Türkiye’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarındaki Tutum ve Davranışları: Bir Anket Çalışması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 196-213 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.48344  

Türkiye’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarındaki Tutum ve Davranışları: Bir Anket Çalışması

Mehmet Yıldız, Leyla İyilikçi, Seden Duru, Volkan Hancı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Türkiye genelinde çalışan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının ameliyathane dışı anestezi uygulamalarındaki tutum ve davranışlarını ve uygulamaya yansımasını araştırmaktır
YÖNTEMLER: Otuz sekiz sorudan oluşan anket çalışmamız Etik Kurulu izni alındıktan sonra, 5 Kasım 2012 ve 7 Ocak 2013 tarihleri arasında Türkiye genelinde görev yapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarına uygulandı. Anket verileri, basılı anket formlarının elden dağıtılıp doldurulması ve web üzerinden elektronik veri formu yoluyla veri toplanması ile elde edildi. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri, Statistical Package For Social Sciences (SPSS) programı ile yapıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda 500 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından yanıt alındı. Katılımcıların %93’ü çalıştıkları kurumda ameliyathane dışında anestezi uygulaması konusunda istek geldiğini ve anestezi verildiğini bildirdi. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının %56’sı, çalıştıkları kurumda Anesteziyoloji ve reanimasyon bölümü dışında sedasyon uygulayan bölüm(ler) bulunduğunu bildirdi. Gastroenteroloji bölümü, hem anesteziyoloji dışında en çok sedasyon uygulayan bölüm; hem de ameliyathane dışı anestezinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları tarafından en çok uygulandığı bölümdü. Ameliyathane dışı anestezi ekibini üyeleri, kullanılan ekipmanlar, anestezi yöntemleri, monitörizasyon yöntemleri, kullanılan hipnotik, analjezik ve antagonist ajanlar katılımcıların kurumlarına göre değişmekteydi. Ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında kullanılan ekipmanlar, anestezi yöntemleri, monitörizasyon yöntemlerinin dağılımları coğrafi bölgelere göre de farklılıklar göstermekteydi (p<0,05).
SONUÇ: Ameliyathane dışı ortamlarda anestezi uygulamalarında klavuzlarca belirlenen standartlara ve güvenlik önlemlerine uyum, komplikasyonların önlenmesinin anahtarıdır. Çalışmamızda ülkemizde ameliyathane dışı ortamlarda anestezi uygulamalarının güncel durumu analiz edilmiştir. Ülkemizde çalışan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının ameliyathane dışında gerçekleştirilen anestezi uygulamaları konusundaki tutum, davranış ve uygulamaları ile ilişkili verilerin ve monitörizasyon olanaklarının kapsamlı analizi, ameliyathane dışı ortamlarda güvenli anestezi uygulamaları için alınması gereken önlemler konusunda yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları, anket


The Attitudes and Behaviors of Anaesthesiology and Reanimation Specialists in Anaesthesia Care Applications Outside the Operating Room in Turkey: A Survey Investigation

Mehmet Yıldız, Leyla İyilikçi, Seden Duru, Volkan Hancı
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to investigate the attitudes and behaviors of anaesthesiologists in “non-operating room anaesthesia” applications, which can be described as anaesthesia applications performed outside the operating room, and their reflection on practice all over Turkey.
METHODS: Our study was conducted between November 5, 2012 and January 7, 2013 with the approval of the Research Ethics Board. Survey data were obtained through distributing printed questionnaires to be completed either by hand or via the web. The questionnaire consisted of 38 questions. The data obtained were analyzed with the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program.
RESULTS: A total of 500 anaesthesiologists replied to our survey; 93% of anaesthesia specialists reported that there was a request that the anaesthesia and anaesthesia outside the operating room was given in their institution. Among anaesthesiologists, 56% reported that there were other sections that can provide sedation other than the anaesthesiology department in their institutions. Anaesthesia care team members; equipment; anaesthetic techniques; monitoring methods; and hypnotic, analgesic, and antagonist agents had statistically significant differences according to the participants’ institutions. Equipment used in the anaesthesia practice outside the operating room, anaesthesia, and monitoring methods had statistically significant differences according to geographical distribution (p<0.05).
CONCLUSION: Outside the operating room, anaesthesia practices and security measures are compliant with the standards set by the guidelines, the key to the prevention of complications. In our study, the current status of anaesthetic procedures outside the operating room in our country have been analyzed.

Keywords: Anaesthesiology and reanimation specialist, anaesthesia outside the operating room, survey


Mehmet Yıldız, Leyla İyilikçi, Seden Duru, Volkan Hancı. The Attitudes and Behaviors of Anaesthesiology and Reanimation Specialists in Anaesthesia Care Applications Outside the Operating Room in Turkey: A Survey Investigation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 196-213

Sorumlu Yazar: Volkan Hancı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar