Nöroaksiyel bloklarda başarısızlıklar ve nedenleri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 198-206 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.198  

Nöroaksiyel bloklarda başarısızlıklar ve nedenleri

Halime Özdemir, Zeynep Kayhan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Anestezi, postoperatif analjezi ve ağrı tedavisi amaçlı kullanımları giderek artan nöroaksiyel bloklarda gelişmelere karşın başarısızlık söz konusu olabilmektedir. Planlanan blok tekniğinin gerçekleştirilememesi, yetersiz ya da eksik kalması şeklinde tanımlanabilecek başarısızlık konusundaki veriler, başarısızlığın tanımı ve yöntem farklılıkları nedeniyle değişken olabilmektedir. Bu çalışmada nöroaksiyel bloklarda başarısızlık oranlarını ve nedensel ilişkilerini tespit edip sonraki girişimlere yol gösterici olmayı hedefledik.
YÖNTEMLER: ........................Araştırma Kurulu onayı ile 1998-2008 yılları arasında, 18 yaş ve üzeri hastalarda cerrahi amaçla uygulanan 7263 nöraksiyel blok incelendi. Genel anestezi eşliğinde yapılan 297 epidural blok değerlendirme dışı bırakılarak 6966 hastanın demografik ve özgeçmiş özellikleri, yandaş sorunları, yöntem ve uygulama özellikleri, başarısızlık kriterleri ve nedenleri, cerrahi özellikleri değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirme için Chi-Square, Student-T ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. Anlamlı başarısızlık etkeni olarak bulunan parametrelerde lojistik regresyon analizi ile bağımsız risk faktörleri belirlendi.
BULGULAR: Hastaların %10,69’unda nöroaksiyel blok uygulanmış olup tüm bloklarda başarısızlık hızı %5,4; spinal anestezi (SA)’de %3,9, epidural anestezi (EA)’de %10,9, kombine spinal epidural (KSE) blokta %6,4 tespit edilmiştir. Bağımsız risk etkenleri, blokların tümünde ilişki gücüne göre, paramediyan yaklaşım (p<0,001/OR 30,8), periferik damar hastalığı (p<0,001/OR 2,5), epidural blok (p<0,001/OR 2,6), cerrahi girişim süresi (p<0,001/OR 2,3), uzman deneyimi gereksinimi (p<0,001/OR 1,9), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (p=0,014/OR 1,7), nörolojik hastalık (p<0,001/OR 2,6) ve vücut ağırlığı (p=0,023/OR 1,0) olarak tespit edilmiştir.
SONUÇ: Sonuç olarak; dikkatli değerlendirme, girişime uygun yöntem seçilmesi, güçlük öngörüldüğünde erkenden uzman deneyimine başvurulması ve kayıtların düzenli tutulmasının başarısızlık oranını azaltıp hasta güvenliğini artıracağı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Nöroaksiyel bloklar, spinal, epidural, kombine spinal epidural


Failure of neuraxial blocks and causes

Halime Özdemir, Zeynep Kayhan
Department Of Anesthesiology Faculty Of Medicine Baskent University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Neuraxial blocks are widely used for anesthesia, postoperative analgesia and pain management. In spite of advancements, difficulty or failure to obtain satisfactory block is still the case. Data on the issue differ due to the variability of the criteria taken as predictors. In this study we aimed to determine the rates of failure and the risk factors to predict the difficulty or failure with neuraxial blocks.
METHODS: After the approval of............................ Research Committee, records of 7263 patients aged ≥18 years (1998-2008), receiving neuraxial blocks were examined. Patients (n=297) given general anesthesia in addition were excluded. From the records of remaining 6966 patiens demographic and historical data, coexisting health problems, block techniques, causes and criteria of failure, as well as surgical features were noted. Chi-Square, Student-T and Mann-Whitney U tests were used for statistical evaluations. By using significant parameters as indicator of failure, independent risk factors were determined with logistic regression analysis.
RESULTS: The neuraxial blocks constituted 10,69% of our surgical anesthesia cases.Total failure rate was 5,4%, being 3,9% in spinal, 10,9% in epidural, 6,4% in combined spinal epidural blocks. Independent risk factors were paramedian approach (p<0,001/OR 30,8), peripheral vascular disease (p<0,001/OR 2,5), epidural block (p<0,001/OR 2,6), duration of surgery (p<0,001/OR 2,3), expert requirement (p<0,001/OR 1,9), chronic obstructive pulmonary disease (p=0,014/OR 1,7), body weight (p=0,023/OR,1,0).
CONCLUSION: In conclusion, careful patient evaluation, selection of anesthetic technique appropriate for surgical procedure, seeking help of an expert early, and keeping the patient records accurately will decrease the rate of failure and increase the safety of the patient.

Keywords: Neuraxial blocks, spinal, epidural, combined spinal epidural


Halime Özdemir, Zeynep Kayhan. Failure of neuraxial blocks and causes. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 198-206

Sorumlu Yazar: Halime Özdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar