Eşzamanlı Bilateral Total Diz Protezlerinde Eşlik Eden Sistemik Hastalıkların Erken Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 169-173 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.48378  

Eşzamanlı Bilateral Total Diz Protezlerinde Eşlik Eden Sistemik Hastalıkların Erken Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkisi

Tünay Kandemir, Selda Muslu, Dilek Kalaycı, Erbin Kandemir
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training And Research Hospital Department Of Anesthesia Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız retrospektif olarak kombine spinal epidural anestezi altında eşzamanlı bilateral total diz artroplastisi yapılan hastaların erken postoperatif dönemde gelişen major komplikasyonları ve bu komplikasyonların eşlik eden sistemik hastalıklarla ilişkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak 456 hasta incelendi. Hastaların preoperatif değerlendirmedeki ASA fiziksel sınıflaması değerleri, koroner arter hastalığı (KAH), kronik akciger hastalığı, diabetes mellitus (DM), hipertansiyon ve böbrek yetmezliği verileri kaydedildi. Ameliyat sonrası ilk bir hafta içinde gelişmiş kardiyovasküler ve solunum komplikasyonları, akut miyokard infarktüsü (AMI), tromboemboli, serebrovasküler olay (SVO), konfüzyon, akut böbrek yetmezliği, şok ve kardiyopulmoner arrest gibi major komplikasyon verileri kaydedildi.
BULGULAR: Hastalarda DM ve hipertansiyon; DM, hipertansiyon ve KAH; DM ve KAH birlikteliklerinde komplikasyon görülme oranının istatiksel olarak anlamlı bir şekilde arttığını saptadık. İlk bir hafta içerisinde hastaların %0,2’sinde AMI, %3,3’ünde kardiyovasküler komplikasyon, %2,2’sinde solunum sistemi komplikasyonu, %0,9’unda tromboemboli, %0,2’sinde SVO, %2’sinde konfüzyon, %0,4’ünde arrest ve şok ve %2,2’sinde akut böbrek yetmezliği geliştiğini tespit etdik. Ayrıca 65 yaş üstü hastalarda kalp ve solunum sistemi komplikasyonları ve konfüzyon görülme oranı 65 yaş altı hastalara göre istatiksel olarak anlamlı yüksek olduğunu saptadık.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eşzamanlı bilateral total diz artroplastisi uygulanan hastalarda görülen erken dönem kalp, pulmoner komplikasyon ve konfüzyon daha çok 65 yaş üstü yaşlı hastalarda ve beraberinde diabetes mellitus ve kardiyovasküler komorbiditesi olanlarda yüksek olduğunu bulduk.

Anahtar Kelimeler: Diz replasmanı, rejyonal anestezik, postoperatif komplikasyonlar, komorbidite


Effects of Systemic Disorders on Postoperative Complications After Simultaneous Bilateral Total Knee Replacement

Tünay Kandemir, Selda Muslu, Dilek Kalaycı, Erbin Kandemir
Department of Anaesthesia, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to retrospectively evaluate the association between accompanying systemic disorders and major complications developing in the early postoperative period in patients who underwent simultaneous bilateral total knee arthroplasty with combined spinal and epidural anaesthesia.
METHODS: In the present study, the medical records of a total of 456 patients were analyzed. Preoperative data, including the American Society of Anesthesiologists physical status and presence of coronary artery disease (CAD), chronic pulmonary disease, diabetes mellitus (DM), hypertension and renal insufficiency were recorded. Furthermore, the data related to major complications, such as cardiac complications, respiratory complications, acute myocardial infarction (AMI), thromboembolism, cerebrovascular accident (CVA), confusion, acute renal failure (ARF), shock and cardiopulmonary arrest were recorded.
RESULTS: We found that the frequency of complications markedly increased in the presence of concurrent DM and hypertension, or DM, hypertension and CAD, or DM and CAD. Further, 0.2% of the patients developed AMI, 3.3% developed cardiac complications, 2.2% developed respiratory complications, 0.9% developed thromboembolism, 0.2% developed CVA, 2% developed confusion and 0.4% developed cardiac arrest and shock in the first week after the operation. The frequency of cardiac and pulmonary complications and confusion was higher in patients aged above 65 years compared to patients below 65 years.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We observed that the frequency of cardiac and pulmonary complications and confusion in the early postoperative period was markedly higher in patients aged above 65 years and in patients with concurrent DM and cardiovascular comorbidities.

Keywords: Knee replacement, regional anaesthesia, postoperative complications, comorbidity


Tünay Kandemir, Selda Muslu, Dilek Kalaycı, Erbin Kandemir. Effects of Systemic Disorders on Postoperative Complications After Simultaneous Bilateral Total Knee Replacement. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 169-173

Sorumlu Yazar: Tünay Kandemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar