Radikal Sistektomi Operasyonlarında Kombine Genel/Epidural Anestezi ile Genel Anestezinin Serum Sitokin Düzeylerine Etkilerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 203-209 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.13285  

Radikal Sistektomi Operasyonlarında Kombine Genel/Epidural Anestezi ile Genel Anestezinin Serum Sitokin Düzeylerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Meltem Savran Karadeniz1, Orkhan Mammadov1, Hayriye Şentürk Çiftci2, Sebahat Akgül Usta2, Kamil Pembeci1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Majör onkolojik girişimlerde cerrahi stres genel anestezi (GA) ile birlikte immün sistemi baskılayarak kanser hücrelerinin büyümesine ve mikro metastazların gelişimine yol açmaktadır. Epidural analjezi duysal blok oluşturarak operasyon boyunca hastaların inhalasyon ajanı ve opioid ihtiyaçlarını azaltır; postoperatif dönemde ise ağrı kontrolü sağlayarak nöroendokrin stres yanıtı baskılar. Bu çalışmanın amacı radikal sistektomi operasyonu geçiren hastalarda kombine genel/epidural anestezi (GEA) + hasta kontrollü epidural analjezi (HKEA) ile GA + hasta kontrollü IV analjezi (HKIVA)’nin serum tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α), interlökin-1beta (IL-1β), interferon- gama (IFN-ϒ) düzeyleri üzerine olan etkilerini karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Radikal sistektomi operasyonu geçiren 65 hasta bu prospektif çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize 2 gruba ayrıldı. Grup GEA’ya kombine GEA+ postoperatif HKEA (%0,1 bupivakain+ 1 μg mL-1 fentanil solüsyonu), Grup GA’ya GA+ postoperatif HKIVA (0,3 mg mL-1 morfin solüsyonu ) uygulandı. Tüm hastaların sitokin yanıtlarını değerlendirmek üzere preoperatif, postoperatif 1. ve 24. saatlerde kan örnekleri toplandı.
Bulgular: Serum TNF-α, IL1-β, IFN-γ düzeyleri preoperatif, postoperatif 1. ve 24. saatlerde grup GA ve grup GEA’da benzer bulundu. Grup GEA’da hastaların intraoperatif remifentanil tüketimleri istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük ve hastanede kalış süreleri kısaydı (p<0,05).
Sonuç: Serum sitokin seviyeleri açısından iki anestezi yönetimi arasında fark gözlenmedi. Fakat intraoperatif narkotik analjezik tüketimlerinin düşük olması, kısa hastane kalış süreleri açısından kombine GEA + HKEA majör cerrahilerde üstünlük sağladığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Radikal sistektomi, sitokin, immün fonksiyon, epidural anestezi


Comparing the Effects of Combined General/Epidural Anaesthesia and General Anaesthesia on Serum Cytokine Levels in Radical Cystectomy

Meltem Savran Karadeniz1, Orkhan Mammadov1, Hayriye Şentürk Çiftci2, Sebahat Akgül Usta2, Kamil Pembeci1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Medical Biology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey

Objective: Surgical stress combined with general anaesthesia (GA) suppresses the immune system and leads to cancer cell growth and premature metastasis in major oncological interventions. Epidural analgesia decreases the need for inhalation agents and opioids during surgery by suppressing sympathetic and neuroendocrine responses in the postoperative period. This study aimed to compare the effects of combined general/epidural anaesthesia (GEA)+patient-controlled epidural analgesia (PCEA) and GA+IV patient-controlled analgesia (PCA) on serum tumour necrosis factor-alpha TNF-α), interleukin-1 beta (IL-1β) and interferon-gamma (IFN-γ) levels in patients undergoing radical cystectomy.
Methods: Sixty-five patients were enrolled in this prospective study. Patients were randomly enrolled to the GEA group, i.e., combined GEA+ PCEA (0.1% bupivacaine+1 μg mL−1 fentanyl), and the GA group, namely combined GA+IV PCA (0.03 mg mL−1 morphine). To evaluate the cytokine response, blood samples were collected at preoperative, postoperative 1st and 24th hours.
Results: There was no statistically significant difference in serum TNF-α, IL-1β and IFN-γ levels between groups GA and GEA at preoperative and postoperative 1st hour and 24th hour. Total remifentanil consumption was significantly lower and length of hospital stay was significantly shorter in the GEA group than in the GA group (p<0.05).
Conclusion: There is no difference between two anaesthesia methods in terms of serum cytokine levels; however, combined GEA+PCEA technique appeared to be superior to GA+IV PCA because of lower intraoperative narcotic analgesic consumption and shorter hospital stay.

Keywords: Radical cystectomy, cytokine, immune function, epidural anaesthesia


Meltem Savran Karadeniz, Orkhan Mammadov, Hayriye Şentürk Çiftci, Sebahat Akgül Usta, Kamil Pembeci. Comparing the Effects of Combined General/Epidural Anaesthesia and General Anaesthesia on Serum Cytokine Levels in Radical Cystectomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 203-209

Sorumlu Yazar: Meltem Savran Karadeniz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar