Acil Sezaryen Operasyonlarında Genel ve Spinal Anestezinin Hasta Memnuniyeti Yönünden Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(1): 41-46 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.38159  

Acil Sezaryen Operasyonlarında Genel ve Spinal Anestezinin Hasta Memnuniyeti Yönünden Karşılaştırılması

Arzu Açıkel1, Tülün Öztürk1, Aslı Göker2, Gonca Gül Hayran1, Gönül Tezcan Keleş1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Obstetri Ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Manisa, Turkey

Amaç: Obstetrik anestezi, sağlıklı bebek doğumunu sağlamak yanında anne için rahat bir cerrahi işlem sağlanmasını amaçlar. Bu araştırma, acil sezeryan geçiren kadınlarda derlenme kalitesi ve hasta memnuniyeti açısından spinal ve genel anestezinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.
Yöntemler: Bu prospektif, tek-kör, kesitsel klinik çalışmaya toplam 100 hasta dahil edildi. Hastalar spinal (n=50) ve genel (n=50) anestezi gruplarına ayrıldı. Derlenme skoru, ağrı ve memnuniyet sırasıyla, postoperatif 24. saatte derlenme kalitesi skoru (QoR-40), vizüel analog skalası (VAS) ve nümerik derecelendirme skalası (NRS) ile değerlendirildi.
Bulgular: Spinal anestezi grubunda toplam QoR-40 skorları anlamlı yüksek ve cerrahi süresi anlamlı olarak daha uzundu (medyan skorlar: 194,5'e 179,0; p<0,001 ve ortalama±SS 69,0±13,3'e 62,7±13,4 dakika; p=0,02). Gruplar arasında VAS ve NRS skorları arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu.
Sonuç: Acil sezeryan doğumlarda hem spinal hem de genel anestezinin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Spinal anestezi derlenme süresini hızlandırır ve annenin normal yaşamına daha erken dönebilmesini sağlarken, genel anestezinin kısa başlangıç süresi vardır. Hasta memnuniyeti açısından bu iki yöntem için fark bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Acil sezaryen, QoR-40, rejyonel anestezi, genel anestezi, hasta memnuniyeti


Comparison of Patient Satisfaction Between General and Spinal Anaesthesia in Emergency Caesarean Deliveries

Arzu Açıkel1, Tülün Öztürk1, Aslı Göker2, Gonca Gül Hayran1, Gönül Tezcan Keleş1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey

Objective: Obstetric anaesthesia aims to deliver a healthy baby as well as render a comfortable operation for the mother. This study compared general and spinal anaesthesia in terms of the quality of recovery and patient satisfaction in women undergoing emergency caesarean deliveries.
Methods: In total, 100 patients were enrolled in this prospective, single-blind, cross-sectional clinical study. Patients were divided into spinal (n=50) and general (n=50) anaesthesia groups. The recovery score, pain and satisfaction were evaluated by Quality of Recovery Score (QoR-40), Visual Analogue Scale (VAS) and Numeric Rating Scale (NRS) at 24 hours postoperatively.
Results: The total QoR-40 scores were significantly higher and the total operation time was longer in the spinal anaesthesia group (median score: 194.5 vs. 179.0, p<0.001 and mean±SD: 69.0±13.3 vs. 62.7±13.4 minutes, p=0.02, respectively). There was no significant difference in VAS and NRS scores between the groups.
Conclusion: Both spinal anaesthesia and general anaesthesia have advantages and disadvantages in terms of emergency caesarean deliveries. Spinal anaesthesia speeds up the recovery time and enables the mother to return to normal life earlier, while general anaesthesia has a short initiation time and does not affect patient satisfaction.

Keywords: Emergency caesarean, QoR-40, spinal anaesthesia, general anaesthesia, patient satisfaction


Arzu Açıkel, Tülün Öztürk, Aslı Göker, Gonca Gül Hayran, Gönül Tezcan Keleş. Comparison of Patient Satisfaction Between General and Spinal Anaesthesia in Emergency Caesarean Deliveries. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(1): 41-46

Sorumlu Yazar: Arzu Açıkel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar