Pediyatrik Sedasyon Uygulanan Servislerde Ebeveyn Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Hala Söylenecek Birkaç Şey Var [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 332-340 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.05025  

Pediyatrik Sedasyon Uygulanan Servislerde Ebeveyn Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Hala Söylenecek Birkaç Şey Var

Kemal Tolga Saraçoğlu, Didem Dal, Ömer Baygın
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Pediyatrik sedasyon uygulamaları gün geçtikçe daha güvenli ve kolay uygulanabilen, ekonomik açıdan ve yatak kullanımı bakımından avantajlar sağlayan prosedürler haline geldiğinden diyagnostik ve terapötik girişimler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ebeveyn memnuniyetinin girişimsel işlem yapılan branşlarla, hastaların ve yakınlarının demografik verileri, anesteziyi uygulayan anestezist, tekniker ve odada yer alan sağlık personeliyle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Pediyatrik göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, kardiyoloji ve girişimsel radyoloji servislerinde tanısal yada tedaviye yönelik girişimsel işlem uygulanan 18 yaş altında, ASA I-II, ardışık 223 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Hasta ebeveynlerinin memnuniyet düzeyi işlem günü kendileriyle yüz yüze yapılan görüşme sonucunda doldurduğumuz 22 soruluk anket aracılığıyla belirlenmiştir.
BULGULAR: Pediyatrik bronkoskopi ve endoskopik girişimlere ait ortalama memnuniyet skorları 8,06 ila 9,30 arasında, kardiyovasküler sistem, hepatik sistem ve renal sisteme ait girişimler ile invazif radyolojik girişimlere ait memnuniyet skorları ise 7,5 ila 9,6 arasında değişmekteydi. Ebeveyn yaşı ve çocuk yaşı ile bekleme salonunda bir oyun alanının gerekliliği arasında negatif anlamlı korelasyon bulundu (p<0,05). Çocuk yaşı ile anestezistin davranışlarının tatminkarlığı arasında anlamlı korelasyon mevcuttu (p<0,05).
SONUÇ: Pediyatrik sedasyon verilen ünitelerde yüksek hasta yakını memnuniyeti bulunmaktadır. Ancak genç hastaların ve ebeveynlerinin beklentileri diğer sedasyon altında işlem yapılan hastalardan yüksek bulunmuştur. Fiziksel şartlar iyileştirildiğinde, hastalarla ve yakınlarıyla daha fazla iletişim kurulduğunda ve işlem zamanlamalarına daha çok uyulduğunda klinik sonuçlar daha da iyileşecektir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn memnuniyeti, çocuklar, pediyatrik, sedasyon, anket


Parental Satisfaction Assessment After Paediatric Procedural Sedation: There Are Still Issues to Address

Kemal Tolga Saraçoğlu, Didem Dal, Ömer Baygın
Department Of Anaesthesiology, Marmara University Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: As paediatric sedation practices are becoming safer and more feasible everyday, they have been widely used for diagnostic and therapeutic procedures. This study intended to determine the relation between parental satisfaction and the branches applying procedures and demographic data of the patients and their families, physicians, nurses, and the healthcare personnel in the room.
METHODS: In total, 223 successive patients under 18 years of age and ASA I-II undergoing diagnostic or therapeutic procedures in paediatric pulmonary disease, gastroenterology, cardiology, and invasive radiology units were included in the study. The satisfaction level of the patients’ parents was determined through a questionnaire of 22 questions.
RESULTS: Average satisfaction scores for paediatric bronchoscopy and endoscopic interventions varied between 8.06 and 9.30, while the satisfaction scores of the interventions for the cardiovascular system, hepatic system, and renal system, as well as the invasive radiologic interventions, varied between 7.5 and 9.6. There was a statistically significant negative correlation between the age of parents and children and the necessity for a playground in the waiting area (p<0.05). A significant correlation was found between the age of children and the adequacy of the anaesthetist’s behaviors (p<0.05).
Conclusion: Satisfaction levels of the parents were high at the units where paediatric sedation was applied. However, the expectations of young patients and their parents were higher. When the physical conditions and communication with patients and their relatives are improved and the process schedules are followed more precisely, the clinical results will increase in a positive way.
CONCLUSION: Satisfaction levels of the parents were high at the units where paediatric sedation was applied. However, the expectations of young patients and their parents were higher. When the physical conditions and communication with patients and their relatives are improved and the process schedules are followed more precisely, the clinical results will increase in a positive way.

Keywords: : Parental satisfaction, children, paediatric, sedation, questionnaire


Kemal Tolga Saraçoğlu, Didem Dal, Ömer Baygın. Parental Satisfaction Assessment After Paediatric Procedural Sedation: There Are Still Issues to Address. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 332-340

Sorumlu Yazar: Kemal Tolga Saraçoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar