Adduktor Spastisitede Obturator Sinir Blokajı: Periferik Nörostimülatör Tekniği ile Ultrasonografi Tekniğinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 121-125 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.49  

Adduktor Spastisitede Obturator Sinir Blokajı: Periferik Nörostimülatör Tekniği ile Ultrasonografi Tekniğinin Karşılaştırılması

Nazan Has Selmi1, Şükran Şahin1, Alp Gurbet1, Gürkan Türker1, Sibel Kul2, Ali Anıl2, Emine Karaman2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Spastisite tedavisinde sık kullanılan obturator sinir blokajı, yapılması en güç periferik sinir blokları arasındadır. Ultrasonografi (USG) son yıllarda sinir blokları için oldukça sık kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı adduktor spastisitesi olan hastalara uygulanan obturator sinir blokajında kullanılan periferik sinir stimülatörü ile USG yöntemlerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Hastalar, rastgele iki gruba ayrıldı. Grup-PNS’de bulunan hastalara periferik sinir stimülatörü (PNS) eşliğinde obturator sinir bloğu ve Grup-USG’de bulunan hastalara USG eşliğinde obturator sinir bloğu uygulandı. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, vücut ağırlığı gibi demografik verileri kaydedildi. Ayrıca blok yapılma süresi, blok oluşturuncaya kadar yapılan ponksiyon sayısı, tekrar blok yapılma gerekliliği, spastisite değerlendirmesi (Ashworth skalası kullanılarak), komplikasyon olup olmadığı, hasta memnuniyeti, uygulayıcı memnuniyeti kaydedildi.
BULGULAR: Ponksiyon sayısı Grup PNS’de ortalama 2,0 (1,0-6,0) Grup USG’de ortalama 3,0 (1,0-5,0) olarak bulundu ve iki grup arasında istatistiksel bir fark saptanmadı. Blok yapılma süresi Grup PNS’de ortalama 10,0 dk (2,0-30,0) Grup USG’de 16 dk (4,0-35,0) olarak bulundu ve anlamlı farklılık saptandı. Hasta ve uygulayıcı memnuniyeti açısından her iki grup arasında istatistiksel fark bulunmadı.
SONUÇ: Klinik çalışmalar USG rehberliğinde rejyonal blokların diğer geleneksel tekniklere göre daha etkin ve güvenli olduğunu göstermektedir. Fakat USG ile diğer teknikleri karşılaştıran çok az sayıda randomize kontrollü çalışma olması nedeni ile daha fazla çalışmaya gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Obturator sinir, sinir bloku, ultrason


Obturator Nerve Block in Adductor Spasticity: Comparison of Peripheral Nerve Stimulator and Ultrasonography Techniques

Nazan Has Selmi1, Şükran Şahin1, Alp Gurbet1, Gürkan Türker1, Sibel Kul2, Ali Anıl2, Emine Karaman2
1Department Of Pain, Faculty Of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey
2Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey

OBJECTIVE: Obturator nerve blockade, which is commonly used in the treatment of spasticity, is a very difficult nerve block. Ultrasonography (USG) has been widely used in recent years for nerve blocks. The aim of this study was to compare peripheral nerve stimulator (PNS) and ultrasound (US) in obturator nerve blockade in patients with adductor spasticity.
METHODS: Patients were randomly divided into two groups. Group-PNS patients had a peripheral nerve stimulator guided obturator nerve block, and Group-USG patients had US-guided obturator nerve block. Age, gender, length and weight of patients were recorded. The period of the block, the number of punctures until successful block, the necessity for a repeated block, spasticity assessment (using the Ashworth scale), complications, patient satisfaction, and practitioner satisfaction were recorded.
RESULTS: The average number of punctures in Group PNS was 2.0 (1.0 to 6.0) and in Group USG was 3.0 (1.0 to 5.0); there was no statistically significant difference between the two groups. The average time of the block was 10.0 min in Group PNS (2.0 to 30.0) and 16 min (4.0 to 35.0) in Group USG, and no significant differences were detected. The patient and the practitioner satisfactions were not statistically different between the two groups.
CONCLUSION: Clinical studies showed that USG-guided regional blocks were safer and more efficient than other conventional techniques. However, there are very few studies comparing USG and other techniques; therefore, more studies are needed.

Keywords: Obturator nerve, nerve block, ultrasound


Nazan Has Selmi, Şükran Şahin, Alp Gurbet, Gürkan Türker, Sibel Kul, Ali Anıl, Emine Karaman. Obturator Nerve Block in Adductor Spasticity: Comparison of Peripheral Nerve Stimulator and Ultrasonography Techniques. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 121-125

Sorumlu Yazar: Alp Gurbet, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar