Damar Cerrahisinde Epidural Anestezinin Genel Anestezi ile Kombinasyonunun İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkinliği [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 310-314 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.012  

Damar Cerrahisinde Epidural Anestezinin Genel Anestezi ile Kombinasyonunun İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkinliği

Müge Koşucu1, Hülya Ulusoy1, Murat Topbaş2, Zerrin Pulathan3, Ahmet Menteşe4, Caner Karahan4
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

AMAÇ: Aortailiak tıkayıcı arter hastalığı nedeniyle cerrahi revaskülarizasyon uygulanan hastalarda; “genel” ve “genel+epidural” anestezi tekniklerinin aortaya klemp konmasına bağlı oluşabilecek iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine etkilerinin, serum malondialdehit (MDA), iskemik modifiye albümin (IMA) düzeyi, Bacak/kol İndeksi (BKİ) ölçümü aracılığıyla karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya, 60 hasta (ASA I-III) alındı. Revaskularizasyon uygulanacak 40 hasta iki gruba ayrılarak 20’sine “genel anestezi” (Grup G), 20’sine “genel+epidural anestezi” (Grup GE) uygulandı. Varisektomi yapılacak 20 hastadan oluşan kontrol grubuna (Grup K) ise “genel anestezi” uygulandı. Genel anestezi indüksiyonu; tiyopental sodyum (3-5 mg kg-1) ve fentanil (1-3 mcg kg-1), kas gevşekliği cisatrakuryum (0,15 mg kg-1), anestezi idamesi sevofluran (%2-3), oksijen içinde azot protoksit (%40- 60) ile sağlandı. Grup GE’de, anestezi indüksiyonu öncesi lomber epidural anestezi (%0,5 levobupivakain, 20 mL) uygulandı. İntraoperatif analjezi, epidural levobupivakain (%0.125, 10 mL saat-1) infüzyonu ile sağlandı. Serum MDA, IMA ölçümleri için; Grup G ve GE’de, indüksiyon öncesi (t1), aort klempini kaldırmadan hemen önce (t2), klempi kaldırdıktan 1 (t3), 2 saat sonra (t4), postoperatif 6. (t5), 24. (t6) saatlerde, Grup K’de, indüksiyon öncesi (t1), operasyon başladıktan 60 (t2), 120 (t3), 180 dakika sonra (t4), postoperatif 6. (t5), 24. (t6) saatlerde kan alındı. Preoperatif, postoperatif BKİ’leri ölçüldü.
BULGULAR: Serum MDA ve IMA düzeyleri, her iki grupta da postoperatif 6. saate kadar kontrol değerlerinden daha yüksekti. Ancak her iki grupta 24. saatte başlangıç seviyesine indi. Grup G ve GE kıyaslandığında serum MDA ve IMA düzeyleri sırasıyla t2-t4 ve t2-t5 arasında Grup GE’de anlamlı düzeyde düşüktü. BKİ değerleri Grup G ve GE arasında farklılık göstermezken her iki grup içi postoperatif değerler yüksek bulundu.
SONUÇ: Epidural anestezinin genel anesteziye eklenmesiyle aortofemoral baypas cerrahisinde aortaya klemp konmasına bağlı oluşabilecek iskemireperfüzyon hasarı üzerine olumlu etki sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Tıkayıcı arter hastalığı, epidural anestezi, iskemi-reperfüzyon hasarı, malondialdehit, iskemik modifiye albümin


The Effect of Combination of Epidural Anaesthesia and General Anaesthesia on Ischemia-Reperfusion Injury in Vascular Surgery

Müge Koşucu1, Hülya Ulusoy1, Murat Topbaş2, Zerrin Pulathan3, Ahmet Menteşe4, Caner Karahan4
1Karadeniz Technical University, Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Faculty Of Medicine, Department Of Public Health, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Technical University, Faculty Of Medicine, Department Of Cardiovascular Surgery, Trabzon, Turkey
4Karadeniz Technical University, Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Trabzon, Turkey

OBJECTIVE: To compare the effects of “general” and “general+epidural” anaesthesia techniques on ischemia-reperfusion-injury in patients undergoing surgical revascularization due to aortailiac occlusive disease, by comparing plasma malondialdehyde (MDA), ischemic modified albumin (IMA) levels, ankle/brachial-index (ABI) measurements.
METHODS: Sixty patients (ASA I-III) were enrolled. Forty patients undergoing surgical revascularization were divided into two groups randomly: “general anaesthesia” (Group G, n=20) [induced with tiyopental sodyum (3-5 mg kg-1), fentanyl (1 mcg kg-1), muscle relaxation with with cisatracurium (0.15 mg kg-1), maintained with sevoflurane (2-3%), nitrous oxideoxygen mixture (40-60%)] and “general+epidural anaesthesia” (Group GE, n=20) [lomber epidural performed before anaesthesia induction (0.5% levobupivacaine, 20 mL). Peri-operative analgesia established with infusion of epidural levobupivacaine (0.125%, 10 mL h-1)]. Control group (Group K) was consisted of twenty patients undergoing varicosectomy. For plasma MDA, IMA measurements in groups G and GE, blood was taken pre-induction (t1), immediately before removal of the aortic clamp (t2), 1h (t3), 2h after clamp removal (t4), 6h (t5), 24h (t6) postoperatively. In Group K, blood was taken pre-induction (t1), 60min (t2), 120min (t3), 180min after commencement surgery (t4), at 6h (t5), 24h postoperatively (t6). Preoperative, post-operative ABIs were measured.
RESULTS: Serum levels of MDA and IMA were higher than the control values up to the 6th postoperative measurement, in both groups. But these levels decreased to initial levels within 24h in both groups. Comparing groups G and GE, plasma MDA, IMA levels were significantly lower between t2-t4 and t2-t5 in Group GE. No difference was determined between Group G and GE in terms of ABI values, though postoperative values in both groups were high.
CONCLUSION: The combination of epidural anaesthesia and general anesthesia may decrease the ischemia-reperfusion injury in aortailiac occlusive disease patients undergoing aorto-femoral bypass surgery under aortic clamping.

Keywords: Arterial occlusive diseases, epidural anaesthesia, ischemiareperfusion injury, malondialdehyde, ischemic modified albumin


Müge Koşucu, Hülya Ulusoy, Murat Topbaş, Zerrin Pulathan, Ahmet Menteşe, Caner Karahan. The Effect of Combination of Epidural Anaesthesia and General Anaesthesia on Ischemia-Reperfusion Injury in Vascular Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 310-314

Sorumlu Yazar: Müge Koşucu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar