Spinal Anestezi Planlanan Hastalarda Görsel Bilgilendirmenin Preoperatif Anksiyete Üzerine Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 274-278 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.004  

Spinal Anestezi Planlanan Hastalarda Görsel Bilgilendirmenin Preoperatif Anksiyete Üzerine Etkisi

Gülten Sağır, Menşure Kaya, Hamit Erdal Eskiçırak, Özlem Kapusuz, Ayşe Nihal Kadıoğulları
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada spinal anestezi ile girişim planlanan hastalarda, yazılı bilgilendirme veya görsel bilgilendirmenin preoperatif anksiyete, intraoperatif sedatif ilaç kullanımı ve postoperatif analjezik tüketimi üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Ayrıca görsel bilgilendirme yapılan grupta hastaların anestezi ile ilgili endişelerinin azalıp azalmayacağı araştırıldı.
YÖNTEMLER: Etik kurul izni ile, ASA I-III 210 olgu çalışmaya alındı. Preoperatif anestezi viziti öncesi tüm hastaların Süreksiz Durumluluk/Sürekli Kaygı Envanteri (State Trait Anxiety Inventory-STAI) ile bazal anksiyete düzeyleri ölçüldü ve anestezi ile ilgili endişeleri sorgulandı. Hastalar görsel ve kontrol grubu olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Görsel gruptaki hastalar; spinal anestezi yönteminin resimlerinden oluşan bir katalog ile, kontrol grubundaki hastalar ise standart yazılı bilgilendirme formu ile bilgilendirildi. Preoperatif ve postoperatif her iki gruba STAI tekrarlandı ve anestezi ile ilgili endişeler sorgulandı. Hastaların intraoperatif sedatif ilaç kullanımı, postoperatif ağrı skorları ve analjezik ihtiyaçları kayıt edildi.
BULGULAR: İki grup arasında bazal ve postoperatif STAI değerleri açısından fark yokken, preoperatif STAI görsel grupta anlamlı olarak daha düşüktü. Anestezi ile ilgili endişeler sorgulandığında, ameliyat sonrası ağrı, bulantı-kusma ve iğne korkusu ile ilgili endişeler istatistiksel olarak anlamlı oranlarda yüksek bulundu. Preoperatif değerlendirmede ameliyat sonrası uzun süre uyuma ve personelin problem çıkarması, postoperatif ise anestezistin bilgi yetersizliği ve postoperatif ağrı duyma endişeleri kontrol grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı. İntraoperatif sedatif ilaç ihtiyacı ve postoperatif 8. saat VAS değerleri görsel grupta anlamlı olarak daha düşüktü.
SONUÇ: Spinal anestezi uygulamasını resimlerle anlatan basit bir kataloğun standart bilgilendirme formlarına eklenmesinin, hastaların anestezi öncesi anksiyetesini, intraoperatif sedatif ihtiyacını, postoperatif analjezik gereksinimini azalttığı ve anestezi hakkında yanlış veya eksik bilgilendirmeyi engellediği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, rejyonal, anksiyete


The Effect of Visual Information on Preoperative Anxiety in Spinal Anesthesia

Gülten Sağır, Menşure Kaya, Hamit Erdal Eskiçırak, Özlem Kapusuz, Ayşe Nihal Kadıoğulları
Dr. A.y Ankara Oncology Education And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation,ankara, Turkey

OBJECTIVE: In this study we aimed to compare the effects of written and visual information on preoperative anxiety and usage of sedative drugs and postoperative analgesics in patients who are scheduled for operations under spinal anesthesia.
METHODS: With the permission of the ethics committee, ASA I-III 210 patients were enrolled in the study. Before the preoperative evaluation, the basal anxiety levels of all patients were measured with State Trait Anxiety Inventory (STAI) and anesthesia related anxiety was determined. The patients were divided into two groups as visual and control group. The visual group patients were informed with a catalogue involving pictures about spinal anesthesia and the control group patients were informed with a standardized written information form. STAI was repeated and anxiety about anesthesia was questioned in both groups in the preoperative and postoperative periods. The intraoperative usage of sedative drugs, postoperative pain scores and analgesic needs of the patients, were recorded.
RESULTS: While the basal and postoperative STAI values showed no difference between the groups, the preoperative STAI values of visual group were significantly low. When anxiety about anesthesia was questioned, the anxiety regarding postoperative pain, nausea-vomitting and fear of injection were found to be significantly higher. In the preoperative evaluation, delayed awakening after operation and experience of problems with the staff in the postoperative evaluation, insufficient knowledge of the anesthesist and postoperative pain were significantly higher in the control group. The intraoperative sedative drug need and postoperative 8th hour VAS values were significantly lower in the visual group.
CONCLUSION: We concluded that addition of a simple picture catalogue into the standardized information forms reduced the anxiety of the patients before anesthesia, as well as intraoperative sedative and postoperative analgesic requirement, and prevented incorrect or deficient information about anesthesia.

Keywords: Anesthesia, regional, anxiety


Gülten Sağır, Menşure Kaya, Hamit Erdal Eskiçırak, Özlem Kapusuz, Ayşe Nihal Kadıoğulları. The Effect of Visual Information on Preoperative Anxiety in Spinal Anesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 274-278

Sorumlu Yazar: Menşure Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar