Erken Uyarı Skorlama Sistemi ile Hemşirelik Rehberi Uygulamalarının Ameliyat Sonrası Bakım Ünitesinde Değerlendirilmesi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 216-222 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.37  

Erken Uyarı Skorlama Sistemi ile Hemşirelik Rehberi Uygulamalarının Ameliyat Sonrası Bakım Ünitesinde Değerlendirilmesi

Berrin Pazar, Ayla Yava
Gata Hyo Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bd, Ankara, Türkiye

Amaç: Anestezi sonrası bakım ünitesinde Erken Uyarı Skor Sistemine (EUSS) göre takip edilen ve bu çalışma için geliştirilen hemşirelik rehberi uygulamasının etkisinin belirlenmesidir.

Yönemler: Randomize-kontrollü klinik çalışma olarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Ocak-Nisan 2011 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ameliyathanelerinde torakal ve abdominal bölge ameliyatı geçiren 123 yetişkin hasta oluşturmuştur. Hastalar preoperatif dönemde randomize edilmiş, EUSS ve hemşirelik rehberine göre takip edilen hastalar çalışma grubunu (ÇG=63), EUSS’ne göre skoru hesaplanıp anestezi sonrası bakım ünitesi rutin takibine müdahale edilmeyen hastalar kontrol grubunu (KG=60) oluşturmuştur.

Bulgular: Anestezi sonrası bakım ünitesi döneminde ÇG hastalarının %34,92’sinde, KG hastaların ise %30,00’unda komplikasyon geliştiği saptanmıştır. Komplikasyon gelişen ÇG hastalarının %95,45’ine, KG hastalarının ise %22,22’sine ilk 10 dk. da müdahale edildiği ve komplikasyon gelişen KG hastalarının %61,12’sine müdahale edilmediği tespit edilmiştir. Çalışma ve kontrol gruplarında yer alan hastaların, komplikasyonlara müdahale süresi açısından aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: EUSS’nin ve hemşirelik rehberinin kullanılması hastalardaki komplikasyon gelişiminin erken saptanmasını ve hastalara daha erken müdahale edilmesini sağlamıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, EUSS ve hemşirelik rehberinin anestezi sonrası bakım ünitesinde kullanılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erken uyarı skor sistemi, anestezi sonrası bakım, hemşirelik rehberi, hemşirelik girişimleri, yüksek riskli hastalar


Post-Surgical Operation Care by Application of an Early Warning Scoring System and Nursing Guidance

Berrin Pazar, Ayla Yava
Gülhane Military Medical Academy, School of Nursing, Ankara, Turkey

Objective: To determine the effect of a nursing guideline application developed for this study and followed according to the Early Warning Scoring System (EWSS) in a post-anaesthesia recovery unit.

Methods: This study was carried out as a randomized-controlled experimental study. The study sample comprised 123 adult patients having thoracic and abdominal surgery in a training and research hospital’s Anaesthesiology and Reanimation Department. Patients were randomized during the pre-operative period and followed up according to EWSS and a nursing guideline study group (SG=63). Patients whose recovery unit routine follow-up was calculated in terms of EWSS score but not intervened formed the control group (CG=60).

Results: It was determined in the recovery period that complications developed in 34.92% of SG patients and 30.00% of CG patients. 95.45% of SG patients developing complication and 22.22% of CG patients developing complications were treated in the first 10 minutes, and it was determined that 61.12% of CG patients developing complications were not treated. The difference between the patients within the study and control groups in terms of treatment duration against complications was found to be statistically meaningful (p<0.05).

Conclusion: Using EWSS and a nursing guideline enables determining complication development in patients earlier and leads to treating the patients sooner. On the basis of these results, it was recommended to use EWSS and nursing guidelines in the post-anaesthesia recovery unit.

Keywords: Early warning scoring system, post anaesthesia care, nursing guideline, nursing interventions, high-risk patients


Berrin Pazar, Ayla Yava. Post-Surgical Operation Care by Application of an Early Warning Scoring System and Nursing Guidance. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 216-222

Sorumlu Yazar: Berrin Pazar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar