Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 126-133 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.126  

Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi

Münevver Alıç, Handan Birbiçer, Önder Kurku
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Mersin

AMAÇ: Obez gebelerde genel anestezi uygulamalarında hava yolunun sağlanması ve sürdürülmesi zor olup, başarısız entübasyon anestezi ile ilgili maternal morbidite ve mortalitenin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Entübasyon güçlüğünü belirlemede birçok prediktif test kullanılmaktadır. Bu çalışmada amacımız obez gebelerde zor entübasyonun belirlenmesinde prediktif testlerin önemini değerlendirmektir
YÖNTEMLER: Genel anestezi altında sezaryan operasyonu yapılan 252 gebenin dosyaları ve anestezi kayıtları geriye yönelik tarandı. Olguların vücut kitle indeksi (VKİ), sternomental mesafe (SMM) ve tiromental mesafe (TMM) ölçümleri, Wilson toplam risk skoru, Modifiye Mallampati sınıflandırması, baş boyun hareketi, geride mandibula, üst dudak ısırma testi (ÜDIT), entübasyon zorluk skalası (EZS), boyun çevresi ölçümü ve ağız açıklığı değerlendirildi ve tüm bu prediktif testler için sensifite, spesifite ve pozitif öngörü değerleri hesaplandı.
BULGULAR: Toplam 252 hastanın 103’nün VKİ >30 kg/m2 üzerinde ve 149’nun VKİ<30 kg/m2 idi. Zor entübasyon insidansı %4 ve zor laringoskopi insidansı %7 olarak saptandı. Yüksek Mallampati skoru, Cormack Lehane grade 3 ve 4, ÜDIT Grade 3, Wilson toplam risk skoru ≥2, boyun çevresinin >40 cm, EZS >5, VKİ >30 kg/m2 ile zor entübasyon arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Testlerin duyarlılık, seçicilik ve pozitif öngörü değerleri; VKİ (%100, %61, %10), boyun çevresi (%90, %93, %38), TMM (%54, %7, %2), Cormack-Lehane grade 3-4 (%76, %96, %55), ÜDIT grade 3 (%63, %99, %77) olarak saptandı.
SONUÇ: Obez gebelerde zor entübasyon sıklığı daha fazla görülmekte olup bu zorluğun tespitinde preoperatif uygulanabilen ÜDIT ve boyun çevresi ölçümleri öngörüsü en yüksek testlerdir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, hava yolu değerlendirme testleri, zor hava yolu, entübasyon, obezite,


The importance of predictive tests on determination of intubation difficult for obese pregnants

Münevver Alıç, Handan Birbiçer, Önder Kurku
Department Of Anaesthesiology And Reanimation,mersin University Faculty Of Medicine,mersin, Turkey

OBJECTIVE: There are many predictive tests in determination of diffucult intubation In this study our aim was to evaluate the importance of these tests for determining the difficult intubation.
METHODS: In our study, the files and the anaesthesic records of 252 pregnant who had caesarean section with general anaesthesia were retrospectively scanned. The body mass index (BMI), thyromental distance (TMD), sternomental distance (SMD), Wilson total risk score, Modified Mallampaty clasification, head and neck movement, retrognati, upper lip bite test (ULBT), neck circumfarence, intubation diffucult scale (IDS) of the patients were evaluated. The sensitivity, specificity and positive predictive values of these test were calculated.
RESULTS: Of these 252 patients, BMI was >30 kg/m2 for 103 patients and < 30 kg/m2 for 149 patients. The incidince of difficult intubation and difficult laryngoscopy was 4% and 7%. A significant relation was found between difficult intubation and high mallampati score, Cormac-Lehane grade 3 and 4, ULBT grade 3, Wilson total risk score ≥2, neck circumfarence >40cm, IDS >5, BMI>30 kg/m2 (p< 0.05). The sensitivity, specifity and pozitive predictive values of the tests were, 100%, 61%, 10% for BMI, 90%, 93%, 38% for neck circumfarence, 54%, 7%, 2% for TMD, 76%, 96%, 55% Cormac–Lehane grade 3-4, 63%, 99%, 77% for ULBT grade 3.
CONCLUSION: The prevelance of difficult intubation in obese pregnants are higher than the population and ULBT and neck circumfarence are the most predictive tests for the determination of this difficulty.

Keywords: Pregnancy, airway determination tests, difficult airway, intubation, obesity


Münevver Alıç, Handan Birbiçer, Önder Kurku. The importance of predictive tests on determination of intubation difficult for obese pregnants. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 126-133

Sorumlu Yazar: Handan Birbiçer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar