Sezaryende Ketamin: Propofol Kombinasyonu (Ketofol) ile Anestezi İndüksiyonu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 131-136 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.28  

Sezaryende Ketamin: Propofol Kombinasyonu (Ketofol) ile Anestezi İndüksiyonu

Gülay Erdoğan Kayhan, Hüseyin İlksen Toprak, Abdulvahap Aslan, Yusuf Ziya Çolak, Nurçin Gülhaş, Mahmut Durmuş, Mehmet Özcan Ersoy
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sezaryen için anestezi indüksiyonunda kullanılan ketamin ve propofol kombinasyonu (ketofol) ile tiyopentali anne ve fetüs üzerine etkileri açısından karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Prospektif, çift-kör ve randomize çalışmaya ASA I-II, 18-35 yaş arası, genel anestezi altında sezaryene alınan, 80 miadında gebe dahil edildi. Hastalar, tiyopental (Grup T) veya ketofol (Grup K) verilmek üzere, iki gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonunda Grup T’ye 4 mg kg-1 tiyopental, Grup K’ya ketofol 1 mg kg-1 ketamin + 1 mg kg-1 propofol uygulandı. Perioperatif dönemde hemodinamik etkiler, BIS değerleri, fetüs ile ilgili değişkenler, postoperatif ağrı düzeyleri ve morfin tüketimi değerlendirildi.
BULGULAR: Gruplar arasında demografik veriler bakımından istatistiksel anlamlı farklılık yoktu. Kalp atım hızı değerleri Grup K’da, Grup T’den daha düşüktü ve entübasyon sonrası, entübasyon sonrası 15. dk değerleri arasında istatistiksel anlamlı farklılık mevcuttu. Sistolik ve diyastolik kan basınçları açısından iki grup arasında istatistiksel fark saptanmadı. Apgar skorlaması açısından 1. dakika skorunda gruplar arasında fark bulunmazken, 5. dakika değeri Grup K’da daha yüksek idi (p=0,01). Umblikal arter kan gazı incelemesinde pH değerinin Grup K’da daha yüksek olduğu tespit edildi (p=0,034). Postoperatif ağrı skorları gruplar arasında benzer bulunmasına karşın, 24 saatlik morfin tüketimi Grup K’da daha yüksek bulundu (p=0,008).
SONUÇ: Sezaryen için anestezi indüksiyonunda 1 mg kg-1 dozda ve (1: 1) oranında kullanılan ketofolün anne ve özellikle fetüse etki açısından tiyopentale iyi bir alternatif olabileceğini; buna karşın, postoperatif analjezik ihtiyacı açısından hastaların iyi takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, genel anestezi, ketofol, tiyopental


Anaesthesia Induction with Ketamine: Propofol Combination (Ketofol) in Caesarean Delivery

Gülay Erdoğan Kayhan, Hüseyin İlksen Toprak, Abdulvahap Aslan, Yusuf Ziya Çolak, Nurçin Gülhaş, Mahmut Durmuş, Mehmet Özcan Ersoy
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, İnönü University Faculty Of Medicine, Malatya, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to compare the maternal and foetal effects of ketamine: propofol (ketofol) combination with thiopental, used in anaesthesia induction for caesarean delivery.
METHODS: Eighty, 18-35 years-old parturients in ASA I-II class, who were admitted for caesarean delivery under general anaesthesia, were allocated to this prospective, double-blind, randomised study. Patients were divided into two groups according to thiopental (Group T) or ketofol (Group K) administration. In anaesthesia induction, 4 mg kg-1 thiopental for Group T, 1 mg kg-1 ketamin + 1 mg kg-1 propofol (ketofol) for Group K were administered. Haemodynamic effects, BIS values, foetal parameters in the perioperative period and postoperative pain levels and morphine consumption were evaluated.
RESULTS: There were no significant differences between groups with regard to demographic data. Heart rate values were lower in Group K than Group T and there were significant differences between values immediately after intubation and 15 min after intubation. There were no significant differences in systolic and diastolic blood pressures between the two groups. Apgar scores recorded at the 5th minute were higher in Group K, while there were no differences in the 1st minute scores between groups (p=0.01). Upon analyses of umbilical artery blood gas, pH values were higher in Group K (p=0.034). While pain scores were similar in groups, total morphine consumption for 24 hours was found to be higher in Group K (p=0.008).
CONCLUSION: We believe that 1 mg kg-1 ketofol (1: 1), when used for anaesthesia induction of caesarean delivery, may be a good alternative to thiopental in terms of maternal and especially foetal effects; however, patients need to be followed closely for postoperative analgesic requirements.

Keywords: Caesarean section, general anesthesia, ketofol, thiopental


Gülay Erdoğan Kayhan, Hüseyin İlksen Toprak, Abdulvahap Aslan, Yusuf Ziya Çolak, Nurçin Gülhaş, Mahmut Durmuş, Mehmet Özcan Ersoy. Anaesthesia Induction with Ketamine: Propofol Combination (Ketofol) in Caesarean Delivery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 131-136

Sorumlu Yazar: Gülay Erdoğan Kayhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar