Yoğun Bakımda Adalet: Türkiye’de Yoğun Bakım Çalışanları Hangi Kabul/Taburcu Ölçütlerini Kullanıyor? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 115-125 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.115  

Yoğun Bakımda Adalet: Türkiye’de Yoğun Bakım Çalışanları Hangi Kabul/Taburcu Ölçütlerini Kullanıyor?

Aslıhan Akpınar1, Nermin Ersoy2
1Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ: Türkiye’de yoğun bakım çalışanlarının yoğun bakım ünitesine (YBÜ) hasta kabul/taburcu kararlarında kullandıkları ölçütlerin belirlenmesidir.
YÖNTEMLER: Bu çalışma 2004–2006 yıllarında 3 ulusal kongrede ve e-posta grubunda anket formuyla yürütüldü. Yirmi ölçüt içeren form araştırmacılar tarafından hazırlandı. YBÜ çalışanlarının, karar alırken verdiği öncelikler tıbbi ve toplumsal yarar ile sosyal değer başlıklarında sorgulandı. Yanıtlar ile YBÜ çalışanlarının kişisel ve mesleki özelliklerinin ilişkisi Ki-Kare testi ile değerlendirildi, p<0,05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Katılımcıların 228’i hekim, 136’sı hemşireydi (N=364). Hekimlerin %82,3’ü, hemşirelerin %53,7’si YBÜ hasta kabul/taburcu kararlarına katıldığını bildirdi. Katılımcıların %70,9’u kaynakların sınırlılığı nedeniyle triyaj kararı veriyordu. Tıbbi fayda ölçütleri en fazla önem verilen grup olarak saptandı. Tıbbi fayda ölçütlerine verilen önem mesleki özellikler yanında sosyo-demografik özelliklerden de etkilendi. Katılımcıların çoğunluğu hekim olan %50,3’ü bir sosyal değer ölçütü olan hastanın yaşına önem verdi (p<0,05). Hastanın kendi yaşam kalitesi değerlendirmesi katılımcıların %33,2’si için önemliydi ve çoğunluğu hemşireler oluşturuyordu (p<0,05). Toplumsal fayda açısından YBÜ çalışanlarının en fazla önem verdiği ölçüt tedavinin bilimsel biginin gelişimine katkısıydı (%54,4).
SONUÇ: Etik açıdan YBܒne kabul taburcu kararlarında tıbbi fayda ölçütlerinin önemsemesi uygundur. Ancak hastanın yaşı ya da tedavinin bilimsel bilginin gelişimine katkısı ölçütlerinin önemsenmesi uygun değildir. Bu durum triyaj politikalarının oluşturulmasının gerekliliğini düşündürmektedir. Bununla birlikte tıbbi-etik karar verme sürecine hasta savunuculuğu rolü öne çıkan hemşirelerin katılımı sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: tıbbi etik, yoğun bakım, sağlık çalışanlarının tutumları, sosyal adalet, sağlık kaynakları


Justice in Intensive Care: What Admission/Discharge Criteria are used by Intensive Care Practitioners in Turkey?

Aslıhan Akpınar1, Nermin Ersoy2
1Kocaeli University Health Sciences Institute Department Of History Of Medicine And Ethics, Kocaeli
2Kocaeli University School Of Medicine Department Of History Of Medicine And Ethics, Kocaeli

OBJECTIVE: To assess the criteria on patient admission and discharge decisions of intensive care professionals in Turkey.
METHODS: This trial was accomplished in three national congresses and via e-mail group by using a self-administered questionnaire between 2004 and 2007. The questionnaire included 20 criteria of medical and societal benefits and social worth. Relationship between attached importance to the criteria and characteristics of the participants were analyzed by chi-squared test and p<0.05 was accepted significant.
RESULTS: Of the participants 228 were physicians and 136 nurses (N=364), 82.3% of the physicians and 53.7% of the nurses were participated in admission/discharge decisions in their units. Of those 70.9% claimed that they made triage decisions because of scarce resources. Medical benefit appeared the most important criteria group. Given importance to medical benefit criteria were affected by socio-demographic characteristics besides professional ones. 50.3% of the participants which the majority was physicians gave importance to a social benefit criteria, patient’s age (p<0.05). 33.2% which mostly nurses gave priority to patient’s self quality of life assessment (p<0.05). In terms of societal benefit, the most given importance was contribution of the treatment to the scientific knowledge (54.4%).
CONCLUSION: Ethically, priority of the medical benefit criteria is appropriate on admission and discharge decisions. However, giving importance to contirbution of the treatment to the scientific knowledge or patient’s age are not. Therefore, it has been concluded that the guidelines of triage need to be establidhed. In addition nurses whom having patient’s advocacy role should take part in medical-ethical decision-making process.

Keywords: medical ethics, intensive care, attitude of health personnel, social justice, health resources


Aslıhan Akpınar, Nermin Ersoy. Justice in Intensive Care: What Admission/Discharge Criteria are used by Intensive Care Practitioners in Turkey?. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 115-125

Sorumlu Yazar: Aslıhan Akpınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar