Elektif Sezaryen Ameliyatlarında İntratekal İzobarik Levobupivakain İle Hiperbarik Bupivakain Kullanımının Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 126-130 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.45  

Elektif Sezaryen Ameliyatlarında İntratekal İzobarik Levobupivakain İle Hiperbarik Bupivakain Kullanımının Karşılaştırılması

Ayeddin Akgün, Gülçin Aran, Murat Aksun, Uğur Özgürbüz, Lale Koroğlu, Tayfun Adanır, Aynur Atay, Senem Girgin, Nagihan Karahan
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

AMAÇ: Çalışmamızda kombine spinal-epidural blok ile elektif sezaryen ameliyatı geçirecek olgularda, intratekal levobupivakain ve bupivakainin, motor ve duyu bloku başlama ve sonlanma süreleri, hemodinamik parametreler, komplikasyonlar, analjezi kalitesi açısından karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Randomize, çift kör olan çalışmamıza; ASA I-II, 18-40 yaş arası sezaryen seksiyo uygulanacak 60 kadın dahil edildi ve olgular Levobupivakain uygulananlar Grup L (n=30) ve bupivakain uygulananlar Grup B (n=30) olarak ayrıldı. Oturur pozisyonda, L3-4 veya L4-5 aralığından, kombine spinal-epidural anestezi tekniği ile spinal anestezi uygulandı. Grup L’de 11 mg izobarik levobupivakain, Grup B’de ise 11 mg hiperbarik bupivakain yavaşça intratekal verildi. Duyu ve motor blok başlama zamanları, motor blokun bir alt dereceye inme süresi, iki segment duyusal blok gerileme zamanı, ilk analjezik ihtiyacı, bulantı-kusma, hipotansiyon, bradikardi gibi yan etkiler kaydedildi.
BULGULAR: Grup L’de T4-6 seviyesine ulaşma zamanı Grup B’ye göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha uzun, T12 seviyesine gerileme zamanı ise daha kısa bulundu (p<0,05). Grup L’de ilk analjezik ihtiyacı grup B’ye göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha erken saptandı (p<0,05). Motor blok gerileme zamanı Grup B’de Grup L’ye göre istatiksel olarak anlamlı şekilde daha uzun bulundu (p<0,05).
SONUÇ: Sezaryen ameliyatlarında erken motor ve duyu bloku avantaj, uzamış motor blok ise servise gönderilmeyi ve emzirmeyi geciktireceğinden dezavantajdır. Motor ve duysal bloğun erken başlaması nedeniyle bupivakain levobupivakaine daha üstün görünmektedir. Ancak motor blok bupivakainde daha uzun ve kalple ilgili yan etkiler levobupivakainde daha azdır. Bu ikilem nedeniyle, sezaryen vakalarının spinal anestezisinde lokal anestezik seçiminde, daha kapsamlı, randomize kontrollü çalışmaların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, spinal, epidural, levobupivakain, obstetrik


The Comparison of the Intrathecal Isobaric Levobupivacaine and Hyperbaric Bupivacaine at Elective Caesarean Operation

Ayeddin Akgün, Gülçin Aran, Murat Aksun, Uğur Özgürbüz, Lale Koroğlu, Tayfun Adanır, Aynur Atay, Senem Girgin, Nagihan Karahan
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Katip Çelebi University Atatürk Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to compare the effects of intrathecal levobupivacaine and bupivacaine in caesarean operations.
METHODS: A randomised, double-blind study was applied to 60 ASA I-II, 18-40 year-old women scheduled for caesarean section; levobupivacaine patients in Group L (n=30) and bupivacaine applied Group B (n=30) were used. In the sitting position, L3-4 or L4-5 level, with a combined spinal-epidural anaesthesia technique, spinal anaesthesia was administered. In Group L: 11 mg isobaric levobupivacaine, and in Group B 11 mg hyperbaric bupivacaine was injected intratechally. The sensory block and motor block onset time, a one level lower degree time of motor block, two segment regression time of sensory block, the first analgesic requirement, the side effects such as nausea, vomiting, hypotension and bradycardia were recorded.
RESULTS: The time to reach the T4-6 level in Group L was significantly longer than group B; regression time to level T12 was significantly shorter in Group L (p<0.05). The first analgesic requirement in Group L was statistically significantly shorter than Group B (p<0.05). Motor block regression time was statistically significantly longer in Group B than Group L (p<0.05).
CONCLUSION: In caesarean section, early motor and sensory block is an advantage but prolonged motor block is a disadvantage as discharge to the ward and breast feeding is delayed. Due to the early onset of sensory and motor block, bupivacaine seems to be superior to levobupivacaine. However, the motor block is longer with bupivacaine and levobupivacaine has less cardiac side effects. Because of this, we believe that more comprehensive, randomised controlled trials need to be done in spinal anaesthesia of caesarean cases with a choice of local anaesthetics.

Keywords: Anaesthesia, spinal, epidural, levobupivacaine, obstetric


Ayeddin Akgün, Gülçin Aran, Murat Aksun, Uğur Özgürbüz, Lale Koroğlu, Tayfun Adanır, Aynur Atay, Senem Girgin, Nagihan Karahan. The Comparison of the Intrathecal Isobaric Levobupivacaine and Hyperbaric Bupivacaine at Elective Caesarean Operation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 126-130

Sorumlu Yazar: Murat Aksun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar