Laparoskopik Kolesistektomide Postoperatif Analjezi: %0,25 Levobupivakainin Preinsizyonal ve İntraperitoneal İnfiltrasyonunun Analjezik Etkisi - Randomize Prospektif Çift-Kör Plasebo-Kontrollü Çalışma [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 80-85 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.06025  

Laparoskopik Kolesistektomide Postoperatif Analjezi: %0,25 Levobupivakainin Preinsizyonal ve İntraperitoneal İnfiltrasyonunun Analjezik Etkisi - Randomize Prospektif Çift-Kör Plasebo-Kontrollü Çalışma

Yücel Karaman1, Eyüp Kebapçı2, Mehmet Görgün2, Yalçın Güvenli1, Zeki Tekgül1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Çalışmamızda laparoskopik kolesistektomi olgularında postoperatif analjezide preinsizyonel ve intraperitoneal levobupivakainin etkisini serum fizyolojik ile karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya katılan 60 hasta randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Grup 1’e pnömoperiton sonrası intraperitoneal levobupivakain (%0,25, 40 mL), Grup 2’ye insizyon öncesi periportal (%0,25, 5 mL her bir trokar deliğine) levobupivakain ve pnömoperiton sonrası intraperitoneal levobupivakain (%0,25, 40 mL), Grup 3’e ise insizyon öncesi periportal serum fizyolojik ve pnömoperiton sonrası intraperitoneal serum fizyolojik uygulandı. Postoperatif ilk 24 saat izlenen hastalarda 0, 1, 2, 4, 8, 12 ve 24. saatlerde abdominal ve omuz ağrısı VAS ile değerlendirildi. Analjezik gereksinimi ve bulantı-kusma insidansları kaydedildi.
BULGULAR: Demografik veriler açısından gruplar arası fark saptanmadı. İstirahat, öksürük ve hareketli iken ağrı skorları Grup 1 ve 2’de Grup 3’den (kontrol) daha düşük saptandı (p< 0,05). Kurtarıcı analjezik tedavisi Grup 1 (%35) ve Grup 3 (%90) ile karşılaştırıldığında Grup 2’de (%15) anlamlı olarak düşük bulunurken, omuz ağrısı insidansı Grup 2 (%20) ve Grup 1’de (%25) Grup 3’den (kontrol) anlamlı olarak düşük saptandı (p < 0,05).
SONUÇ: %0,25 levobupivakainin hem intraperitoneal hemde preinsizyonel ve intraperitoneal birlikte kullanımı ağrıyı önlemede ve postoperatif analjezik gereksinimini azaltmada etkin olduğunu ve intraperitoneal levobupivakain ile preinsizyonal infiltrasyon kombinasyonunun postoperatif ağrıyı önlemede daha iyi bir seçim olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, levobupivakain, intraperitoneal injeksiyon, postoperatif ağrı


Post-Laparoscopic Cholecystectomy Pain: Effects of Preincisional Infiltration and Intraperitoneal Levobupivacaine 0,25% on Pain Control - a Randomized Prospective Double-Blinded Placebo-Controlled Trial

Yücel Karaman1, Eyüp Kebapçı2, Mehmet Görgün2, Yalçın Güvenli1, Zeki Tekgül1
1Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Tepecik Teaching Hospital, Izmir, Turkey
2Deparment Of General Surgery, Tepecik Teaching Hospital, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to compare the postoperative analgesic efficacy of preincisional and intraperitoneal levobupivacaine or normal saline in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.
METHODS: Sixty patients who participated in the study were randomly separated into 3 groups. Group 1 received intraperitoneal levobupivacaine (0,25% 40 mL) immediately after the pneumoperitoneum. Group 2 received periportal (0,25% 5 mL in each trochar incision area) levobupivacaine before incision and intraperitoneal levobupivacaine (0,25% 40 mL) immediately after the pneumoperitoneum. Group 3 received for periportal and intraperitoneal instillation normal saline. The VAS at 0, 1, 2, 4, 8, 12 and 24 hours for both shoulder and abdominal pain were recorded. Analgesia requirements and incidence of nausea and vomiting were also recorded.
RESULTS: There were no difference between the groups for demographic data. The pain scores were lower in Groups 1 and 2 than Group 3 (control) during rest, cough and movement (p< 0,05). Rescue analgesic treatment was significantly lower in patients of Group 2 (15%) as compared wjth that of Groups 1 (35%) and 3 (90%) (p< 0,05). The incidence of shoulder pain was significantly lower in Group 2 (25%) and Group 1 (20%) than in any of the group control (p< 0,05).
CONCLUSION: The results indicated that 0,25% levobupivacaine was effective at preventing pain and the need for postoperative analgesic when intraperitoneal instillation or preincisional local infiltration in combination with intraperitoneal instillation. However, levobupivacaine for preincisional local infiltration in combination with intraperitoneal instillation is the better choice because of its higher efficacy.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, levobupivacaine, intraperitoneal injection, postoperative pain


Yücel Karaman, Eyüp Kebapçı, Mehmet Görgün, Yalçın Güvenli, Zeki Tekgül. Post-Laparoscopic Cholecystectomy Pain: Effects of Preincisional Infiltration and Intraperitoneal Levobupivacaine 0,25% on Pain Control - a Randomized Prospective Double-Blinded Placebo-Controlled Trial. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 80-85

Sorumlu Yazar: Yücel Karaman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar