Tek Taraflı Ekstremite Ameliyatı Planlanan Hastalarda Lateral Epidural Anestezi İle Orta Hat Epidural Anestezinin İntraoperatif ve Postoperatif Etkilerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 162-168 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.30075  

Tek Taraflı Ekstremite Ameliyatı Planlanan Hastalarda Lateral Epidural Anestezi İle Orta Hat Epidural Anestezinin İntraoperatif ve Postoperatif Etkilerinin Karşılaştırılması

Başak Tırak Boyacı1, Dilek Erdoğan Arı2, Tülay Tunçer Peker3, Barbaros Baykal4
1Burdur Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Burdur, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tek taraflı alt ekstremite ameliyatı planlanan hastalarda levobupivakain-fentanil kombinasyonu kullanılan lateral ve orta hat epidural anestezi uygulamalarını anestetik etkileri ile postoperatif komplikasyonlar yönünden karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II risk grubundan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. L4-5 aralığından, Grup 1’de iğne ucu 45º operasyon tarafına çevrilerek, Grup 2’de iğne ucu sefale bakacak şekilde epidural kateter yerleştirildi. Her iki gruptaki hastalara 10 mL %0,5’lik levobupivakainle 50 µg fentanil kombinasyonu epidural kateterden uygulandı. Peroperatif ve postoperatif dönemde duyu ve motor blok seviyeleri ile postoperatif komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Anestezi sonrası operasyon tarafında maksimum duyu bloğu seviyesi her iki grupta da T10 (T8-T10) olarak saptanırken (p=0,195), diğer tarafta Grup 1’de L2 (L3-T10) seviyesinde Grup 2’de T10 (T8-T10) seviyesindeydi (p=0,000). Ameliyat olmayan tarafta motor blok Grup 2’de Grup 1’e göre daha şiddetliydi. Postoperatif motor blok Grup 1’de daha erken sona erdi. Komplikasyon gelişme sıklığı gruplar arasında benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lateral epidural anestezi daha kısa süreli ve daha düşük düzeyde duyusal ve motor blokla orta hat epidural anesteziye göre daha avantajlı bir yöntem olabilir.

Anahtar Kelimeler: Epidural anestezi, levobupivakain, dağılım


Comparison of Intraoperative and Postoperative Effects of Lateral Epidural and Midline Epidural Anaesthesia in Patients Undergoing Unilateral Lower Extremity Operation

Başak Tırak Boyacı1, Dilek Erdoğan Arı2, Tülay Tunçer Peker3, Barbaros Baykal4
1Burdur State Hospital, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Burdur, Turkey
2Fatih Sultan Mehmet Educational And Research Hospital, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Istanbul, Turkey
3Süleyman Demirel University Medical School, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Isparta, Turkey
4Süleyman Demirel University Medical School, Department Of Orthopedics And Traumatology, Isparta, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to compare lateral and midline epidural anaesthesia using a levobupivacaine–fentanyl combination in patients undergoing unilateral lower extremity operation for anaesthetic effects and postoperative complications.
METHODS: The study included 40 American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II group patients. At the L4-5 space, an epidural catheter was placed in patients in Group 1 by directing the tip of the needle at a 45-degree angle to the operation side and in Group 2 with the needle tip in the cephalad direction. Patients in both groups were administered a combination of 10 mL 0.5% levobupivacaine and 50 µg fentanyl via the epidural catheter. Sensorial and motor block levels during the perioperative and postoperative periods and postoperative complications were recorded.
RESULTS: The maximum level of sensory block on the operated side was found to be at the T10 (T8-T10) level in both groups, while the level of sensory block on the non-operated side was at the L2 (L3-T10) level in Group 1, and at the T10 (T8-T10) level in Group 2 (p=0.000). The motor block was more intense on the non-operated side in Group 2 than in Group 1. The postoperative motor block ended earlier in Group 1. The incidence of complication development was similar between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: With a shorter lasting and lower level sensorial and motor block, lateral epidural anaesthesia may be a more advantageous method than midline epidural anaesthesia.

Keywords: Epidural anaesthesia, levobupivacaine, distribution


Başak Tırak Boyacı, Dilek Erdoğan Arı, Tülay Tunçer Peker, Barbaros Baykal. Comparison of Intraoperative and Postoperative Effects of Lateral Epidural and Midline Epidural Anaesthesia in Patients Undergoing Unilateral Lower Extremity Operation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 162-168

Sorumlu Yazar: Dilek Erdoğan Arı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar