Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Labat Yaklaşımı Kullanılarak Yapılan Siyatik Sinir Bloğu İçin %0.5 Ropivakain ve %0,5 Levobupivakain Kullanımının Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 15-20 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.03411  

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Labat Yaklaşımı Kullanılarak Yapılan Siyatik Sinir Bloğu İçin %0.5 Ropivakain ve %0,5 Levobupivakain Kullanımının Karşılaştırılması

Khusboo Malav1, Geeta Singariya1, Sadik Mohammed2, Manoj Kamal2, Puspender Sangwan1, Bharat Paliwal2
1Department of Anaesthesiology and Critical Care, Dr. S.N. Medical College, Jodhpur, India
2Department of Anaesthesiology and Critical Care, All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, India

Amaç: Ropivakain ile kıyaslandığında levobupivakain daha lipofilik ve daha etkili bir vazokonstriktördür. Bu çalışma, ayak ve ayak bileği cerrahisinde geleneksel Labat yaklaşımı kullanılarak yapılan siyatik sinir bloğu için %0,5 ropivakain ve %0,5 levobupivakain kullanımının etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.


Yöntemler: Bu prospektif çift-kör randomize çalışma her iki cinsiyetteki 20-60 yaş aralığında ve ASA (American Society of Anesthesiologist) I-II sınıfı 100 hasta ile yapılmıştır. Hastalar, Labat yaklaşımı kullanarak siyatik sinir bloğu uygulaması için, her biri 50 kişiden oluşan R (%0,5 ropivakain) ve L (%0,5 levobupivakain) gruplarına rasgele seçildiler. Duyusal ve motor bloğun başlaması ve süresi, analjezi süresi, analjezik tüketimi ve 24 saat içerisinde ortaya çıkan herhangi istenmeyen etki varlığı değerlendirildi.
Bulgular: Her iki grup demografik değişkenler, duyusal ve motor bloğun başlaması açısından benzer bulundu (p>0,05). Grup R ile kıyaslandığında Grup L’de medyan (%95 güven aralığı) duyusal blok (sırasıyla 647,50 dk [624,99-674,41] ve 535 dk [524,77-559,83]; p<0,0001) ve motor blok (sırasıyla 1065,0 dk [1054,5-1068,90] ve 945 dk [947,13-1013,30]; p<0,0001) süreleri anlamlı ölçüde daha uzundu. Ayrıca, postoperatif analjezi süresi Grup L’de Grup R’ye göre anlamlı derecede daha uzundu (1320 dk [1273,4-1321,8] ve 840 dk [759,23-812,77]; p<0,0001]). Grup L’deki hastalarda vizüel analog skala (VAS) skoru anlamlı ölçüde daha iyi saptandı ve daha az analjezik tüketimi gözlendi (p<0,0001). Hiçbir grupta gözlem süresince herhangi bir olumsuz etki gelişmedi.
Sonuç: Levobupivakain, postoperatif analjezik tüketiminde azalma sağlayarak siyatik sinir bloğunda uzun süreli postoperatif analjezi sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rejyonal, siyatik ve femoral sinir bloğu, ropivakain, levobupivakain, ayak ve ayak bileği cerrahisi


Comparison of 0.5% Ropivacaine and 0.5% Levobupivacaine for Sciatic Nerve Block Using Labat Approach in Foot and Ankle Surgery

Khusboo Malav1, Geeta Singariya1, Sadik Mohammed2, Manoj Kamal2, Puspender Sangwan1, Bharat Paliwal2
1Department of Anaesthesiology and Critical Care, Dr. S.N. Medical College, Jodhpur, India
2Department of Anaesthesiology and Critical Care, All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, India

Objective: Compared to ropivacaine, levobupivacaine is more lipophilic and a more potent vasoconstrictor. The study was conducted to compare the effect of 0.5% ropivacaine and 0.5% levobupivacaine in sciatic nerve block using conventional Labat approach in foot and ankle surgery.
Methods: A prospective double-blind, randomised study was carried out in 100 patients of either sex, aged between 20 to 60 years, and American Society of Anesthesiologist (ASA) grades I and II. Patients were randomly allocated into groups R and L of 50 each with 0.5% ropivacaine and 0.5% levobupivacaine, respectively, for sciatic nerve block using the Labat approach. We assessed the onset and duration of sensory and motor block, duration of analgesia, consumption of analgesic, and any untoward effect over 24 hours.
Results: Both the groups were comparable with regard to demographic variables and onset of sensory and motor block (p>0.05). Group L compared to group R had significantly longer median (95% confidence interval) duration of sensory block (647.50 min [624.99-674.41] vs. 535 min [524.77-559.83], respectively; p<0.0001) as well as motor block (1065.0 min [1054.5-1068.90] and 945 min [947.13-1013.30], respectively; p<0.0001). Postoperative analgesia also lasted significantly longer in group L compared to group R (1320 min [1273.4-1321.8] vs. 840 min [759.23-812.77]; p<0.0001]). Patients in group L had significantly better visual analogue scale (VAS) score and lesser consumption of analgesics (p<0.0001). None of the groups developed any adverse effect over the observation period.
Conclusion: Levobupivacaine provides prolonged postoperative analgesia in sciatic nerve block with reduction in postoperative analgesic consumption.

Keywords: Regional, sciatic and femoral nerve block, ropivacaine, levobupivacaine, foot and ankle surgery


Khusboo Malav, Geeta Singariya, Sadik Mohammed, Manoj Kamal, Puspender Sangwan, Bharat Paliwal. Comparison of 0.5% Ropivacaine and 0.5% Levobupivacaine for Sciatic Nerve Block Using Labat Approach in Foot and Ankle Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 15-20

Sorumlu Yazar: Geeta Singariya, India


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar