Kraniotomi Sonrası Trakeal Ekstübasyona Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Esmololün Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 86-90 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.57  

Kraniotomi Sonrası Trakeal Ekstübasyona Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Esmololün Etkisi

Murat Alp Alkaya, Kemal Tolga Saraçoğlu, Gökhan Pehlivan, Zeynep Eti, Fevzi Yılmaz Göğüş
Marmara Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Çalışmanın amacı; elektif kraniotomilerde ekstübasyondan önce uygulanan esmolol infüzyonunun hemodinamik yanıt üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurul onayı ve yazılı hasta onamları sonrası, elektif kraniotomi ameliyatı geçirecek, 20-65 yaş arası 30 hasta, Esmolol Grubu (n=15) ve Kontrol Grubu (n=15) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonu 5-7 mg kg-1 tiyopental sodyum, 0,1 mg kg-1 vekuronyum bromid ve 1µg kg-1 remifentanil i.v. ile sağlandı. Endotrakeal entübasyon sonrasında anestezi, 1 MAK sevofluran ve %50 02 içinde %50 hava ve 0,25 µg kg-1 dk-1 remifentanil infüzyonu ile sürdürüldü. Ameliyat bitiminde anestetik ajan uygulamaları sonlandırılarak, hastalara %100 oksijen solutuldu. Ekstübasyondan 5 dakika önce, uygulayıcı dışında bir anestezi doktoru tarafından hazırlanan 50 mL içinde 2 mg kg-1 esmolol veya 50 mL %0,9 NaCl solüsyonu 10 dakikada uygulandı. Ekstübasyon kalitesi 5 puanlı skala ile değerlendirildi. Hastaların infüzyon öncesi, infüzyondan 1 dk sonra, ekstübasyon sırasında, ekstübasyondan 1, 3, 5, 10 dakika sonra kalp atım hızı, sistolik, diyastolik ve ortalama arter basıncı değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Esmolol grubunda sistolik, diyastolik, ortalama arter basıncı ve kalp atım hızı değerleri açısından ilaç enjeksiyonu öncesi ve sonrası ölçüm zamanları arasında belirgin azalma saptandı (p<0,05). İki grup verilerinin karşılaştırılmasında ise, sistolik, diyastolik, ortalama arter basıncı ve kalp atım hızı değerleri ekstübasyon sonrası ölçümlerde esmolol grubunda belirgin olarak düşük bulundu (p<0,05). Ekstübasyon skoru 1 olan hastaların oranı esmolol grubunda belirgin olarak yüksek bulundu (p<0,05).
SONUÇ: Kraniotomi geçiren hastalarda ekstübasyon sırasında oluşabilecek hipertansiyon ve taşikardinin önlenmesinde, ekstübasyon öncesinde 2 mg kg-1 iv esmolol uygulamasının etkili olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: kraniotomi, esmolol, ekstübasyon


Effects of Esmolol on the Prevention of Haemodynamic Responses to Tracheal Extubation after Craniotomy Operations

Murat Alp Alkaya, Kemal Tolga Saraçoğlu, Gökhan Pehlivan, Zeynep Eti, Fevzi Yılmaz Göğüş
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Marmara University Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the effects of esmolol infusion on prevention of hemodynamic responses to tracheal extubation, in patients undergoing elective craniotomy.
METHODS: With Marmara University, Medical School Ethics Committee approval and patients’ written consent, thirty patients aged between 20-65 years, undergoing elective craniotomy were randomized into two groups as Group Esmolol (n=15) and Group Control (n=15). Anaesthesia was induced with 5-7 mg kg-1 thiopental sodium, 1µg kg-1 remifentanil and 0.1 mg kg-1 vecuronium bromide iv, and was maintained with 1 MAC sevoflurane in oxygen-air mixture (50: 50) and 0.25 μg kg-1 min-1 remifentanil infusion. At the end of the operation patients inhaled 100% oxygen after the discontinuation of anaesthetic agents. Five minutes before extubation in Group Esmolol 2 mg kg-1 esmolol in 50 mL was infused over 10 min (0.2 µg kg-1 min-1) and in Group Control 50 mL saline was infused over 10 min. The quality of extubation was evaluated with a 5 point scale. Heat rate, systolic, diastolic and mean arterial pressure were recorded before infusion, 1 min after infusion, during extubation and at 1, 3, 5, 10 min after extubation.
RESULTS: In esmolol group, systolic, diastolic, mean arterial pressures and heart rate decreased significantly after esmolol infusion and were significantly lower than control group after extubation (p<0.05). The ratio of patients with an extubation score 1 was significantly higher in the esmolol group than the control group (p<0.05).
CONCLUSION: We concluded that 2 mg kg-1 esmolol infusion before extubation can prevent hypertension and tachycardia caused by extubation in patients undergoing elective craniotomy.

Keywords: craniotomy, esmolol, extubation


Murat Alp Alkaya, Kemal Tolga Saraçoğlu, Gökhan Pehlivan, Zeynep Eti, Fevzi Yılmaz Göğüş. Effects of Esmolol on the Prevention of Haemodynamic Responses to Tracheal Extubation after Craniotomy Operations. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 86-90

Sorumlu Yazar: Kemal Tolga Saraçoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar