Nazal ve Paranazal Cerrahilerde Endotrakeal Tüp (ETT) ve Larengeal Maske'nin (LMA) Karşılaştırılması; Retrospektif Bir Çalışma. [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Baskıdaki Makaleler: TARD-19052

Nazal ve Paranazal Cerrahilerde Endotrakeal Tüp (ETT) ve Larengeal Maske'nin (LMA) Karşılaştırılması; Retrospektif Bir Çalışma.

Varlık K Erel
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Aydın

Amaç: Nazal ve paranazal cerrahiler günlük anestezi rutininde de çok sık karşılaşılan operasyonlardandır. Bu operasyonlarda anestezi açısından havayolu güvenliği her zaman ön plandadır. Bu çalışmada retrospektif olarak 2010-2014 yılları arasında LMA veya ETT ile yapılan nazal veya paranazal cerrahi geçirmiş hastaları postoperatif havayolu komplikasyonları açısından karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntemler: XXXX Girişimsel Olmayan Etik Kurulunun 2016/837 protokol numarası ve 25 numaralı kararı ile izni aldıktan sonra retrospektif 2010-2014 yılları arasında ASA 1-2 grubu 18-55 yaş arasında nazal ve paranazal cerrahi geçiren hastaların dosyaları tarandı. İncelemeye dahil olan vakalarda, endotrakeal entübasyon yapılan vakalar (GrupETT) ve LMA kullanılan (GrupLMA) vakalar olarak incelendi. Postoperatif aspirasyon, kanama, bronkospazm, laringospazm, bronko-laringospazm, boğaz ağrısı olarak kaydedilen ve müdahale edilen vakalar tespit edildi.
Bulgular: Nazal ve paranazal cerrahi geçiren toplam 716 hastanın dosyası tarandı. Her iki grupta postoperatif aspirasyon veya kanama görülmedi. Her iki grup bronkospazm, laringospazm, bronko-laringospazm, boğaz ağrısı olan hastaların sayıları bakımından karşılaştırıldığında, bu sayı GrupLMA'da GrupETT'ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p = 0.000). Aspirasyon ve kanama açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p> 0.05).
Sonuç: Retrospektif olarak incelediğimiz bu iki grupta da aspirasyon ve kanama gibi önemli komplikasyonların hiç olmaması önemlidir. Sonuç olarak nazal ve paranazal cerrahilerde LMA kullanımı ile havayolunu ilgilendiren komplikasyonlara daha az rastlanabilir.

Anahtar Kelimeler: LMA, ETT, Larengeal Maske, endotrakeal tüp, nazal ve paranazal cerrahi


Comparison of Laryngeal Mask (LMA) and Endotracheal Tube (ETT) in Nasal and Paranasal Surgery; A Retrospective Study.

Varlık K Erel
Adnan Menderes University Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Aydın, Turkey

Objective: Nasal and paranasal surgeries are frequently encountered in daily anesthesia routines.In these operations, airway safety is always in the first plan for anesthesia. Therefore, anesthesiologists prefer to be safe in these operations that are closely related to the airway. In this study we aimed to compare retrospectively patients who underwent nasal or paranasal surgery with LMA or ETT in our clinic during 2010-2014 in terms of postoperative airway complications.
Methods: ASA 1-2 group, undergoing nasal and paranasal surgery during 2010-2014 between ages of 18-55, were searched with XXXXX Ethic Committee numbered 2016/837 and decision 25, retrospectively. Cases included in the study were determined endotracheal intubation cases (Group ETT) and LMA (GroupLMA) cases. Complications, such as postoperative aspiration, bleeding, bronchospasm, laryngospasm, broncho-laryngospasm, throat pain, and interventions were identified.
Results: A total of 716 cases undergoing nasal and paranasal surgery were scanned.No postoperative aspiration or bleeding seemed to occur in both groups. When both groups were compared in terms of the numbers of patients with bronchospasm, laryngospasm, broncho-laryngospasm, sore throat pain, this number was statistically significantly lower in GroupLMA compared to GroupETT (p=0.000). There was no statistically significance between two groups regarding aspiration and bleeding (p>0.05).
Conclusion: It is important that there are no major complications such as aspiration and bleeding in these two groups. In conclusion, airway related complications thanks to using LMA in nasal and paranasal surgeries may be less frequent.

Keywords: LMA, ETT, Laryngeal mask, endotracheal tube, nasal and paranasal surgery
Sorumlu Yazar: Varlık K Erel, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar