Açık Kalp Ameliyatları Sonrası Dönemde Görülen Karaciğer İşlev Bozukluğuna Yol Açan Nedenlerin Araştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 297-302 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.010  

Açık Kalp Ameliyatları Sonrası Dönemde Görülen Karaciğer İşlev Bozukluğuna Yol Açan Nedenlerin Araştırılması

İsmail Özkaynak1, Ayşe Baysal1, Mevlüt Doğukan2, Ömer F Şavluk3, Buket Özyaprak1, Sabiye Akbulut4, Tuncer Koçak1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Adıyaman, Türkiye
3Yahyalı Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kayseri, Türkiye
4Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Açık kalp cerrahisinde postoperatif dönemde karaciğer işlev bozukluğu gelişimi ile ilgili morbidite ve mortalite üzerine etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Prospektif çalışmada, ardışık 92 hasta girişim tipine göre Grup 1 (n=36); koroner arter baypas greft operasyonu (KABG), Grup 2 (n=25); KABG ve mitral kapak onarımı, Grup 3 (n=31); mitral, aort ve/veya triküspid kapak onarımı olarak ayrıldı. Ameliyat öncesi ejeksiyon fraksiyonu %40 üzerinde olan hastalar çalışmaya alındı. Girişim öncesi ve sonrası 1, 3 ve 7. günlerde; albümin, alkalen fosfataz, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, laktat dehidrojenaz, gamma glutamil tranferaz ve total bilirübin değerleri incelendi. Aort kros-klempi (AKK), kardiyopulmoner baypas (KPB) süreleri, sağ atriyum basıncı, kan transfüzyonu, inotrop ve intraaortik balon pompa kullanımı ve komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Hasta gruplarının demografik verileri benzerdi (p>0,05) ancak; AKK, KPB süreleri ile sağ atriyum basınçları arasında fark bulundu (p<0,001). Ameliyat öncesi ve sonrası 1, 3, ve 7. günlerde Grup 3’deki total bilirübin değerleri Grup 2 ve Grup 1’den yüksekti (p<0,001). Ventrikül aritmisi insidansı (p=0,04) dışında komplikasyonlar ve mortalite insidansı benzerdi (p>0,05). Postoperatif ilk 7 gün içerisinde gelişen hiperbilirübinemi insidansı Grup 1’de 0 iken, Grup 2’de 4 olgu (%16) ve Grup 3’de ise 5 olgu (%9,8) bulundu ve anlamlı fark saptandı (p=0,04). Preoperatif total bilirübin değerleri ile operasyon tipi, iki kapak operasyonu, kombine koroner ve kapak operasyonu parametreleri arasında korelasyon saptandı (sırası ile; r=0,49 p=0,0001, r=0,43 p=0,0001, r=0,57, p=0,0001). Postoperatif 1 ve 3. günlerdeki total bilirübin değerleri ile mortalite, postoperatif komplikasyonlar olan pnömoni ve böbrek yetersizliği gelişimi ve perioperatif kan transfüzyonu arasında korelasyon saptandı (p=0,0001).
SONUÇ: Açık kalp cerrahisi sonrasında postoperatif ilk bir hafta içindeki total bilirübin değerleri ile perioperatif kan transfüzyonu ilişkilidir ve bu durum postoperatif dönemde görülen komplikasyon ve mortalite hızlarının koroner ve kapak birlikte yapılan operasyonlar veya çoklu kapak operasyonlarında artmasına yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hepatobiliyer sistem, kardiyopulmoner baypas, kapak onarımı cerrahisi, koroner arter baypas greft cerrahisi


The Investigation of Occurrence of Hepatic Dysfunction in the Postoperative Period of Open-Heart Surgery

İsmail Özkaynak1, Ayşe Baysal1, Mevlüt Doğukan2, Ömer F Şavluk3, Buket Özyaprak1, Sabiye Akbulut4, Tuncer Koçak1
1Kartal Koşuyolu Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul, Turkey
2Adiyaman University Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul, Turkey
3Ahyalı State Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kayseri, Turkey
4Kartal Koşuyolu Training And Research Hospital, Department Of Gastroenterology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Our goal was to determine the risk factors associated with morbidity and mortality related to the development of hepatic dysfunction in the postoperative period of open-heart surgeries.
METHODS: In a prospective study, 92 consecutive patients were divided into three groups depending on the operation type as; Group 1 (n=36); coronary artery bypass graft surgery (CABG), Group 2 (n=25); CABG and mitral valve repair, Group 3 (n=31); mitral and mitral and aortic valve and/or tricuspid valve repair. Preoperative ejection fraction was above 40%. Albumin, alkaline phosphatase, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, lactate dehydrogenase, gamma-glutamyl transpeptidase, total bilirubin levels were collected preoperatively and on postoperative day 1, 3 and 7. Aortic cross-clamp (ACC), cardiopulmonary bypass (CPB) times, right atrial pressure, blood transfusion, use of inotropic support and intraaortic balloon pump, complications were recorded.
RESULTS: Demographic data were similar between groups (p>0.05). However; ACC, CPB and right atrial pressures were different (p<0.001). The total bilirubin values on preoperative, postoperative first, third and seventh days were higher in Group 3 in comparison with Group 1 and 2 (p<0.001). Other than incidence of ventricular arrhythmia (p=0.04), complications and mortalities were similar (p>0.05). The incidence of hyperbilirubinemia postoperatively in the first 7 days was 0% in Group 1, 4 patients (16%) in Group 2 and 5 patients (9.8%) in Group 3 (p=0.04). There was a correlation between preoperative total bilirubin levels and operation type, two valve operation and combined coronary and valvular operations (r=0.49 p=0.0001, r=0.43 p=0.0001, r=0.57, p=0.0001, respectively). Postoperative 1st and 3rd total bilirubin levels correlate to mortality, development of postoperative complications of pneumonia and renal failure and perioperative blood transfusion (p=0.0001).
CONCLUSION: During open heart surgery, the total bilirubin levels in the first postoperative week correlates with perioperative blood transfusion and this causes an increased rate of complications and mortality in patients undergoing combined coronary and valvular surgeries or multiple valve surgeries.

Keywords: epatobiliary system, cardiopulmonary bypass, valvular repair surgery, coronary artery bypass graft surgery


İsmail Özkaynak, Ayşe Baysal, Mevlüt Doğukan, Ömer F Şavluk, Buket Özyaprak, Sabiye Akbulut, Tuncer Koçak. The Investigation of Occurrence of Hepatic Dysfunction in the Postoperative Period of Open-Heart Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 297-302

Sorumlu Yazar: Ayşe Baysal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar