Pregabalinin Aksiller Blok Sonrası Analjeziye Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(1): 18-23 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.4  

Pregabalinin Aksiller Blok Sonrası Analjeziye Etkisi

Özden Pürcü, Belgin Yavaşcaoğlu, Fatma Nur Kaya, Alp Gurbet, Suat Türkcan, Gültekin Orhan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada; aksiller blok ile el ve ön kol cerrahisi geçirecek olgularda, ameliyattan 1 saat önce tek doz alınan 150 mg pregabalinin; blok özellikleri ve postoperatif analjezi üzerine etkisinin değerlendirmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya dahil edilen 60 olgu randomize olarak iki gruba ayrıldı; Grup P’ye (n=30) cerrahiden 1 saat önce 150 mg pregabalin ve Grup K’ya (n=30) plasebo tablet verildi. Rutin monitörizasyon sonrası aksiller blok uygulandı. Tüm olguların solunum ve hemodinamik parametreleri, aksiller blok özellikleri, sedasyon skorları, postoperatif ağrı şiddeti, ilk ağrı başlama ve ilk analjezik gereksinim zamanları kaydedildi.
BULGULAR: Hemodinamik ve solunum ile ilgili değişkenler, aksiller blok özellikleri, postoperatif ağrı başlama ve ilk analjezik gereksinim süreleri gruplar arası benzer bulunurken; postoperatif dönemde kaydedilen ağrı skorları, 4. ve 6. saatlerde Grup P’de daha düşük bulundu (p=0,002, p=0,002). Ayrıca ilk 24 saatte Grup K’da bir olgunun, Grup P’de ise dokuz olgunun analjezik gereksinimi olmadı (p=0,012).
SONUÇ: Periferik rejyonal blok ile cerrahi uygulanacak olgularda cerrahiden 1 saat önce tek doz 150 mg pregabalinin; postoperatif ağrıyı ve analjezik gereksinimini azalttığı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Pregabalin, analjezi, aksiller blok


Effects of Pregabalin on Postoperative Analgesia after Axillary Block

Özden Pürcü, Belgin Yavaşcaoğlu, Fatma Nur Kaya, Alp Gurbet, Suat Türkcan, Gültekin Orhan
Uludag University, Medical Faculty, Dept. Of Anesthesiology, Bursa

OBJECTIVE: To evaluate the effects of preoperative, single dose 150 mg Pregabalin on block characteristics and postoperative analgesia in patients who undergo hand and forehand surgery with axillary block.
METHODS: Sixty patients were randomly divided into two groups: Group P (n=30) received 150 mg Pregabalin and Group K (n=30) received a placebo capsule 1 hour before the surgery. After routine monitoring, axillary block was performed. Respiratory and haemodynamic parameters, block characteristics, sedation scores, severity of postoperative pain, time of onset of postoperative pain and analgesic requirement time were recorded.
RESULTS: While the haemodynamic parameters, characteristics of axillary block, onset of postoperative pain and analgesic requirement time were similar between the groups, postoperative 4th and 6th hour pain scores were lower in Group P (p=0.002, p=0.002). Also one patient in Group K and nine patients in Group P did not require any analgesics in the first 24 hour (p=0.012).
CONCLUSION: We concluded that a single dose of 150 mg Pregabalin, given one hour before axillary block, reduces postoperative pain and analgesic requirements in the early postoperative period

Keywords: Pregabalin, analgesia, axillary block


Özden Pürcü, Belgin Yavaşcaoğlu, Fatma Nur Kaya, Alp Gurbet, Suat Türkcan, Gültekin Orhan. Effects of Pregabalin on Postoperative Analgesia after Axillary Block. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(1): 18-23

Sorumlu Yazar: Alp Gurbet, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar