Olanzapine Bağlı Gelişen Nöroleptik Malign Sendrom [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 288-291 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.46704  

Olanzapine Bağlı Gelişen Nöroleptik Malign Sendrom

Tuba Berra Sarıtaş1, Barış Çankaya2, Alper Yosunkaya1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Nevşehir, Türkiye

Nöroleptik malign sendrom (NMS), antipsikotiklerle tedavi sonrasında ortaya çıkabilen, bilinç değişikliği, yüksek ateş, otonom fonksiyon bozukluğu ve kas rijiditesi belirtileri ile kendini gösterir. Nadir, fakat ölüm olasılığı bulunan idiosenkratik bir reaksiyondur. Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. NMS ile ilişkili mortalite ve morbidite erken tanı, kullanılan ilacın hemen kesilmesi ve agresif bir tedavi ile azaltılabilir.
Olanzapin, thienobenzodiazepin sınıfından yapısı ve nörotransmitter üzerine etkisi klozapine benzer atipik antipsikotik bir ilaçtır Burada bipolar bozukluk nedeniyle 5 yıldır düzenli olarak olanzapin tedavisi altındaki bir hastada rijidite olmadan gelişen bir NMS vakasını sunmayı amaçlanmıştır. Hastanın tedavisinde erken sıvı tedavisi ve hemodiyafiltrasyonun önemini vurguladık.

Anahtar Kelimeler: Nöroleptik malign sendrom, olanzapin, rijidite, hemodiyafiltrasyon


Olanzapine-Induced Malignant Neuroleptic Syndrome

Tuba Berra Sarıtaş1, Barış Çankaya2, Alper Yosunkaya1
1Necmettın Erbakan U Meram Medical School, Anaesthesiology and Reanimation Dpt
2Dr. I. Şevki Atasagun Government Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Dpt

Neuroleptic Malign Sydrome (NMS), caused by antipsychotic therapy, which shows itself with mental status alteration, high fever, autonomic dysfunction and muscle rigidity. It is a rare idiosyncratic reaction with mortality risk. Aetiology is still unknown. NMS related mortality and morbidity can be decreased by cessation of the used drug and aggressive treatment. Olanzapine is a thienobenzodiazepine group atypical antipsychotic drug, its structure and effects on neurotransmitter resembles clozapine. We aimed to report a NMS case that was without rigidity and with bipolar disorder receiving olanzapine therapy for 10 years. We emphasized the importance of early hydration and haemodiafiltration therapy.

Keywords: Neuroleptic Malign Syndrome, olanzapine, rigidity, haemodiafiltration


Tuba Berra Sarıtaş, Barış Çankaya, Alper Yosunkaya. Olanzapine-Induced Malignant Neuroleptic Syndrome. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 288-291

Sorumlu Yazar: Tuba Berra Sarıtaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar