Üç Farklı Yöntemin Anestezi İndüksiyonu Sonrası Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 308-312 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.37232  

Üç Farklı Yöntemin Anestezi İndüksiyonu Sonrası Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması

Mehmet Levent Uygur1, Ayşın Ersoy2, Aysel Altan3, Zekeriya Ervatan2, Sedat Kamalı4
1Gaziantep Şehit Kemal Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
4Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Anestetik ilaçların indüksiyon sırasında hemodinamik değişikliklere yol açması kaçınılmazdır. Çalışmamızda genel anestezi indüksiyonunda fentanille kombine edilerek kullanılan üç farklı ajanın hemodinami üzerine olan etkilerinin incelemesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya katılan 45 olgu randomize, çift kör olarak onbeşer kişiden oluşan üç gruba ayrıldı. Her üç gruba da 60 saniyelik bir sürede 1 µg kg-1 fentanil uygulandıktan sonra anestezi indüksiyonu olarak bir gruba propofol (2 mg kg-1), bir gruba tiyopental (5 mg kg-1), bir gruba da etomidat (0,3 mg kg-1) verildi. Sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH) değerleri indüksiyon öncesinde, indüksiyondan sonra ve entübasyon sonrasındaki 1, 3 ve 5. dakikalarda ölçülüp kaydedildi. Kalp debisi (CO) değerleri ise indüksiyon öncesinde, indüksiyon sonrasında ve entübasyondan sonraki 1. dakikada ölçülüp kaydedildi.
BULGULAR: Tüm gruplarda SAB, DAB, OAB ve CO değerlerinde indüksiyon sonrasında düşüş meydana geldi. SAB ve DAB değerlerinde indüksiyon sonrasındaki dönemde en fazla düşüş propofol grubunda (Grup P) oldu. Ayrıca propofol grubunda (Grup P) CO’da meydana gelen düşüş, etomidat (Grup E) ve tiyopental (Grup T) gruplarına göre daha belirgindi.
SONUÇ: Bu çalışmada fentanil-etomidat ikilisinin hemodinamik stabilite sağlama acısından, fentanil-propofol ve fentanil-tiyopental gruplarına göre daha güvenli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Propofol, tiyopental, etomidat, indüksiyon, hemodinamik değişiklikler


Comparison of the Haemodynamic Effects of Three Different Methods at the Induction of Anaesthesia

Mehmet Levent Uygur1, Ayşın Ersoy2, Aysel Altan3, Zekeriya Ervatan2, Sedat Kamalı4
1Gaziantep Şehit Kemal Hospital, Anaesthesiology And Intensive Care Department
2Okmeydani Training And Reseach Hospital, Anaesthesiology And Intensive Care Department
3Kafkas Univercity Medical Faculty, Anaesthesiology And Intensive Care Department
4Okmeydani Training And Reseach Hospital, General Surgery Department

OBJECTIVE: Haemodynamic variations are inevitable during induction of anaesthetic drugs. The present study investigates the haemodynamic variations of three different drugs (thiopental, propofol, and etomidate) used for induction of general anaesthesia together with fentanyl.
METHODS: In a randomized, double-blind study, 45 patients were assigned to one of three groups (n=15 each). Fentanyl 1 μg kg-1 was injected over 60 sec followed by propofol 2 mg kg-1 (Group P), thiopentone 6 mg kg-1 (Group T), or etomidate 0.3 mg kg-1 (Group E). Noninvasive measurements of systolic arterial pressure (SAP), diastolic arterial pressure (DAP), mean arterial pressure (MAP), and heart rate (HR) was performed on admittance, immediately before the induction of anaesthesia, and 1, 3, and 5 min thereafter. Cardiac output (CO) values were recorded before induction, immediately after the injection of the drug, and at 1 min after the intubation.
RESULTS: In all groups, during the study period, SAP, DAP, MAP, and CO values decreased with respect to time before induction. Following the administration of the induction dose of propofol (Group P), a significantly greater decrease of systolic and diastolic blood pressure was observed with etomidate (Group E) or thiopentone (Group T). Decrease in CO was also more marked with propofol (Group P) than with etomidate (Group E) or thiopentone (Group T).
CONCLUSION: It is concluded that, in this study, the combination of fentanyl- etomidate is safer than both the groups of fentanyl-propofol and fentanyl-thiopental in terms of providing haemodynamic stability.

Keywords: Propofol, thiopental, etomidate, induction, haemodynamic changes


Mehmet Levent Uygur, Ayşın Ersoy, Aysel Altan, Zekeriya Ervatan, Sedat Kamalı. Comparison of the Haemodynamic Effects of Three Different Methods at the Induction of Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 308-312

Sorumlu Yazar: Ayşın Ersoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar