Yoğun Bakımda İzlenen Travma Hastalarında “Revize Travma Skoru” ve “Travma ve Yaralanma Şiddeti Skoru’’nun Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 128-135 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.128  

Yoğun Bakımda İzlenen Travma Hastalarında “Revize Travma Skoru” ve “Travma ve Yaralanma Şiddeti Skoru’’nun Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Ali Rıza Ünlü1, Fatma Ülger1, Ahmet Dilek1, Sibel Barış1, Naci Murat2, Binnur Sarıhasan1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Samsun

AMAÇ: Yoğun bakım ünitelerinde takip edilen hastalarda, hastalığın şiddetini değerlendirmek için skorlama sistemlerinin kullanımı prognozun daha güvenilir olarak öngörülmesini sağlar. Bu çalışmada, travmalı yoğun bakım hastalarında, APACHE II ve GKS ile birlikte RTS ve TRISS’ın mekanik ventilasyon gereksinimi ve prognozu öngörmeye katkısının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada travmalı 349 hasta incelenmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, travma etiyolojisi, klinik tanıları, mekanik ventilasyon gereksinimi, mekanik ventilasyonda ve yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri, mortalite oranları ve APACHE II, GKS, RTS ve TRISS skorları kaydedilip değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortanca APACHE II skoru 13, GKS 9, RTS 6 ve TRISS 10,8 idi. APACHE II ve TRISS arttıkça, GKS ve RTS azaldıkça mekanik ventilasyon gereksinimi ve mortalite oranlarının yükseldiği saptanmıştır. TRISS ve yaş artışının ve düşük RTS’nin mortalite artışı ile güçlü korelasyon gösterdiği bulunmuştur.
SONUÇ: RTS ve TRISS gibi travma skorları, hastaların mekanik ventilasyon gereksinimini ve prognozunu öngörmeye yardımcıdır ve APACHE II ve GKS gibi güvenilirliği kanıtlamış skorlar ile birlikte kullanıldığında, yoğun bakıma hasta kabulüne, izlem ve tedavisine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Travma, skor; revize travma skoru (RTS); travma ve yaralanma şiddeti skoru (TRISS); yoğun bakım


Efficiency of RTS and TRISS Scores on Prognosis Evaluation in ICU Trauma Patients

Ali Rıza Ünlü1, Fatma Ülger1, Ahmet Dilek1, Sibel Barış1, Naci Murat2, Binnur Sarıhasan1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ondokuz Mayis University, Faculty Of Medicine, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayis University, Faculty Of Science And Arts, Samsun, Turkey

OBJECTIVE: The use of scoring systems to evaluate severity of illness in ICU trauma patients provides prediction of more reliable prognosis. The aim of this study was to retrospectively evaluate the value of revised trauma score (RTS) and trauma and injury severity score (TRISS) in addition to APACHE II and Glasgow coma score (GCS) in the prediction of mechanical ventilation and prognosis in ICU trauma patients.
METHODS: In this study, 349 trauma patients were examined. Patients were rated in terms of age, gender, etiology of trauma, clinic diagnoses, requirement for mechanic ventilation, duration of mechanic ventilation, and intensive care unit stay, mortality rates, GCS, APACHE II, RTS, and TRISS soring systems.
RESULTS: Median scores of APACHE II, GCS, RTS and TRISS were 13, 9, 6, and 10.8, respectively. When APACHE II and TRISS increased and GCS and RTS decreased, mechanical ventilation requirement and mortality increased. Logistic regression analysis revealed that high TRISS, older age and low RTS were strongly correlated with mortality.
CONCLUSION: Using different scoring systems such as RTS and TRISS allows better prediction of the mechanical ventilation requirement and prognosis, and when used with APACHE II and GCS scoring systems with established reliability will contribute to the triage, monitorization and management of patients in ICU.

Keywords: Trauma, score; revised trauma score (RTS); trauma score - injury severity score (TRISS); intensive care


Ali Rıza Ünlü, Fatma Ülger, Ahmet Dilek, Sibel Barış, Naci Murat, Binnur Sarıhasan. Efficiency of RTS and TRISS Scores on Prognosis Evaluation in ICU Trauma Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 128-135

Sorumlu Yazar: Ahmet Dilek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar