On-Pump Koroner Arter Baypas Greftleme (KABG) Cerrahisinde Total İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Kardiyoprotektif Etkileri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 50-58 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.12  

On-Pump Koroner Arter Baypas Greftleme (KABG) Cerrahisinde Total İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Kardiyoprotektif Etkileri

Bahar Sarıdoğar1, Ayşe Baysal2, Ömer Şavluk3, Mevlud Doğukan4, Tuncer Koçak2
1Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3Yahyalı Devlet Hastanesi
4Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Son altı ay içinde miyokard infarktüs (MI) öyküsü ile on-pump koroner arter baypas greftleme cerrahisi (KABG) uygulanan hastalarda total intravenöz anestezi ile inhalasyon anestezisinin kardiyoprotektif etkileri karşılaştırıldı.
Yöntemler: Kırk ardışık hasta prospektif, randomize çalışmada iki gruba ayrıldı. Total intravenöz anestezi (TİVA) grubunda (n=20); anestezi indüksiyon ve idamesinde infüzyonla fentanil ve propofol uygulanırken, inhalasyon anestezisi (SEVO) grubunda (n=20); anestezi indüksiyon ve idamesinde sevofluran yanı sıra infüzyonla fentanil uygulandı. İki grupta da intravenöz rokuronyum uygulandı ve girişim boyunca ortalama arter basıncının 50 mmHg’nın üstünde olması sağlandı. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 24. ve 72. saatlerde serumda kreatinin fosfokinaz MB fraksiyonu (CK-MB), kardiyak izoform troponin I (cTnI), karaciğer enzimleri, beyin natriüretik peptid (BNP) değerleri toplandı. Perioperatif risk faktörleri, yoğun bakım ünitesinde kalış süresi incelendi.
Bulgular: İki grubun temel özellikleri yanı sıra ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 24. ve 72. saatlerdeki serum CKMB değerleri benzerdi. SEVO grubunun ameliyat sonrası 24. ve 72. saatlerdeki serum troponin değerleri, TİVA grubuna göre düşüktü (sırası ile; p=0,017, p=0,003). SEVO grubunda ameliyat sonrası 24. ve 72. saatlerdeki serum BNP değerleri TİVA grubuna göre daha düşüktü (sırası ile, p=0,039, p=0,004). Ameliyat sırasındaki risk faktörleri gruplar arasında farklı değildi.
Sonuç: On-pump KABG operasyonu öncesi son altı ay içerisinde Mİ öyküsü olan hastalarda, sevofluran inhalasyon anestezisi, TİVA’ya göre miyokard korunmasında daha etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Total intravenöz anestezi, inhalasyon anestezisi, koronar arter bypss greftleme cerrahisi, kardiyopulmoner bypass


The Cardioprotective Effects of Total Intravenous Anaesthesia and Inhalation Anaesthesia During On-Pump Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgery

Bahar Sarıdoğar1, Ayşe Baysal2, Ömer Şavluk3, Mevlud Doğukan4, Tuncer Koçak2
1Kocaeli Karamürsel State Hospital
2Kartal Koşuyolu High Speciality Training And Research Hospital
3Yahyalı State Hospital
4Adıyaman Training And Research Hospital

Objective: The cardioprotective effects of total intravenous anaesthesia and inhalational anaesthesia were compared in patients with a history of myocardial infarction within the last six months undergoing on-pump coronary artery bypass graft surgery (CABG).
Methods: Forty consecutive patients were divided into two groups in a prospective, randomized study. Infusions of fentanyl and propofol were used for induction and maintenance of anaesthesia in the total intravenous anaesthesia (TIVA) group (n=20). In the inhalation anaesthesia (SEVO) group (n=20), sevoflurane and infusion of fentanyl were used. Intravenous rocuronium was used in both groups and mean arterial pressure was kept above 50 mmHg during surgery. Serum creatinine phosphokinase MB fraction (CK-MB), cardiac isoform of troponin I (cTnI), liver enzymes, and brain natriuretic peptide (BNP) values were collected before operation, and 24 and 72 hours after operation. Perioperative risk factors and duration of intensive care unit stay were investigated.
Results: There was no difference between groups in terms of baseline characteristics and serum CKMB levels before operation, or 24 and 72 hours after operation. The postoperative serum troponin levels at 24 and 72 hours after operation were lower in the SEVO group than in the TIVA group (p=0.017, p=0.003, respectively). Likewise, the postoperative serum BNP levels at 24 and 72 hours after operation were lower in the SEVO group than in the TIVA group (p=0.039, p=0.004, respectively). Perioperative risk factors did not differ between groups.
Conclusion: In patients with a history of MI during the last six months prior to on-pump CABG surgery, sevoflurane anaesthesia provides better myocardial protection than total intravenous anaesthesia.

Keywords: Total intravenous anaesthesia, inhalation anaesthesia, coronary artery bypass graft surgery, cardiopulmonary bypass


Bahar Sarıdoğar, Ayşe Baysal, Ömer Şavluk, Mevlud Doğukan, Tuncer Koçak. The Cardioprotective Effects of Total Intravenous Anaesthesia and Inhalation Anaesthesia During On-Pump Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 50-58

Sorumlu Yazar: Ayşe Baysal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar