Anestezi İndüksiyon ve İdamesinde Kullanılan Farklı Oksijen Konsantrasyonlarının Akciğerdeki Gaz Değişimine Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 11-19 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.011  

Anestezi İndüksiyon ve İdamesinde Kullanılan Farklı Oksijen Konsantrasyonlarının Akciğerdeki Gaz Değişimine Etkisi

Fatoş Korkulu, Hale Yarkan Uysal, Hakan Volkan Acar, Solmaz Eruyar, Bayazit Dikmen
Sb. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Iı. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, atelektazi açısından risk taşıyan laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında, anestezi indüksiyonunda ve idamesinde kullanılan farklı oksijen konsantrasyonlarının, akciğerdeki gaz değişimine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: 19 – 76 yaş arasında, elektif laparoskopik kolesistektomi ameliyatı geçirecek 75 hasta, hastane etik kurul raporu ve yazılı onam formları alındıktan sonra 3 gruba randomize olarak ayrıldı. Preoksijenizasyon, düşük FiO2 kullanılan gruplarda %80 O2 ile, yüksek FiO2 kullanılan grupta %100 O2 ile uygulandı. Indüksiyon sonrası genel anestezi sırasında Grup A’daki hastalar hava + 0,4 FiO2, Grup N’dekiler N2O + 0,4 FiO2, Grup O’daki hastalar ise 1,0 FiO2, ile ventile edildi. Hastaların preoksijenizasyon öncesi 0. dakikada, CO2 insüflasyonundan sonraki 30. dakikada, ASBܒda ve operasyon bitiminden sonra 24. saatte kan gazları alındı. Bu zamanlarda PaO2/FiO2 değerleri ve P(A-a) O2 değerleri hesaplanarak akciğerdeki gaz değişimleri değerlendirildi.
BULGULAR: Grup A’da, pnömoperitonyumun 30.dk’sında, ASBܒde ve postoperatif 24. saatte PaO2/FiO2 oranında bazale göre belirgin fark gözlenmezken, Grup O ve Grup N’de özellikle pnömoperitonyumun 30.dk’sında, PaO2/FiO2 oranının bazale göre belirgin olarak kötüleştiği görüldü (p<0,05). Bazal hariç bakılan bütün zamanlarda; en yüksek PaO2/FiO2 oranlarına Grup A’da ulaşıldı (p<0,05). P(A-a)O2, Grup A’da ve Grup N’de bazale göre değişiklik göstermezken, Grup O’da 24. saat değeri bazaldeki değerden anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05).
SONUÇ: %100 O2 ve N2O içinde O2 laparoskopik cerrahilerde akciğerdeki gaz değişimini bozarak atelektaziye eğilimi artırırken, hava + 0,4 FiO2 kullanımının atelektazi gelişimi yönünde hastalara olumsuz etkisi olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, laparoskopi, absorbsiyon atelektazisi, oksijen


The Effect of Different Oxygen Concentrations Used for the Induction and Maintenance of Anesthesia on Gas Exchange in the Lungs

Fatoş Korkulu, Hale Yarkan Uysal, Hakan Volkan Acar, Solmaz Eruyar, Bayazit Dikmen
Ministry Of Health, Ankara Training And Research Hospital, Second Anaesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to investigate the effects of different oxygen concentrations used in induction and maintanence of anesthesia on pulmonary gas exchange in laparoscopic cholecystectomy which entertain the risk of atelectasis.
METHODS: After the approval of Ethics Committee of the Institution and informed written consent forms were obtained, 75 patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy aged between 19 to 76 years, were randomized into 3 groups. Preoxygenation was performed with 80 % O2 to low FiO2 groups (Groups A and N) and 100 % O2 to high FiO2 group (Group O) for 3 minutes. After induction and maintenance of anesthesia, patients in Group A ventilated with air + 0,4 FiO2, Group N with N2O + FiO2 0,4, and Group O with 1 FiO2. Patients’ blood gas samples were collected before preoxygenation, 30 minutes after CO2 insufflation, at PACU and 24 hours after the end of surgery. At the same time intervals, PaO2/FiO2 and P(A-a) O2 values were calculated to evaluate the gas exchange in lungs.
RESULTS: Baseline PaO2/FiO2 ratios of patients ventilated with air+FiO2 0,4 were not different when compared with those obtained at 30th min of pneumoperitoneum, PACU, and postoperative 24th hours, respectively. PaO2/FiO2 ratios of Groups O and N were significantly worsened especially at the 30th min of pneumoperitoneum when compared with the baseline values. Except for the baseline, the highest PaO2/FiO2 ratios were achieved with 0,4 FiO2 in air at all estimated time intervals (p<0,05) P(A-a) O2 was not significantly different from the baseline value in Groups A and N, whereas in Group O, 24th hour-value was significantly higher than the baseline value (p<0,05).
CONCLUSION: Administration of 100 % O2 and N2O + O2 worsened gas exchange and increased tendency to atelectasis in laparoscopic surgeries, instead, the use of air + 0,4 FiO2 mixture did not exert a negative impact on the development of atelectasis.

Keywords: General anesthesia, laparoscopy, absorption atelectasis, oxygen


Fatoş Korkulu, Hale Yarkan Uysal, Hakan Volkan Acar, Solmaz Eruyar, Bayazit Dikmen. The Effect of Different Oxygen Concentrations Used for the Induction and Maintenance of Anesthesia on Gas Exchange in the Lungs. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 11-19

Sorumlu Yazar: Hale Yarkan Uysal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar