Kısa Süreli Cerrahi Girişimlerde Supreme LMA, Proseal LMA ve Cobra PLA’nın Erişkin Hastalarda Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 70-74 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.26  

Kısa Süreli Cerrahi Girişimlerde Supreme LMA, Proseal LMA ve Cobra PLA’nın Erişkin Hastalarda Karşılaştırılması

Achmet Ali, Aygen Türkmen, Mazlum Kaya, Selçuk Cantürk, Namigar Turgut, Aysel Altan
Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Anestezi pratiğinde başarıyla ve güvenle kullanılan LMA, hızla geliştirilmiş ve bir çok farklı modelleri üretilmiştir. Biz çalışmamızda Proseal LMA (PLMA), Supreme LMA (SLMA) ve Cobra Perilaringeal hava-yolunu (CPLA); yerleştirme özellikleri, kaçak basıncı, hemodinamik veriler ve postoperatif yan etkiler açısından karşılaştırmayı hedefledik.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza erişkin, varis veya tek taraflı inguinal herni ameliyatı planlanan, toplam 150 hasta dahil edildi. Hastalar girişimde kullanılan hava yolu aracına göre, eşit vaka sayısına sahip PLMA Grubu (Grup P), SLMA Grubu (Grup S) ve CPLA Grubu (Grup P) olarak üç gruba ayrıldı. Tüm gruplara standart anestezi indüksiyonu ve idamesi uygulandı. Her üç grupta da SGA aracı yerleştirme başarısı, süresi, yerleştirme komplikasyonları, intraoperatif hemodinamik veriler, hava kaçak yüzdesi, Ppik, Port, kaçak basıncı değerleri ve yan etkiler kaydedildi.
BULGULAR: PLMA, SLMA ve CPLA’nın yerleştirilmeleri için geçen süre sırası ile 20,4±4,2sn, 17,6±4,3 sn ve 19,6±3,4 sn bulundu. SLMA yerleştirilmesi için geçen sürenin anlamlı ölçüde daha kısa olduğu saptandı. Kaçak basıncı Grup P’de 31,2±2,4 cmH2O, Grup S’de 27,5±4,4 cmH2O ve Grup C’de 30,7±2,2 cmH2O bulundu. Grup P ve Grup C’de ölçülen kaçak basıncı değerleri Grup S’ye göre yüksek saptandı. Postoperatif dönemde Grup C’de yan etkiler daha sık görüldü.
SONUÇ: Her üç SGA aracı da başarıyla yeterli hava yolu açıklığını sağlamaktadır. Yerleştirme süresinin kısalığı açısından Supreme LMA, diğer iki SGA aracına göre daha avantajlı görünmektedir. Fakat kaçak basınçları daha yüksek olan CPLA ve PLMA’yı yüksek basınçlı ventilasyon gerektiren girişimlerde önermekteyiz. Ayrıca postoperatif komplikasyonların CPLA’da daha sık görüldüğü unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hava yolu kontrolü, laringeal maske hava yolu, genel anestezi, kaçak basıncı


Comparison of Supreme LMA, Proseal LMA and Cobra PLA in Adult Patients Undergoing Minor Surgery

Achmet Ali, Aygen Türkmen, Mazlum Kaya, Selçuk Cantürk, Namigar Turgut, Aysel Altan
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Okmeydani Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Laryngeal mask airways (LMA) are used successfully and safely in anaesthetic practice, and have undergone rapid development, with many different models having been produced. We compare Proseal LMA (PLMA), Supreme LMA (SLMA) and Cobra Perilaryngeal Airway (CPLA) in terms of placement characteristics, leak pressure, haemodynamic data and post-operative side effects.
METHODS: A total of 150 adult patients scheduled for varices or one-sided inguinal hernia surgery were included in the study. Depending on the airway device used in surgery, the patients were divided into three different groups: PLMA Group (Group P), SLMA Group (Group S) and CPLA Group (Group P). Standard anaesthesia induction and maintenance was applied to all groups. In each one of the three groups, success in supraglottic airway (SGA) device placement, time needed for placement, placement complications, intra-operative haemodynamic data, percentage of air leak, peak pressure (Ppeak), mean pressure (Pmean), leak pressure values and side effects were recorded.
RESULTS: The time to successfull placement for PLMA, SLMA and CPLA was 20.4±4.2 sec, 17.6±4.3 sec and 19.6±3.4 sec respectively. The placement time for SLMA was significantly shorter. Leak pressure was 31.2±2.4 cmH2O for Group P, 27.5±4.4 cmH2O for Group S and 30.7±2.2 cmH2O for Group C. The leak pressure values measured for Group P and Group C were higher than those in Group S. Side effects were observed more frequently in Group C during the post-operative period.
CONCLUSION: All LMA devices provide sufficient airway clearance. With
regards to the brevity of placement time, Supreme LMA was more efficient.
However, as they had a higher leak pressure, we recommend CPLA
and PLMA for surgeries that require high pressure ventilation. In addition,
it is important to note that post-operative complications were observed
more frequently with the CPLA.

Keywords: Airway management, laryngeal mask airway, general anaesthesia, seal pressure


Achmet Ali, Aygen Türkmen, Mazlum Kaya, Selçuk Cantürk, Namigar Turgut, Aysel Altan. Comparison of Supreme LMA, Proseal LMA and Cobra PLA in Adult Patients Undergoing Minor Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 70-74

Sorumlu Yazar: Achmet Ali, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar