Torakotomi Sonrası Ağrı Tedavisinde Meperidin veya Morfin ile İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Uygulamalarının Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(1): 1-6 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.1  

Torakotomi Sonrası Ağrı Tedavisinde Meperidin veya Morfin ile İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Uygulamalarının Karşılaştırılması

Gönül Sağıroğlu1, Osman Gazi Kiraz2, Ayşe Baysal2, Tamer Sağıroğlu3, Elif Çopuroğlu1, Burhan Meydan4, Volkan Yüksel5, Ahmet Coşkun Özdemir5, Serhat Hüseyin5
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
4Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

AMAÇ: Torakotomi ile yapılan ameliyatlardan sonra intravenöz hasta kontrollü analjezi (İHKA) ile meperidin veya morfin uygulamalarının hemodinamik parametreler ve ağrı kontrolü üzerine etkilerinin postoperatif erken dönemde karşılaştırılması.
YÖNTEMLER: Yüz kırk hasta (ASA I-III) prospektif çalışmada randomize olarak meperidin (Grup 1) ve morfin (Grup 2) gruplarına ayrıldı. Postoperatif ilk 24 saatteki İHKA kullanımı; Grup 1’de, 50 mg yükleme dozu, 7 mg sa-1 bazal infüzyon, 5 mg bolus dozunda Grup 2’de ise, 5 mg yükleme dozu, 0,5 mg sa-1 bazal infüzyon, 0,5 mg bolus dozunda uygulanırken, kilit zamanı 15’er dakikaydı. Toplanan veriler; sistolik, diastolik ve ortalama kan basınçları, kalp atım hızı, nabız oksimetresi satürasyonu, vizüel analog skala (VAS) ve Ramsey sedasyon skala değerleri, total ve ek analjezikler ile yan etkilerdi.
BULGULAR: Grup 1’in 2, 4, 16. saat VAS değerleri Grup 2’ye göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,08; p=0,014; p=0,031). Grup içi karşılaştırmalarda, her iki grupta da postoperatif bazal değere göre diğer tüm saatlerdeki VAS değerleri istatistiksel anlamlı düzeyde düşüktü (p=0,0001). Grup 1’in total ve ek doz morfin tüketimi (%25 tam olmayan çapraz toleransa göre hesaplanan morfin eşdeğer doz karşılığı) Grup 2’den yüksek bulundu (p=0,001, p=0,0001). Grup 1’in postoperatif 2, 4, 8, 16. saatlerdeki sistolik ve ortalama kan basıncı değerleri ile postoperatif 2, 4, 8. saat diastolik kan basıncı değerleri Grup 2’den yüksekti (p<0,05). Hipotansiyon insidansı, Grup 1’de (%7,1) Grup 2’den (%18,6) daha azdı (p=0,043).
SONUÇ: Torakotomi ağrısında İHKA yöntemiyle verilen morfin tedavisi ile meperidinden daha iyi analjezik etkinlik elde edilebilir. Morfin analjezisinde hipotansiyon oluşması ilacın İHKA’da kullanımını sınırlamakta ve dikkatli bir yaklaşımı gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Torakotomi, ağrı, hasta kontrollü analjezi, meperidin, morfin


The Comparison of Intravenous Patient Controlled Analgesia with Meperidine or Morphine for Pain Management after Thoracotomy

Gönül Sağıroğlu1, Osman Gazi Kiraz2, Ayşe Baysal2, Tamer Sağıroğlu3, Elif Çopuroğlu1, Burhan Meydan4, Volkan Yüksel5, Ahmet Coşkun Özdemir5, Serhat Hüseyin5
1Department Of Anesthesiology, Trakya University, Faculty Of Medicine, Edirne
2Department Of Anesthesiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of General Surgery, Trakya University, Faculty Of Medicine, Edirne, Turkey
4Department Of Anesthesiology, Sureyyapasa Chest Disease And Thoracic Surgery Hospital, Istanbul, Turkey
5Department Of Cardiovacular Surgery, Trakya University, Faculty Of Medicine, Edirne, Turkey

OBJECTIVE: To compare the effects of intravenous patient controlled analgesia(IV-PCA) with meperidine or morphine on hemodynamic parameters and pain control after thoracotomy operations.
METHODS: In this prospective study, 140 patients (ASA I-III) were randomly divided into meperidine (Group 1) and morphine (Group 2) groups. For IV-PCA in the postoperative first 24 hours, in Group I; a 50 mg loading dose, 7 mg hr-1 basal infusion, 5 mg demand dose, while, in Group II; a 5 mg loading dose, 0.5 mg hr-1 basal infusion, 0.5 mg demand dose was given,and the lock-out time was 15 minutes for both groups. The collected parameters included; systolic, diastolic, mean arterial blood pressures, heart rate, pulse-oximeter saturation, visual analog scala (VAS) and Ramsey sedation scale scores, total and additional analgesics amounts and side effects.
RESULTS: The VAS scores at 2, 4, 16. hours in Group 1 were significantly higher than in Group 2 (p=0.08; p=0.014; p=0.031). Within group analysis revealed decreased VAS scores in comparison to preoperative values in both groups (p=0.0001). Total and additional doses of morphine in Group 1 (calculated equivalent morphine dose depending on 25% incomplete cross tolerance) were higher than Group 2 (p=0.001, p=0.0001). Systolic, mean blood pressures at 2, 4, 8, 16 hours and diastolic blood pressures at 2, 4, 8 hours were higher in Group 1 when compared to Group 2 (p<0.05). The incidence of hypotension in Group 1 was 7.1%, being lower than Group 2 (18.6%; p=0.043).
CONCLUSION: During post-thoracotomy pain therapy, IV-PCA with morphine provides more efficient analgesia than with meperidine. However, as hypotension is more commonly observed with morphine, its use is limited and requires a cautious approach.

Keywords: Thoracotomy, pain, patient controlled analgesia, meperidine, morphine


Gönül Sağıroğlu, Osman Gazi Kiraz, Ayşe Baysal, Tamer Sağıroğlu, Elif Çopuroğlu, Burhan Meydan, Volkan Yüksel, Ahmet Coşkun Özdemir, Serhat Hüseyin. The Comparison of Intravenous Patient Controlled Analgesia with Meperidine or Morphine for Pain Management after Thoracotomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Gönül Sağıroğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar