Fentanile Bağlı Olarak Görülen Öksürüğe Deksmedetomidinin Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 80-83 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.10  

Fentanile Bağlı Olarak Görülen Öksürüğe Deksmedetomidinin Etkisi

Ruslan Abdullayev1, Erkan Yavuz Akçaboy2, Zeynep Nur Akçaboy2, Hamid Civan Tiryaki3, Emine Nilgün Bavullu4, Nermin Göğüş2
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3Kızıltepe Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Mardin, Türkiye
4Çaycuma Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Zonguldak, Türkiye

AMAÇ: Genel olarak antitussif etkileri olduğu bilinen opioidler bazen paradoksal olarak öksürük oluşturabilmektedir. Bu özellikle anestezi indüksiyonu sırasında oluşmakta ve bazı özel durumlarda (kafa, göz veya karın içi basınç artışlarının istenmediği durumlarda) hastaya zarar verebilmektedir. Kesin mekanizması bilinmeyen bu duruma birçok çözüm önerisi sunulmuştur. Biz deksmedetomidinin fentanile bağlı oluşan öksürük üzerine etkisini inceledik.
YÖNTEMLER: Çalışma, fiziksel durumu ASA I-II olan herhangi bir elektif operasyon planlanan 40 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Sigara içiciliği, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, son iki hafta içerisinde geçirilmiş Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu olan hastalar ile ACE inhibitörü kullanan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastalar rastgele olarak, kontrol grubu Grup P (n=20) ve deksmedetomidin grubu Grup D (n=20) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Grup P’ye iv normal salin, Grup D’ye ise iv deksmedetomidin uygulandı; 10 dakika sonra her iki gruba da iv fentanil (2,5 μg kg-1 2 saniyede) uygulandı. Fentanil uygulamasından sonra 1 dakika boyunca öksürük oluşup oluşmadığı gözlendi.
BULGULAR: Kontrol grubunda 20 hastadan 6’sında (%30) öksürük gözlendi. Diğer yandan çalışma grubunda 20 hastadan 2’sinde (%10) öksürük gözlendi. Deksmedetomidin verilen hastalarda klinik olarak daha az öksürük oluştuğunu gözlendi, fakat bu fark istatistik olarak anlamlı değildi (p=0,235).
SONUÇ: 1 μg kg-1 deksmedetomidinin önceden uygulanması anestezi indüksiyonu sırasında fentanile bağlı olarak ortaya çıkan öksürüğü baskılayabilir, fakat etkisini değerlendirmek için daha fazla denekli klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Fentanil, öksürük, deksmedetomidin


Effect of Dexmedetomidine in Cough Produced by Fentanyl

Ruslan Abdullayev1, Erkan Yavuz Akçaboy2, Zeynep Nur Akçaboy2, Hamid Civan Tiryaki3, Emine Nilgün Bavullu4, Nermin Göğüş2
1Adiyaman University Hospital, Department Of Aanesthesiology And Reanimation, Adiyaman, Turkey
2Ankara Numune Hospital, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey
3Kiziltepe Hospital, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Mardin, Turkey
4Caycuma Hospital, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Zonguldak, Turkey

OBJECTIVE: In recent years it has been noted that opioids, which are generally known to have antitussive effects, might cause coughs. This especially occurs during anaesthesia induction and in some instances (increased intracranial, intraocular and intraabdominal pressures) can harm the patient. Many solutions have been proposed for this condition of unidentified origin. We investigated the effect of dexmedetomidine on the cough produced by fentanyl.
METHODS: The study was performed on 40 patients of ASA physical status I-II, which were scheduled for any elective surgery. Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, with a history of cigarette smoking, Upper Respiratory Tract Infection in the last two weeks and patients using ACE inhibitors were not included. Patients were randomly divided into two groups: the control group (Group P; n=20), and the dexmedetomidine group (Group D; n=20). These groups were treated with iv normal saline and dexmedetomidine, respectively. After 10 minutes, both groups were treated with fentanyl (2.5 μg kg-1 in 2 seconds). The number of coughs after the injection of fentanyl was recorded for a period of 1 minute.
RESULTS: Six (30%) out of 20 patients in the control group experienced cough, while 2 (10%) of the patients in the dexmedetomidine group coughed. We have found that the clinically observed incidence of cough in the dexmedetomidine pre-treated group was decreased, but this was statistically insignificant (p=0.235).
CONCLUSION: Pre-treatment with iv 1 μg kg-1 dexmedetomidine may suppress the fentanyl-induced cough during general anaesthesia induction, but more clinical trials are needed to evaluate its effect.

Keywords: Fentanyl, cough, dexmedetomidine


Ruslan Abdullayev, Erkan Yavuz Akçaboy, Zeynep Nur Akçaboy, Hamid Civan Tiryaki, Emine Nilgün Bavullu, Nermin Göğüş. Effect of Dexmedetomidine in Cough Produced by Fentanyl. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 80-83

Sorumlu Yazar: Ruslan Abdullayev, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar