Batın Cerrahisi Geçiren Hastalarda Postoperatif Noninvazif Mekanik Ventilasyon Yöntemlerinin (CPAP ve BIPAP) Uygulanmasının Solunum Mekanikleri ve Gaz Değişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 246-252 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.26937  

Batın Cerrahisi Geçiren Hastalarda Postoperatif Noninvazif Mekanik Ventilasyon Yöntemlerinin (CPAP ve BIPAP) Uygulanmasının Solunum Mekanikleri ve Gaz Değişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması

Hatice Yağlıoğlu, Güniz Meyancı Köksal, Emre Erbabacan, Birsel Ekici
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, erken postoperatif dönemde üst batın cerrahisi geçiren hastalarda, farklı iki teknik ile uyguladığımız sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP), çift düzeyli pozitif havayolu basıncı (BIPAP) ve oksijen destekli spontan solunum uygulamalarının solunum mekanikleri, gaz değişimi, yüze bası ve ağız kuruluğuna olan etkilerinin değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya elektif laparotomi ile üst batın cerrahisi geçiren Amerikan Anestezistler Derneği’nin (ASA) Fiziksel Durum Skoru II-III olan, 25-75 yaşları arasında, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı olan 80 hasta dahil edildi. Hastalar randomize olarak 4 gruba ayrıldı. Postoperatif 1 saat boyunca profilaktik BIPAP (1. grup), yüksek akımlı CPAP (2. grup), düşük akımlı CPAP (3. grup) ve yüz maskesi ile oksijen tedavisi ve derin nefes alma egzersizleri ile solunum fizyoterapisi (4. grup) yapıldı. Preoperatif, postoperatif tedavi öncesi ve sonrası PaO2, PaCO2, SpO2, ekspirasyon soluk hacmi (ETV) ve dakika solunum sayısı (DSS) ölçümleri yapıldı. Hastalarda ağız kuruluğu ve maskeye bağlı bası izi olup olmadığı kaydedildi.
BULGULAR: Tüm gruplarda postoperatif 1. saat PaO2 ve soluk hacmi değerleri postoperatif 0. saat değerlerine göre yüksekti. Düşük akımlı CPAP uygulamasının PaO2 ve SpO2’yi daha fazla artırdığını, ETV değerlerinin postoperatif dönemde preoperatif dönemden daha yüksek olduğunu bulduk. PaCO2 değerlerinin postoperatif 0. saat döneminde arttığını ve postoperatif 1. saatte 4. grup dışındaki tüm gruplarda başlangıç değerlerine yakın değerlere düştüğünü saptadık.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üst batın cerrahisi geçiren KOAH tanılı hastalara profilaktik postoperatif erken dönem uygulanan solunum desteği erken dönem solunum fonksiyonlarının bozulmasını ve gelişebilecek hipoksemiyi önleyebilmektedir. Bu teknikler arasında düşük akımlı CPAP uygulamasının PaO2, SpO2, ETV üzerine iyileştirici etkisi daha fazla olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: NIMV, KOAH, postoperatif solunum yetersizliği


Comparison and Evaluation of the Effects of Administration of Postoperative Non-Invasive Mechanical Ventilation Methods (CPAP and BIPAP) on Respiratory Mechanics and Gas Exchange in Patients Undergoing Abdominal Surgery

Hatice Yağlıoğlu, Güniz Meyancı Köksal, Emre Erbabacan, Birsel Ekici
Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Anaesthesiology And Reanimation Department

INTRODUCTION: The aim of our study is to investigate the effect of two different methods of continuous positive airway pressure (CPAP) and bilevel positive airway pressure (BIPAP) and oxygen support under spontaneous ventilation on respiration mechanics, gas exchange, dry mouth and face mask lesion during an early postoperative period in patients undergoing upper abdominal surgery.
METHODS: Eighty patients undergoing elective abdominal surgery with laparotomy, between the age of 25 and 75 years and American Society of Anesthesiologists Physical Status score (ASA) II–III with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) diagnosis were included to the study. Subjects were randomly allocated in to four groups. During the first postoperative hour, the first group received BIPAP, second group received high-flow CPAP, third group received low-flow CPAP and fourth group received deep breathing exercises, respiratory physiotherapy and O2 therapy. Preoperative, postoperative before and after treatment PaO2, PaCO2, SpO2, tidal volume (TV), respiratory rate (RR) levels were recorded. Subjects with dry mouth or face mask lesion were recorded.
RESULTS: In all groups, PaO2 and TV measurements were higher at the postoperative first hour than the postoperative zero hour. We found that low-flow CPAP increased PaO2 and SpO2 values more, and TV levels were higher in the postoperative period than the preoperative period. PaCO2 levels were elevated at the zero hour postoperatively and at the end of the first hour; they decreased approximately to preoperative values, except in the fourth group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Administration of prophylactic respiratory support can prevent the deterioration of pulmonary functions and hypoxia in patients with COPD undergoing upper abdominal surgery. In addition, we found that low-flow CPAP had better effects on PaO2, SpO2, TV compared to other techniques.

Keywords: NIMV, COPD, postoperative respiratory failure


Hatice Yağlıoğlu, Güniz Meyancı Köksal, Emre Erbabacan, Birsel Ekici. Comparison and Evaluation of the Effects of Administration of Postoperative Non-Invasive Mechanical Ventilation Methods (CPAP and BIPAP) on Respiratory Mechanics and Gas Exchange in Patients Undergoing Abdominal Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 246-252

Sorumlu Yazar: Güniz Meyancı Köksal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar