Sevofluran erişkinlerde burun epitel hücrelerinde mikroçekirdek oluşumunu indükleyebilir mi? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Baskıdaki Makaleler: TARD-09475

Sevofluran erişkinlerde burun epitel hücrelerinde mikroçekirdek oluşumunu indükleyebilir mi?

Elvin Kesimci1, Erdem Çoşkun2, Gökçer Uğur1, Togay Müderris3, Seval İzdeş4, Bensu Karahalil2
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Departmanı, Ankara, Türkiye
3Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Volatil anestezikler, solunum yollarında bronkosiliyer klirensi doz ve zamana bağlı olarak inhibe edebilirler. Bunun yanında kronik maruziyete bağlı olası mutajenik ve karsinojenik etkilerinin de olduğu tahmin edilmektedir. Bu çalışmada sevofluran anestezisi uygulanan hastaların burun epitelinde genotoksisite testlerinden biri olan mikroçekirdek oluşumunu araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Çalışma, sevofluran ile genel anestezi altında elektif, minör ve kısa cerrahi girişim uygulanan 37 yetişkin hastanın (18-65 yaş) burun epitel hücrelerindeki mikroçekirdek analizi ile gerçekleştirildi. Anestezi indüksiyon ve idamesinde sevofluran sırasıyla % 8 (6 L.dk-1 oksijen içinde) ve %2 inspirasyon konsantrasyonlarında (oksijen-hava karışımı içinde) kullanıldı. Burun epitel örnekleri, anestezi indüksiyonu öncesi (T1), anesteziden derlenme sonrasında postanestezi bakım ünitesinde (T2) ve postoperatif 21. günde (T3) olacak şekilde üç ayrı zamanda toplandı.
Bulgular: Sevofluran, burun epitel hücrelerinde ortalama mikroçekirdek frekanslarında (‰) T2 (6.97±2,33) ve T3 (6,22±2,47) 'de, T1'e (3,84±1,89) göre anlamlı artışa yol açmıştır (p<0,001). Hastalar yaş (> veya <40 yaş) veya cinsiyete göre değerlendirildiklerinde benzer sonuçlar gözlenmiştir.
Sonuç: Sevofluran anestezisinin kısa süreli uygulanması, hasta popülasyonunun burun epitel hücrelerinde mikroçekirdek oluşumunu başlatmaktadır. Sevoflurana bağlı gelişen MÇ oluşumların uzun dönem sonuçları veya klinik anlamlılığı için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Farklı risk gruplarında ve cerrahi protokollerde uzun süreli volatil anestezik ajan uygulamasının güvenilirliği tartışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: volatil anestezikler, sevofluran, maske indüksiyonu, genotoksisite, burun epitheli


Can sevoflurane induce micronuclei formation in nasal epithelial cells of adult patients?

Elvin Kesimci1, Erdem Çoşkun2, Gökçer Uğur1, Togay Müderris3, Seval İzdeş4, Bensu Karahalil2
1Anesthesiology And Reanimation Clinic, Ataturk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Toxicology, Gazi University Faculty Of Pharmacy Ankara, Turkey
3Ear Nose And Throat Surgery Clinic, Ataturk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, Yıldırım Beyazıt University Ankara, Turkey

Objective: It is assumed that volatile anesthetics have potential mutagenic/carcinogenic effects mostly under chronic exposure. We aimed to investigate a genotoxicity test -micronuclei assay- in nasal epithelium of patients undergoing sevoflurane anesthesia.
Methods: The study was conducted by micronucleus assay in nasal epithelium cells of 37 adult patients (18-65 years old) undergoing elective, minor, short surgical procedures under general anesthesia with sevoflurane. Anesthesia was induced and maintained by 8% sevoflurane (in oxygen 6 L.min-1) and an inspired concentration of 2% in O2-air mixture, respectively. Nasal epithelial samples were collected at three time points: before anesthesia induction (T1), after recovery from anesthesia in the postanesthesia care unit (T2) and on postoperative 21st day (T3).
Results: Sevoflurane revealed a significant increase in the mean MN (‰) frequencies in nasal epithelial cells at T2 (6.97±2,33) and T3 (6,22±2,47) in comparison to T1 (3,84±1,89) (p<0,001). Similar result were found for MN frequencies, if patients were analyzed according to age (> or <40 years) or gender.”
Conclusion: Short term administration of sevoflurane anesthesia induces micronucleus formation in nasal epithelial cells of this patient population. Further studies about the clinical meaning or long term outcome of MN formation by sevoflurane are needed. The prolonged administration of volatile anesthetics in various risk groups and surgical protocols should be conducted for evaluating their safety.

Keywords: volatile anesthetics, sevoflurane, mask induction, genotoxicity, nasal epithelium
Sorumlu Yazar: Elvin Kesimci, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar