Postoperatif Pulmoner Komplikasyonların Gelişiminde Rol Alan Prediktif Faktörler [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 313-319 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.50133  

Postoperatif Pulmoner Komplikasyonların Gelişiminde Rol Alan Prediktif Faktörler

Ayten Saraçoğlu, Ayşen Yavru, Semra Küçükgöncü, Filiz Tüzüner, Meltem Karadeniz, Burcu Başaran, Nüzhet Mert Şentürk
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Postoperatif dönemde sıkça görülen pulmoner komplikasyonlar hastalarda morbidite ve mortalitenin önemli bir sebebidir. Bu çalışmada Avrupa Anesteziyoloji Derneği tarafından, postoperatif pulmoner komplikasyonları araştıran çok merkezli Prospective Evaluation of a Risk Score for postoperative pulmonary Complications in Europe (PERISCOPE) çalışmasının protokolü tek merkezli olarak uygulanmış, kendi hasta popülasyonumuzda, preoperatif risk faktörlerinin prospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Genel anestezi veya nöraksiyal blok ile acil yada elektif, toraks ve obstetrik dışı cerrahi girişim geçirecek, 18 yaş üzerindeki 100 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar için preoperatif ve postoperatif dönemi kapsayan formlar dolduruldu. Hastaların demografik verileri, cerrahiye kabulü ve taburculuklarıyla ilgili sorgulamaları, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif sonuçlarıyla ilgili verileri kaydedildi. Her komplikasyon için teşhis edilme tarihi kaydedildi.
BULGULAR: Toplam 11 hastada pulmoner komplikasyon gelişti. Sekiz hastada solunum yetersizliği, 3 hastada plevra efüzyonu, 5 hastada atelektazi, 3 hastada bronkospazm, 1 hastada pnömotoraks gelişti. Tek değişkenli lojistik regresyon modelinde hastaların yaşları, cinsiyet dağılımı, ağırlığı, ameliyat öncesi solunum sistemine ait semptom oranı, sigara içme durumu, öksürük testi sonucu, American Society of Anesthesiology (ASA) skoru, girişim süresi anlamlı risk artışı göstermemiştir (p>0,05). Tek değişkenli lojistik regresyon modelinde solunum sistemine ait semptom varlığı komplikasyon gelişme olasılığını ortalama 5,34 kat arttırmaktadır (p=0,014). Ameliyat sonrası yatış günü arttıkça komplikasyon olasılığı artmaktadır (p=0,012). Postoperatif pulmoner komplikasyon gelişen hastalarda solunum semptomu olmayan gruptan anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,019). Postoperatif pulmoner komplikasyonu olan hastalarda ameliyat sonrası hastanede kalış süresi pulmoner komplikasyon gelişmeyen gruptan anlamlı olarak daha uzundu (sırasıyla 6,5 gün ve 3,5 gün, p=0,029).
SONUÇ: Toraks ve obstetrik dışı cerrahi geçiren hastalarda postoperatif pulmoner komplikasyon gelişme sıklığı, preoperatif dönemde solunum sistemi ile ilgili semptomu bulunan hastalarda daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu komplikasyonlar hastanede kalış süresini anlamlı olarak uzatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif komplikasyon, risk faktörleri, komorbidite


Predictive Factors Involved in Development of Postoperative Pulmonary Complications

Ayten Saraçoğlu, Ayşen Yavru, Semra Küçükgöncü, Filiz Tüzüner, Meltem Karadeniz, Burcu Başaran, Nüzhet Mert Şentürk
Department Of Anaesthesiology, Istanbul University School Of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In the present study, we applied the method of the multi-center Prospective Evaluation of a Risk Score for postoperative pulmonary Complications in Europe (PERISCOPE) study, which was designed to predict postoperative complications and funded by the European Society of Anaesthesiology, to patients in our institution with the aim of prospectively analyzing the postoperative risk factors of pulmonary complications.
METHODS: One hundred patients over 18 years of age who had emergency or elective non-thoracic or non-obstetric surgery under general anaesthesia or neuraxial blocks were included in the study. Collected data regarding the preoperative and postoperative period were filled in separate forms for all patients.
RESULTS: A total of 11 patients developed pulmonary complications. We observed respiratory failure in 8 patients, pleural effusion in 3 patients, atelectasis in 5 patients, bronchospasm in 3 patients, and pneumothorax in 1 patient. In the univariate logistic regression model, patient age, gender, weight, rate of preoperative respiratory symptoms, cough test results, American Society of Anesthesiology (ASA) score, and the duration of surgery did not significantly increase the complication risk (p>0.05). However, in the univariate logistic regression model, the presence of respiratory symptoms increased the risk for complications approximately 5.34-fold (p=0.014). There was an increase in the possibility of complications in parallel with the increase in the duration of postoperative hospital stay (p=0.012). More respiratory symptoms (p=0.019) and longer hospital stay (6.5 vs. 3.5 days respectively, p=0.029) were recorded in patients with postoperative pulmonary complications.
CONCLUSION: Considering patients undergoing non-thoracic or non-obstetric surgery, the prevalence of postoperative pulmonary complications is higher in patients diagnosed with respiratory symptoms in the preoperative period. These complications significantly extend the length of hospital stay.

Keywords: Postoperative pulmonary complications, risk factors, comorbidity


Ayten Saraçoğlu, Ayşen Yavru, Semra Küçükgöncü, Filiz Tüzüner, Meltem Karadeniz, Burcu Başaran, Nüzhet Mert Şentürk. Predictive Factors Involved in Development of Postoperative Pulmonary Complications. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 313-319

Sorumlu Yazar: Ayten Saraçoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar