Tiroid Cerrahisinde Anestezi Uygulamasında Magnezyum Sülfat Kullanımı [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 167-175 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.167  

Tiroid Cerrahisinde Anestezi Uygulamasında Magnezyum Sülfat Kullanımı

Selçuk Cantürk, Namigar Turgut, Aysel Altan, Achmet Ali, Esra Akdaş Tekin
Sb Okmeydanı Eğitim Ve Arş. Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda; tiroid cerrahisi planlanan hastalarda anestezi indüksiyonu ve devamında MgSO4 kullanılmasının anestezik ajan gereksinimi, kas gevşetici tüketimi, peroperatif hemodinami, postoperatif derlenme ve postoperatif analjezi üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: ASA I-II 50 hasta Grup M (n=25) MgSO4 ve Grup K (n=25) Kontrol Grubu olarak belirlendi. Grup M’de indüksiyondan 15 dk. önce 30 mg kg-1 MgSO4 yüklemesi ve operasyon süresince 15 mg kg-1 sa-1 MgSO4 infüzyonu yapıldı. Grup K’da ise % 0,9 NaCl verildi. İndüksiyonda, BİS 60 olacak şekilde, her 5 saniyede 20 mg propofol i.v verildi ve sonrasında 1 µg kg-1 fentanil ve 0,6 mg kg-1 rokuronyum kullanıldı. Anestezi idamesinde BİS 50-60 arasında tutularak sevoflurane kullanıldı. T1 değeri % 25 olduğunda 0,15 mg kg-1 ek rokuronyum yapıldı. Postoperatif analjezi için, 1 mg kg-1 i.v tramadol uygulandı. Postoperatif 10. dk., 20. dk., 30. dk., 1. sa, 2. sa, 3. sa, 6. saatdeki ağrı durumları Visüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi ve 5’in üstünde ise 75 mg Diklofenak Sodyum i.m uygulandı. Verilerin istatistiksel analizi için Kolmogorov-Smirnov, Student t testi, Mann-Whitney U ve ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Entübasyon sonrası ve intraoperatif 15. dk. ortalama arter basınçları, kalp atım hızı Grup K’da daha yüksek saptandı. İndüksiyonda gereken propofol miktarı ve idamedeki % Fi sevofluran, rokuronyum tüketimi Grup M’de daha azdı. T1 % 10 yanıtı ve T1 % 25 yanıt süreleri Grup M’de daha geç gerçekleşti. Ekstübasyon, verbal uyarılara yanıt, sözel yanıt, Aldrete Skoru 10 olma zamanı Grup M’de daha uzun bulundu. Grup M’de VAS değerleri 10. dk., 20. dk. ve 30. dk.’larda daha düşük bulundu ve ilk analjezik gereksinim zamanı daha uzun sürede gerçekleşti.
SONUÇ: Perioperatif MgSO4 kullanılması; entübasyona hemodinamik yanıtı, anestezi indüksiyonu ve anestezi uygulamasının sürdürülmesinde anestezik madde gereksinimini azaltmakta, rokuronyumun etkisini potansiyalize etmekte ve postoperative ağrı kontrolüne olumlu etki göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Magnezyum sülfat, tiroid, rokuronyum


The Usage of Magnesium Sulphate During Induction and Maintenance of General Anesthesia

Selçuk Cantürk, Namigar Turgut, Aysel Altan, Achmet Ali, Esra Akdaş Tekin
Okmeydani Education And Research Hospital, Anaesthesiology And Reanimation Clinic, Istanbul

OBJECTIVE: We aimed to investigate the effects of MgSO4 used during induction and maintenance of general anesthesia on anesthetic drug requirement, consumption of muscle relaxants, preoperative hemodynamics, postoperative recovery, and postoperative analgesia in patients scheduled for thyroid surgery.
METHODS: Fifty patients (ASA I-II) were randomly allocated into two groups; Group M received 30 mg kg-1 MgSO4 15 minutes before induction followed by 15 mg kg-1 h-1 MgSO4 infusion, and Group K 0.9 % NaCI. Anesthesia was induced with intravenous administration of 20 mg propofol, 1 µg fentanyl and 0.6 mg kg-1 rocuronium every 5 seconds keeping BIS at 60. 1 mg kg-1 i.v. for the maintenance of anesthesia sevoflurane was used so as to keep BIS between 50, and 60. Tramadol (1 mg kg-1 iv) was used for postoperative analgesia. Postoperative analgesia level was recorded at 10., 20., 30. min and 1., 2., 3., 6. h using Visual Analogue Scale (VAS), and 75 mg diclofenac sodium iv. was administered to patients with a score of 5 or higher. Kolmogorov-Smirnov, Student’s t, Man-Whitney U and Chi-square test were used for statistical analysis.
RESULTS: Postintubation and intraoperative 15. minute MAP and HR values were significantly higher in Group K patients. Propofol requirement at induction, and FI % for sevoflurane, at maintenance and total rocuronium consumption were significantly lower in Group M. T1 10 % and T1 25 % response times were delayed in Group M. Extubation time, response to verbal stimuli, verbal response time, and time to reach a score of 10 modified Aldrete score of 10 were found to be prolonged in Group M. In Group M, 10., 20., 30. min VAS scores were lower, and time to the first requirement for an analgesic was also delayed.
CONCLUSION: Peroperative MgSO4 use decreases intubation-related stress, and anesthetic drug usage during induction and maintenance phases of general anesthesia, potentializes the effect of rocuronium, decreases postoperative side effects and has a positive effect on postoperative pain control.

Keywords: Magnesium Sulfate, thyroid, rocuronium


Selçuk Cantürk, Namigar Turgut, Aysel Altan, Achmet Ali, Esra Akdaş Tekin. The Usage of Magnesium Sulphate During Induction and Maintenance of General Anesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 167-175

Sorumlu Yazar: Selçuk Cantürk


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar