Total Abdominal Histerektomilerde İntravenöz Deksketoprofen Trometamol, Lornoksikam ve Parasetamolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 176-181 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.176  

Total Abdominal Histerektomilerde İntravenöz Deksketoprofen Trometamol, Lornoksikam ve Parasetamolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Nurçin Gülhaş1, Mahmut Durmuş1, Aytaç Yücel1, Taylan Şahin1, Feray Akgül Erdil1, Saim Yoloğlu2, Mehmet Özcan Ersoy1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad. Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ad. Malatya,Inonu University, Malatya, Turkey

AMAÇ: Çalışmamızda total abdominal histerektomi planlanan olgularda deksketoprofen trometamol, lornoksikam ve parasetamolün iv formlarının postoperatif ağrı üzerine etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Abdominal histerektomi planlanan ASA I-II, (18–55) arası toplam 120 olgu Grup D, Grup L, Grup P ve Grup K olmak üzere rasgele dört gruba ayrıldı. Rutin anestezi monitorizasyonunu takiben, anestezi indüksiyonu 5–7 mg kg-1 tiyopental sodyum, 1μg kg-1 fentanil, 0.1 mg kg-1 vekuronyum ile sağlandı. İdamede % 6-8 desfluran, %50 N20+%50 O2 karışımı kullanıldı. Operasyon bitiminden 30 dk önce Grup D: iv 50 mg deksketoprofen trometamol, Grup L: iv 8 mg lornoksikam, Grup P: iv 1g parasetamol, Grup K: iv 100 mL SF verildi. Grup P’de 6, 12 ve 18. saatlerde diğer gruplarda 8 ve 16. saatlerde ilaç dozu tekrarlandı. Derlenme odasına alınan olgulara; intravenöz HKA bolus doz 25 μg fentanil, kilitli kalma süresi 10 dk, bazal infüzyon olmayacak şekilde ayarlandı. Postoperatif derlenme ünitesinde 30.dk, serviste 2., 4., 6., 12. ve 24. saatlerdeki VAS skorları, toplam tüketilen fentanil miktarları ve memnuniyet skorları kaydedildi.
BULGULAR: Tüm değerlendirme zamanlarında grupların VAS skorları benzerdi. Kontrol grubuna göre 6, 12 ve 24 saatlerde Grup P, Grup L ve D’ de fentanil tüketimi anlamlı düşüktü (p<0.05). Anlamlı olmamakla birlikte Grup L’ de fentanil tüketimi diğer gruplardan düşüktü. Grup L’ de 6, 12 ve 24 saatte memnuniyet skoru yüksekti. Sedasyon skoru, dispepsi, bulantı-kusma gibi özellikler açısından gruplar benzerdi.


SONUÇ: Postoperatif deksketoprofen trometamol, parasetamol ve lornoksikamın iv formunun fentanil tüketimini benzer şekilde azaltmakla birlikte lornoksikam kullanımında fentanil tüketiminin daha düşük memnuniyet skorlarının ise daha yüksek olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: intravenöz, parasetamol, lornoksikam, deksketoprofen trometamol, postoperatif ağrı


Comparasion of the analgesic effects of intravenous Dexketoprofen Trometamol, Lornoxicam and Paracetamol on postoperative pain after total abdominal hysterectomy

Nurçin Gülhaş1, Mahmut Durmuş1, Aytaç Yücel1, Taylan Şahin1, Feray Akgül Erdil1, Saim Yoloğlu2, Mehmet Özcan Ersoy1
1Deparment of Anesthesiology and Reanimation, Inonu University, Malatya,Turkey
2Department of Biostatistics

OBJECTIVE: This study aimed to evaluate the analgesic efficacy of intravenously administered dexketoprofen trometamol in comparison with lornoxicam and paracetamol for acute postoperative pain.
METHODS: 120 ASA physical status I-II patients undergoing total abdominal hysterectomy operations were enrolled in this study and randomly allocated into four groups (Group D, Group L, Group P and Group C). After following standart monitorization, intravenous 5-7 mg kg-1 thiopental, 1μg/kg fentanly and 0.1 mg kg-1 iv vecuronium bromür were used for induction of anaesthesia, and 6-8 % concentration of desflurane in 50 % O2 50 % N2O was used for maintenance of anaesthesia at all groups. Patients received intravenous dexketoprofen trometamol 50 mg (Group D), 8 mg lornoxicam (Group L), 1 g paracetamol (Group P) and 100 mL SF (Group C) 30 min before end of the surgery and 8-16 h after surgery in Group D, L, C. In Group P rescue medication received 6,12,18 and 24 h after surgery. At the end of the surgery, all patients received fentanyl iv via a PCA(Patient Controlled Analgesia) device. Pain scores, cumulative fentanyl consumption and patient satisfaction scores were assessed at 30 min, 2, 4, 6, 12 and 24 h after surgery.
RESULTS: The VAS scores at all evaluation time points, were similar between the all groups. Fentanly consumption at the time of 6, 12 and 24 h postoperatively in Group P, L and D was significantly lower when compared with Group C (p< 0.05). Fentanly consumption in Group L was lower when compared the other groups but this finding was not significant statistically. The patients satisfaction scores at the time of 6, 12 and 24 h posteoperatively in Group L were higher than the others groups (p< 0.05). There was no significant difference regarding sedation scores and side effects like as postoperative nausea and vomiting, indigestion, observed postoperatively between the groups.
CONCLUSION: We concluded that administration of iv paracetamol, lornoxicam and dexketoprofen trometamol were equivalent in terms of analgesic efficiency in the management of postoperative pain after total abdominal hysterectomy. Although statistically insignificant, consumption of fentanyl was lower and patient satisfaction was higher in lornoxicam.


Keywords: intravenous, paracetamol, lornoxicam, dexketoprofen trometamol, postoperative pain.


Nurçin Gülhaş, Mahmut Durmuş, Aytaç Yücel, Taylan Şahin, Feray Akgül Erdil, Saim Yoloğlu, Mehmet Özcan Ersoy. Comparasion of the analgesic effects of intravenous Dexketoprofen Trometamol, Lornoxicam and Paracetamol on postoperative pain after total abdominal hysterectomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 176-181

Sorumlu Yazar: Nurçin Gülhaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar