Abdominal histerektomi operasyonundan sonra düşük frekanslı TENS ile konvansiyonel TENS uygulamasının postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 224-231 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.224  

Abdominal histerektomi operasyonundan sonra düşük frekanslı TENS ile konvansiyonel TENS uygulamasının postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması

Yakup Çelik1, İlkben Günüşen1, Can Eyigör1, Semra Karaman1, Meltem Uyar1, Berrin Durmaz2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim, İzmir

AMAÇ: Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonunun (TENS) kronik ağrı sendromlarının tedavisinin yanı sıra postoperatif ağrı tedavisinde de kullanıldığı bildirilmektedir. İki farklı frekansda uygulanan TENS’in abdominal histerektomi operasyonları sonrası postoperatif ağrı tedavisindeki etkisini prospektif, randomize çift kör bir çalışmada araştırdık.
YÖNTEMLER: Abdominal histerektomi operasyonu uygulanan 40 hasta, randomize olarak düşük frekanslı TENS veya konvansiyonal (yüksek frekanslı) TENS grubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Operasyon sonrası bütün hastalara postoperatif analjezi için hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemi ile morfin başlandı. Ağrı skorları TENS uygulaması öncesi ve sonrası olmak üzere değerlendirildi. Toplam morfin miktarları, sedasyon skorları, ilave analjezik gereksinimi ve yan etkiler kaydedildi.
BULGULAR: Her iki grupta da ağrı skorları TENS uygulaması sonrası uygulama öncesine göre belirgin olarak daha düşük bulundu (18. saat hariç). İki grup arasında sadece 30.dk da analjezik sunum (DEL) açısından belirgin istatistiksel farklılık vardı (p=0.012). Morfin tüketimleri, yan etkiler ve sedasyon skorları (18. saat hariç) gruplar arasında benzerdi
SONUÇ: Abdominal histerektomi operasyonları sonrası düşük ve yüksek frekanslı TENS uygulaması arasında morfin tüketimi açısından fark saptanmamıştır. İki grupta da TENS uygulaması öncesine göre, uygulama sonrası ağrı skorlarında belirgin bir azalma gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: TENS, postoperatif ağrı, hasta kontrollü analjezi, morfin


Comparison of low frequency TENS and conventional TENS on effects of postoperative analgesia after abdominal hysterectomy

Yakup Çelik1, İlkben Günüşen1, Can Eyigör1, Semra Karaman1, Meltem Uyar1, Berrin Durmaz2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ege University Faculty Of Medicine, Izmir, Turkey
2Department Of Physical Therapy And Rehabilitation, Ege University Faculty Of Medicine, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) has been used to treat chronic pain syndromes and has been reported to be of some utility in the treatment of post surgical pain. We investigated the effects of two-different-frequency TENS for abdominal hysterectomy postoperative pain control in a prospective, randomized, double-blinded study.
METHODS: Forty patients undergoing abdominal hysterectomy were randomly allocated to receive either low frequency TENS or conventional TENS. Patient-controlled analgesia (PCA) was applied to all patients with morphine for postoperative analgesia after surgery. Pain score was assessed before and after each application of TENS. Total dose of morphine, sedation score, additional analgesic requirement and adverse effects were recorded.
RESULTS: Pain score was significantly lower after TENS application in both groups (except 18th hour). There was a significant difference only at 30th min for DEL between the groups (p=0.012). Morphine consumption, adverse effects and sedation score (except 18th hour) were similar in both groups.
CONCLUSION: There was no difference between low and high frequency TENS for morphine consumption after abdominal hysterectomy. Between the groups, pain scores were significantly lower after each application of TENS than before.

Keywords: TENS, postoperative pain, patient-controlled analgesia, morphine


Yakup Çelik, İlkben Günüşen, Can Eyigör, Semra Karaman, Meltem Uyar, Berrin Durmaz. Comparison of low frequency TENS and conventional TENS on effects of postoperative analgesia after abdominal hysterectomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 224-231

Sorumlu Yazar: İlkben Günüşen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar