Güvenli ve Etkili Bir Aksiller Blok İçin Üst Ekstremite Pozisyonunun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 164-168 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.33349  

Güvenli ve Etkili Bir Aksiller Blok İçin Üst Ekstremite Pozisyonunun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Ömür Öztürk1, Aysu Hayriye Tezcan1, Ali Bilge2, Esref Erdem1, Hatice Yağmurdur1, Burhan Dost3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kafkas University School of Medicine, Kars, Turkey
2Department of Ortopedics and Traumatology, Kafkas University School of Medicine, Kars, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Besni State Hospital, Adıyaman, Turkey

Amaç: Amacımız, ultrason kılavuzluğunda yapılan aksiller blok sırasında üst ekstremitenin ideal pozisyonunu belirlemektir. Median ve muskulokutanöz sinirler arasında en kısa mesafeyi sağlayan pozisyonun aksiller blok için en uygun pozisyon olduğu varsayılmıştır.
Yöntemler: Bu kesitsel çalışmada 120 (45 kadın ve 75 erkek) hastada her bir kola omuz 90°/dirsek 90°’de (pozisyon 1) ve omuz 90°/dirsek 0°’de (pozisyon 2) olacak şekilde pozisyon verildi. Pektoralis major kasının alt sınırıyla biseps brachii kasının kesişme noktası proksimal seviye (P) olarak tanımlanmıştır. P’nin 5 cm distaline distal seviye (D) denilmiştir. Yukarıda anlatılan pozisyonlarda median ve muskulokutanöz sinirler arasındaki mesafe proksimal (pozisyon 1P ve 2P) ve distal seviyelerde (pozisyon 1D ve 2D) ölçüldü. Tüm bu ölçümlerin gruplar arasında farklılığı ve hastaların beden kitle indeksi yada cinsiyetiyle değişiklik gösterip göstermediği araştırıldı.
Bulgular: İki sinir arasındaki en kısa ortalama mesafe (10,24±3,95 mm) distal seviyede omuz 90°/dirsek 0° pozisyonda (1D), en uzun ortalama mesafe (13,41±4,26 mm) ise proksimal seviyede omuz 90°/dirsek 90° pozisyonda (2P) iken saptanmıştır. Dört durumda da sonuçlar açısından erkekler ve kadınlar arasında herhangi bir farklılık saptanmadı. Ölçüm sonuçları ile hastaların vücut kitle indeksleri ve yaşları arasında herhangi bir ilişki saptanmadı.
Sonuç: Aksiller blok sırasında optimal başarının sağlanması açısından üst ekstremitenin uygun pozisyona getirilmesi önemlidir. Böylece, işlem güvenle ve etkinlikle, daha düşük miktarda lokal anestezik kullanılarak ve infiltrasyon sırasında daha az ayıda manevra ile gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Aksiller blok, ultrason kılavuzluğu, median sinir, muskulokutanöz sinir


Importance of the Upper Extremity Position for a Safe and Effective Axillary Block: a Comparative Study

Ömür Öztürk1, Aysu Hayriye Tezcan1, Ali Bilge2, Esref Erdem1, Hatice Yağmurdur1, Burhan Dost3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kafkas University School of Medicine, Kars, Turkey
2Department of Ortopedics and Traumatology, Kafkas University School of Medicine, Kars, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Besni State Hospital, Adıyaman, Turkey

Objective: Our aim was to determine the ideal position of upper extremities during ultrasonography guidance for axillary block. The position that provides the shortest distance between the median and musculocutaneous nerves was assumed to be the most appropriate position for axillary block.
Methods: In this cross-sectional study, 120 (45 female and 75 male) patients were placed in a position with a shoulder at 90° / elbow 90° (position 1) and a shoulder 90° / elbow 0° (position 2). The intersection point of the biceps brachii muscle with the lower border of the pectoralis major muscle is defined as the proximal level (P). Distal level (D) is reffered as 5 cm below the proximal level. In the positions described above, the distance between median and musculocutaneous nerves was measured proximal (positions 1P and 2P) and distal levels (positions 1D and 2D). It was investigated whether these measurements differed between the groups and whether the body mass index or the gender.
Results: The shortest mean distance (10.24±3.95 mm) between the two nerves was determined when the shoulder position 90°/elbow position 0° at the distal level (1D) and the longest mean distance (13.41±4.26 mm) was determined when shoulder position 90°/elbow position 90° at the proximal level (2P). In all four cases, there was no difference in the results between men and women. There was no relationship between the measurement results and the body mass indexes and age of the patients.
Conclusion: Appropriate positioning of the upper extremities is important for achieving optimal position during axillary block. Thereby, the procedure can be safely and effectively performed with lesser amounts of local anaesthetic solution and a decreased number of manoeuvres with needle during infiltration.

Keywords: Axillary block, ultrasound guidance, median nerve, musculocutaneous nerve


Ömür Öztürk, Aysu Hayriye Tezcan, Ali Bilge, Esref Erdem, Hatice Yağmurdur, Burhan Dost. Importance of the Upper Extremity Position for a Safe and Effective Axillary Block: a Comparative Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 164-168

Sorumlu Yazar: Ömür Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar