Ameliyathanelerde Anestetik ve Vazopressör İlaçların Bakteriyel Kontaminasyonu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(1): 47-52 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.21703  

Ameliyathanelerde Anestetik ve Vazopressör İlaçların Bakteriyel Kontaminasyonu

Rongrong Rueangchira - Urai1, Panthila Rujirojindakul1, Alan Frederick Geater2, Edward Mcneil2
1Department of Anaesthesiology, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand
2Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ameliyathanelerde kullanım öncesi ve sonrası anestetik ve vazopressör ilaçlarda meydana gelen bakteriyel ve fungal kontaminasyon insidansını belirlemekti.
Yöntemler: Bu kesitsel çalışma bir üniversite hastanesinin ameliyathanelerinde gerçekleştirilmiştir. Propofol, veküronyum ve efedrin olmak üzere üç farklı ilaçtan 945 numune, 20 ameliyathane ve kalan ilaçların depolandığı buzdolaplarından alındı. Her bir ilaç kullanım öncesi ve kullanım sonrası olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hasta ilacı almadan önce, kullanım öncesi ilaçların kültürü yapıldı. Kullanım sonrası ilaçların kültürleri, hasta ilacı aldıktan sonra veya ilaçlar diğer şırıngalara transfer edildikten sonra yapıldı. Kültür sonuçları pozitif ya da negatif olarak raporlandı.
Bulgular: Dokuz yüz kırk beş ilaç numunesinden 26’sında (%2,8, %95 güven aralığı=%1,8–%4,0) pozitif kültür elde edildi. Üç yüz on yedi propofol numunesinden 20’sinde (%6,3) bakteriyel kontaminasyon tespit edildi. Bunlardan 11’i kullanım öncesi gruptayken 9’u kullanım sonrası gruptaydı. Üç yüz on sekiz efedrin numunesinden 6’sında (1’i kullanım öncesi grupta ve 5’i kullanım sonrası grupta) kültür pozitif bulundu. Veküronyum numunelerinden pozitif kültür elde edilmedi. Tüm organizmalar nonpatojenikti ve fungal kontaminasyon gözlenmedi.
Sonuç: Anestetik ve vazopressör ilaçlarda bakteriyel kontaminasyon insidansı %2,8 olarak bulundu. Anestezi grupları sonraki kullanım için hazırlanan anestetik ilaçlarda oluşabilecek kontaminasyon probleminin farkında olmalıdırlar. Kontaminasyon riskini azaltmak için, hastalara ilaç uygulama yöntemlerini geliştirmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Anestetik ilaç, kontaminasyon, ameliyathane, sterilite


Bacterial Contamination of Anaesthetic and Vasopressor Drugs in the Operating Theatres

Rongrong Rueangchira - Urai1, Panthila Rujirojindakul1, Alan Frederick Geater2, Edward Mcneil2
1Department of Anaesthesiology, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand
2Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand

Objective: The aim of this study was to determine the incidence of bacterial and fungal contamination in anaesthetic and vasopressor drugs before and after use in operating theatres.
Methods: A cross-sectional study was conducted in the operating theatres of a university hospital. We collected 945 samples of three different drugs, namely, propofol, vecuronium and ephedrine, from 20 operating rooms and refrigerators where the unused drugs were stored. Each drug was divided into two groups, the pre-use group and the post-use group. The pre-use drugs were cultured before the patient received the drug. The post-use drugs were cultured after the patient had received the drug or after the drugs had been transferred to other syringes. The culture results were reported as either positive or negative.
Results: Out of the 945 drug samples, 26 (2.8%, 95% confidence interval=1.8%–4.0%) gave a positive culture. Of the 317 propofol samples, 20 (6.3%) were found to have bacterial contamination, 11 in the pre-use group and 9 in the post-use group. Of the 318 ephedrine samples, 6 (1.9%) were found to be positive on culture, one in the pre-use group and five in the post-use group. Vecuronium gave no positive cultures. All organisms were non-pathogenic, and no fungal contamination was found.
Conclusion: The incidence of bacterial contamination in anaesthetic and vasopressor drugs was 2.8%. Anaesthetic teams must be aware of contamination issues in anaesthetic drugs that have been prepared for later use and, in order to reduce the risk of contamination, they must improve the methods of administering drugs to patients.

Keywords: Anaesthetic drug, contamination, operating room, sterility


Rongrong Rueangchira - Urai, Panthila Rujirojindakul, Alan Frederick Geater, Edward Mcneil. Bacterial Contamination of Anaesthetic and Vasopressor Drugs in the Operating Theatres. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(1): 47-52

Sorumlu Yazar: Panthila Rujirojindakul, Thailand


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar