2000-2010 Yılları Arasında İntrakranial Kitle Cerrahisi Nedeni ile Anestezi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 315-320 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.013  

2000-2010 Yılları Arasında İntrakranial Kitle Cerrahisi Nedeni ile Anestezi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi

Seda Yeğin, Binnur Sarıhasan, Yasemin Burcu Üstün, Barış Bilgiç
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada 2000 ile 2010 yılları arasında İKK cerrahisi nedeniyle nöroanestezi uygulanan 1709 hastanın anestezi kayıt formlarındaki verileri kullanılarak retrospektif analizi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Verilere ağırlıklı olarak preoperatif ve intraoperatif anestezi kayıt formlarından ulaşıldı. Bazı bilgilere ulaşmak içinse hasta dosya kayıtları nukleus medikal bilgi sistemi olarak adlandırılan hastane bilgisayar sistemi kullanıldı.
BULGULAR: Preoperatif değerlendirmede, 1103 hastanın (%64,5) bir ya da daha fazla yandaş sistemik hastalığı olduğu görüldü. İndüksiyon ajanı olarak en sık tiyopental kullanıldığı, kas gevşetici ajan incelendiğinde en sık cisatrakuryum kullanıldığı, anestezi idamesinde ise; birinci sıklıkta propofol+remifentanil kullanıldığı saptandı. Preoperatif Glasgow koma skalası (GKS) değerlerinin ortalaması 14,27±1,80, 1495 hastanın postoperatif GKS ortalaması 14,02±1,42 olarak bulundu. Hastaların postoperatif GKS’larında preoperatif GKS’larına göre istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05). Çalışmamızda 1709 hastanın anestezi sürelerinin ortalaması 217,57±91,67 dakika olarak saptandı. Üç yüz yetmiş bir hastanın (%21,7) postoperatif yoğun bakım ihtiyacı olduğu, 299 hastanının (%17,5) intraoperatif veya postoperatif dönemde kaybedildiği saptandı.
SONUÇ: Son 11 yılda kliniğimizde intrakraniyal kitle tanısıyla opere olan hastalarda intraoperatif komplikasyon oranlarının azaldığı ve retrospektif çalışmaların belli dönemlerde tekrarlanmalarının anesteziyolojinin gelişimine katkısı olacağı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntrakraniyal kitle, nöroanestezi, retrospektif, kayıt formu


Retrospective Analysis of the Patients Undergoing Neuroanaesthesia on Account of the Intracranial Mass Surgery Between the Years 2000-2010

Seda Yeğin, Binnur Sarıhasan, Yasemin Burcu Üstün, Barış Bilgiç
University, Medical Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Samsun, Turkey

OBJECTIVE: The study aimed to carry out a retrospective analysis of 1709 patients anaesthetized for intracranial mass surgery between 2000 and 2010.
METHODS: Data were mainly obtained from preoperative and intraoperative anaesthetic record forms. To obtain data, we used the patients’ records and hospital medical information system.
RESULTS: It was observed that 1103 patients (64.5%) had one or more accompanying systemic disease. Thiopental was the most frequently used induction agent and the most frequently used muscle relaxant agent was cisatracurium and propofol+remifentanyl were most frequently used for maintenance of anaethesia. The mean Glasgow Coma Scale (GCS) of 1709 patients was 14.27±1.80 and the mean postoperative GCS was 14.02±1.42 in 1495 patients. A statistically significant difference was observed between preoperative and postoperative means of GCS (p<0.05). In the study, the mean duration of anaesthesia was 217.57±91.67 min. The duration of anaesthesia in patients developing intraoperative complications was longer than those who did not (p<0.05). In the study, it was determined that 371 patients required intensive care and 299 patient lost their lives during intraoperative or postoperative periods.
CONCLUSION: It is concluded that the rate of intraoperative complications has decreased in patients operated with the diagnosis of intracranial mass over the past 11 years and that the repetition of retrospective studies periodically would contribute to development of the anaesthesiology.

Keywords: Intracranial mass, neuroanaesthesia, retrospective, record form


Seda Yeğin, Binnur Sarıhasan, Yasemin Burcu Üstün, Barış Bilgiç. Retrospective Analysis of the Patients Undergoing Neuroanaesthesia on Account of the Intracranial Mass Surgery Between the Years 2000-2010. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 315-320

Sorumlu Yazar: Yasemin Burcu Üstün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar