Flurbiprofenin LMA- Proseal Uygulaması Sonrası Postoperatif Boğaz Ağrısı ve Ses Kısıklığı Üzerine Etkisi: Randomize Klinik Çalışma [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 123-127 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.35693  

Flurbiprofenin LMA- Proseal Uygulaması Sonrası Postoperatif Boğaz Ağrısı ve Ses Kısıklığı Üzerine Etkisi: Randomize Klinik Çalışma

Neslihan Uztüre, Ferdi Menda, Sevgi Bilgen, Özgül Keskin, Sibel Temur, Özge Köner
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Proseal laringeal maske ile ilişkili postoperatif boğaz ağrısı,ses kısıklığı ve disfaji semptomlarını flurbiprofen pastilin azalttığı varsayımını gösterebilmek.
YÖNTEMLER: LMA ile genel anestezi uygulanacak 80 ASA I-II hasta çalışmaya alındı.Prospektif, randomize, plasebo kontrollü, klinik ve tek merkezli (üniversite hastanesi) bir çalışma idi. Anestezi indüksiyonundan 45 dakika önce Grup F’ye 8.75 mg flurbiprofen içeren pastil (Strefen®), grup P’ye plasebo pastil verildi. LMA çıkarıldıktan 30 dakika sonra ve sonrasında 4, 12 ve 24.saatlerde postoperatif boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve disfaji 4 puanlık bir skala ile değerlendirildi.Veriler Student’s t test, Fisher’s exact ve Mann–Whitney U-testleri ile değerlendirildi. p <0.05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: 8.75 mg flurbiprofen pastil erken dönem (30. dakika)postoperatif boğaz ağrısı ve disfaji şiddetini azaltmaktadır.Grup F’de 4.saat disfaji şiddeti ve 12.saat ses kısıklığı da anlamlı şekilde azalmıştır.Boğaz ağrısı, disfaji ve ses kısıklığı insidansında gruplar arasında fark yoktur.
SONUÇ: Preoperatif flurbiprofen pastil erken dönem postoperatif boğaz ağrısı ve disfaji şiddetini azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Laringeal Maske, flurbiprofen, boğaz ağrısı


The Effect of Flurbiprofen on Postoperative Sore Throat and Hoarseness After LMA-ProSeal Insertion: A Randomised, Clinical Trial

Neslihan Uztüre, Ferdi Menda, Sevgi Bilgen, Özgül Keskin, Sibel Temur, Özge Köner
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: We hypothesized that flurbiprofen lozenges reduce the proseal laringeal mask airway (LMA) related symptoms of POST (Post Operative Sore Throat), hoarseness and dysphagia compared to placebo lozenges.
METHODS: Eighty ASA I-II patients undergoing general anesthesia with LMA were included into this study. It was a prospective, randomized, placebo controlled clinical and single center (university hospital) study. Group F received 8.75 mg flurbiprofen lozenge (Strefen®) and Group P received placebo lozenge 45 minutes before the induction of anesthesia. Postoperative sore throat, hoarseness and dysphagia were evaluated 30 minutes after the LMA removal in the recovery room and then at 4, 12 and 24 hours after surgery with in a 4- point scale. Data were analyzed by Student’s t test, Fisher’s exact and Mann–Whitney U-tests. A p value of <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: 8.75 mg flurbiprofen lozenges reduced the severity of early (30 mins) POST and dysphagia. Severity of dysphagia at 4 hrs and hoarseness at 12 hrs were also significantly reduced in Group-F. There were no significant differences betweeen the groups regarding incidence of sore throat, dysphagia, and hoarseness throughout the study period.
CONCLUSION: Preoperative flurbiprofen lozenges reduces severity of early postoperative sore throat and dysphagia.

Keywords: Laryngeal mask airway, flurbiprofen, sore throat


Neslihan Uztüre, Ferdi Menda, Sevgi Bilgen, Özgül Keskin, Sibel Temur, Özge Köner. The Effect of Flurbiprofen on Postoperative Sore Throat and Hoarseness After LMA-ProSeal Insertion: A Randomised, Clinical Trial. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 123-127

Sorumlu Yazar: Neslihan Uztüre, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar