Remifentanil ve Deksmedetomidin İnfüzyonunun Hemodinamik Parametreler ve Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 206-210 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.39  

Remifentanil ve Deksmedetomidin İnfüzyonunun Hemodinamik Parametreler ve Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Bengü Özütürk1, Ayşın Ersoy2, Aysel Altan3, Levent Mehmet Uygur4
1S.b. Arnavutköy Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı, İstanbul
2S.b. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Kafkas Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon A.d, Kars
4S.b. Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı, Gaziantep

AMAÇ: Çalışmamızda; remifentanil ile deksmedetomidinin hemodinamik parametrelere, inhalasyon ajanı tüketimine ve postoperatif geç dönemdeki tiroid hormon düzeyleri üzerine etkileri karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışma, genel anestezi altında elektif laparoskopik kolesistektomi ameliyatı planlanan, ASA I-II grubundan, yaşları 20-75 arasında değişen, ötiroid toplam 45 olgu üzerinde yapıldı.
Hastalar rastgele üç gruba ayrıldı.
İndüksiyonda;
• Grup R’ deki hastalara 1.0 mcg/kg dozunda remifentanil 2 dakikalık yavaş bolus,
• Grup D’ deki hastalara indüksiyondan 10 dakika önce 1.0 mcg/kg dozunda deksmedetomidin 10 dakikada infüzyon şeklinde,
• Grup K’ daki hastalara 1.0 mcg/kg dozunda fentanil bolus olarak uygulandı.
Ardından tüm hastalarda 2.0 mg/kg propofol ve 0.2 mg/kg sis-atrakuryum ile indüksiyona devam edildi.
Anestezi idamesi sırasında operasyonun tahmini bitiş süresine 15 dakika kalana kadar
• Grup R’ deki hastalara 0.05 mcg/kg/dakika dozunda remifentanil,
• Grup D’ deki hastalara 0.5 mcg/kg/saat dozunda deksmedetomidin infüzyonu uygulandı.
Her hastanın; kalp atım hızı, ortalama arter basıncı ve end-tidal sevofluran konsantrasyonları operasyon süresince kaydedildi.
• Preoperatif dönemde,
• Postoperatif 24. saatte,
• Postoperatif 5. gün venöz kan örneği alındı ve fT3, fT4, TSH seviyelerindeki değişime bakıldı.
BULGULAR: Ortalama arter basıncı değerleri ve sevofluran tüketimi Grup R ve Grup D’ de kontrol grubuna göre düşük seyretti. Gruplar arası karşılaştırmada; kontrol grubunda postoperatif 24. saatteki fT3 değerlerindeki azalma diğer iki gruba göre daha belirgindi ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı.
SONUÇ: Her iki ajanın da düşük dozlardaki infüzyonlarında bile cerrahi stresin yol açtığı hemodinamik cevabı baskıladığı, inhalasyon ajan tüketimini azalttığı ve endokrin cevabın göstergelerinden biri olan tiroid hormonlarını, özellikle de fT3 değişimini daha az etkilediği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Tiroid hormonları, Kolesistektomi, sevofluran, dexmedetomidin, remifentanil


Comparison of the Effects of Remifentanyl and Dexmedetomidine Infusions on Haemodynamic Parameters and Thyroid Hormones

Bengü Özütürk1, Ayşın Ersoy2, Aysel Altan3, Levent Mehmet Uygur4
1Moh. Arnavutköy State Hospital, Anaesthesiology And Reanimation Clinic, İstanbul
2Moh Okmeydanı Education And Research Hospital, Anaesthesiology And Reanimation Clinic, İstanbul
3Kafkas Üniversity, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Kars
4Moh Gaziantep Şehit Kamil State Hospital,anaesthesiology And Reanimation Clinic, Gaziantep

OBJECTIVE: In this study, we compared the effects of remifentanyl and dexmedetomidine on haemodynamic parameters, inhalation agent consumption and thyroid hormone levels at the late postoperative period.
METHODS: 45 euthroid patients, who were ASA I-II, between 20-75 years of age, randomly assigned in to three groups:
During induction,
• Group R received 1.0 mcg kg-1 remifentanyl as slow bolus in two minutes,
• Group D received 1.0 mcg kg-1 dexmedetomidine in 10 minutes as infusion
• Group C received 1.0 mcg kg-1 fentanyl as bolus.
Afterwards, all patients received 2.0 mg kg-1 propofol and 0.2 mg kg-1 cis-atracurium for induction.
During operation and up to 15 minutes before the end of the operation for anaesthesia maintenance;
• Group R received 0.05 mcg kg-1 min-1 remifentanyl,
• Group D received 0.5 mcg kg-1 h-1 deksmedetomidine infusions.
During the operation, heart rate, average arterial pressure and end-tidal sevoflurane concentrations were recorded for every patient.
Venous blood samples were taken after the operation, at postoperative 24th hour and postoperative 5th day and the variations in fT3, fT4, TSH levels were analyzed.
RESULTS: Mean arterial pressure values and sevoflurane consumption were lower in Group R and Group D in comparison with the control group. In comparison between groups, the decrease in fT3 values for control groups at postoperative 24th hour was more significant than the other two groups.

CONCLUSION: We suggest that, both agents suppress the hemodynamic response, decrease the consumption of inhalation agents and affect less the changes in thyroid hormones which can be considered as one of the indicators of endocrine response.

Keywords: Thyroid hormones, Cholecystectomy, sevoflurane, dexmedetomidine, remifentanil


Bengü Özütürk, Ayşın Ersoy, Aysel Altan, Levent Mehmet Uygur. Comparison of the Effects of Remifentanyl and Dexmedetomidine Infusions on Haemodynamic Parameters and Thyroid Hormones. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 206-210

Sorumlu Yazar: Ayşın Ersoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar