Aort Anevrizma Onarımı Operasyonlarında Miyokard ve Beyin Fonksiyonlarının Korunmasında Uygulanan Farklı Yöntemlerin Prognoz ve Sağkalım Üzerine Etkileri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 234-245 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.234  

Aort Anevrizma Onarımı Operasyonlarında Miyokard ve Beyin Fonksiyonlarının Korunmasında Uygulanan Farklı Yöntemlerin Prognoz ve Sağkalım Üzerine Etkileri

Ayşe Baysal1, Mevlut Doğukan2, Volkan Temel3, Gülşen Temel3, Altuğ Tuncer4, Tuncer Koçak1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kartal, İstanbul
2Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Adıyaman
3Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Yozgat
4Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Kartal, İstanbul

AMAÇ: Aort anevrizma onarım operasyonlarında farklı cerrahi kanülasyon teknikleri, ısı regülasyonu ve beyin koruma yöntemlerinin mortalite üzerinde etkili perioperatif risk faktörleri ile ilişkisinin incelenmesini amaçladık. Bu nedenle; derin hipotermik sirkulatuar arrest (DHSA) ve retrograd serebral perfüzyon (RSP) altında femoral veya aortik kanülasyon ile uygulanan hastalar, orta derecede hipotermik sirkulatuar arrest (OHSA) ve selektif antegrad serebral perfüzyon (SASP) altında aksiller kanülasyon uygulanan hastalar karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Aortik ark anevrizma onarım operasyonu olan 110 ardışık hasta prospektif nonrandomize bir çalışma planı içerisinde üç ayrı gruba cerrahi patoloji, operasyon ve anestezi tekniklerine dayanılarak ayrıldı. Grup 1’de; femoral kanülasyon, DHSA (22-25°C), ve RSP uygulanırken, Grup 2’de; aksiller kanülasyon, OHSA ve SASP, Grup 3’te; aortik kanülasyon, DHSA ve RSP uygulandı. Perioperatif risk faktörleri araştırıldı.
BULGULAR: Üç grup karşılaştırıldığında kros klamp ve kardiyopulmoner baypas (KPB) süreleri (dk.) farklı idi (Grup 1’de; 75,62±26,28 ve144,15±66,71, Grup 2’de; 60,57±26,32 ve 109,09±45,38, Grup 3’te; 72,90±23,33 ve 120,83±53,46 sırası ile p=0,021). Mortalite hızlarının karşılaştırması; Grup 1’de 10/34 (% 29,4), Grup 2’de 3/47 (% 6,4) ve Grup 3’te 3/29 (% 10,3) (p=0,011) hasta olduğunu gösterdi. IABP kullanımı, kalp yetmezliği, atrial ritim bozukluklarının mortalite için bağımsız risk faktörleri olduğu saptandı (% 95 güven aralığında; Hosmer and Lemeshow testi, ki kare=5,71 ve p=0,68).
SONUÇ: OHSA, SASP ve aksiller kanülasyon ile aortik ark anevrizma onarımı geçiren hastalarda morbidite ve mortalite DHSA, RSP ve femoral veya aortik kanülasyon yapılan hastalar ile karşılaştırıldığında daha az oranda gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: aortik anevrizma, derin hipotermik sirkülatuar arrest, orta derecede hipotermik sirkulatuar arrest


The Effects of Different Methods Applied for the Protection of Myocardial and Brain Functions During Aortic Aneurysm Repair Surgery on the Prognosis and Survival

Ayşe Baysal1, Mevlut Doğukan2, Volkan Temel3, Gülşen Temel3, Altuğ Tuncer4, Tuncer Koçak1
1Kartal Koşuyolu High Speciality Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Kartal, Istanbul
2Adıyaman Gölbaşı State Hospital,anesthesiology And Reanimation Clinic, Adıyaman
3Yozgat Sorgun State Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Yozgat
4Kartal Koşuyolu High Speciality Training And Research Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Kartal, Istanbul

OBJECTIVE: Our aim was to investigate the relation between perioperative risk factors influencing mortality and different methods of surgical cannulation, temperature regulation and cerebral protection in patients undergoing aortic aneurysm repair surgery. For this purpose; patients requiring deep hypothermic circulatory arrest (DHCA), retrograde cerebral perfusion (RCP) and femoral or aortic cannulation were compared with patients requiring axillary cannulation, moderate hypothermic circulatory arrest (MHCA) and selective antegrade cerebral perfusion (SACP).
METHODS: 110 consecutive patients undergoing aortic arch aneurysm repair surgery were divided into three groups in a prospective, nonrandomized study plan depending on surgical pathology, operation and anesthesia techniques. In Group 1, femoral cannulation, DHCA (22-25°C) and RSP; in Group 2, axillary cannulation, MHCA (26-28°C) and SACP, whereas, in Group 3, aortic cannulation, DHCA and RCP were performed. Perioperative risk factors were investigated.
RESULTS: In comparison of three groups, mean cross- clamping and cardiopulmonary bypass (CPB) times (min) were different (Group 1; 75.62±26.28 ve144.15±66.71, Group 2; 60.57±26.32 and 109.09±45.38, Grup 3; 72.90±23.33 and 120.83±53.46 minutes respectively, p=0.021). The comparison of mortality rates showed; in Group 1; 10/34 (29.4 %), in Group 2; 3/47 (6.4 % ) and in Group 3; 3/29 (10.3 %) patients (p=0.011). Use of IABP, heart failure, atrial rythm disturbances were found to be independent risk factors for mortality (95 % confidence interval, Hosmer and Lemeshow test, chi square=5.71, and p=0.68).
CONCLUSION: In patients undergoing aortic arch repair with MHCA, SCAP and axillary cannulation, lower rates of morbidity and mortality were observed in comparison to DHCA, RCP and femoral or aortic cannulation.

Keywords: aortic aneurysm, deep hypothermic circulatory arrest, moderate hypothermic circulatory arrest


Ayşe Baysal, Mevlut Doğukan, Volkan Temel, Gülşen Temel, Altuğ Tuncer, Tuncer Koçak. The Effects of Different Methods Applied for the Protection of Myocardial and Brain Functions During Aortic Aneurysm Repair Surgery on the Prognosis and Survival. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 234-245

Sorumlu Yazar: Ayşe Baysal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar