Adenoidektomi ve/veya Tonsillektomi Uygulanan Çocuklarda Bir Antiemetik Olarak Akupunktur [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 7-12 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.05902  

Adenoidektomi ve/veya Tonsillektomi Uygulanan Çocuklarda Bir Antiemetik Olarak Akupunktur

Sengül Özmert1, Nergiz Salman2, Feyza Sever1, Mine Akın1, Sibel Saydam1, Gülsen Keskin1, Fatih Akcan2, Devrim Tanıl Kurt1
1Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Ankara Childrens Haematology, Oncology Education and Research Hospital, Ankara
2Clinic of Otorhinolaryngology Ankara Childrens Haematology, Oncology Education and Research Hospital, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif kusma genel anestezi sonrasında en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Etiyolojide pek çok faktörün tek başına veya birlikte etkili olduğu bilinmektedir. Akupunktur, Dünya Sağlık Örgütünün tamamlayıcı tedavi metodu olarak kabul ettiği bir medikal tekniktir. Burada çocuk hastalarda adenoidektomi ve/veya tonsillektomi sonrasında görülen kusmanın tedavisi amacıyla Akupunktur deneyimimiz sunulmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya genel anestezi altında adenoidektomi ve/veya tonsillektomi uygulanan, 2-14 yaş arasında, ASA I-II, (n=70) hastalar dahil edildi. Hastalar çalışma ve kontrol grubu olarak, rastgele iki gruba ayrıldılar. Çalışma grubunda, akupunktur iğnesi intraoperatif dönemde 20 dakika P6 noktasında uygulandı. Gruplara postoperatif dönemde antiemetik herhangi bir tedavi verilmedi. Hastalar postoperatif dönemde grupları bilmeyen hemşireler tarafında takip edildi.
BULGULAR: : Yaş, cinsiyet, girişim türü, anestezi süresi, girişim süresi, cerrahi uygulama ve ASA skorları göz önüne alındığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Grupların kusma sayıları karşılaştırıldığında ise anlamlı farklılık olduğu saptandı. Akupunktur uygulanan grupta kusma sıklığının diğer gruba göre 0,28 kat daha az olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, akupunktur uygulamasının postoperatif kusmayı azaltmada açık bir etkinliği olduğunu göstermektedir. Akupunkturun rutin kullanımı postoperatif hasta konforuna katkıda bulunmanın yanısıra tedavi veya profilaksi amacıyla ilaç kullanımını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akupunktur, postoperatif kusma, adenoidektomi, tonsillektomi


Acupuncture as an Antiemetic in Children who Underwent Adenoidectomy and/or Tonsillectomy

Sengül Özmert1, Nergiz Salman2, Feyza Sever1, Mine Akın1, Sibel Saydam1, Gülsen Keskin1, Fatih Akcan2, Devrim Tanıl Kurt1
1Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Ankara Childrens Haematology, Oncology Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Clinic of Otorhinolaryngology Ankara Childrens Haematology, Oncology Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Postoperative vomiting (POV) is one of the most common problems following general anaesthesia, and many factors, either solely or in combination, may play a role in aetiology. Acupuncture is a technique that the World Health Organization has accepted as a complementary treatment. This study presents our experience with acupuncture for POV treatment in a study of paediatric tonsillectomy cases.
METHODS: The study included ASA I-II patients (n=70) aged 2-14 years who underwent tonsillectomy and/or adenoidectomy under general anaesthesia. The patients were randomly divided into the following two groups: control and study group. In the study group, an acupuncture needle was intraoperatively applied to the P6 acupuncture point for 20 min. Antiemetics were not administered to either group because of the standard applications in the preoperative period. The patients were postoperatively evaluated by nurses who were unaware about the techniques used in either group.
RESULTS: No statistically significant difference was determined between the groups with regard to age, sex, nature of the operation, duration of anaesthesia, duration of the operation, surgical method and ASA scores. A statistically significant difference was determined between the groups with respect to vomiting rates. The acupuncture group presented with 0.28-times fewer vomiting episodes than the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study demonstrate that acupuncture has an apparent antiemetic efficacy in POV. Its routine use for POV may improve postoperative comfort and reduce drug use for prophylactic or therapeutic purposes.

Keywords: Acupuncture, postoperative vomiting, adenoidectomy, tonsillectomy


Sengül Özmert, Nergiz Salman, Feyza Sever, Mine Akın, Sibel Saydam, Gülsen Keskin, Fatih Akcan, Devrim Tanıl Kurt. Acupuncture as an Antiemetic in Children who Underwent Adenoidectomy and/or Tonsillectomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 7-12

Sorumlu Yazar: Sengül Özmert, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar