The Effect of Intravenous Magnesium Sulphate Treatment on the Spinal Anaesthesia Produced by Bupivacaine in Pre-eclamptic Patients [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 13-19 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.93824  

The Effect of Intravenous Magnesium Sulphate Treatment on the Spinal Anaesthesia Produced by Bupivacaine in Pre-eclamptic Patients

Mustafa Atçı1, Hakkı Ünlügenç2, Yasemin Güneş2, Refik Burgut3, Geylan Işık2, Zehra Hatipoğlu2, Mediha Türktan2
1Department of Anesthesiology, Mardin Park Hospital, Mardin, Turkey
2Department of Anaesthesiology, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
3Department of Istatistics, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

OBJECTIVE: In our study, the effect of intravenous magnesium sulphate in normal and pre-eclamptic patients on spinal anaesthesia produced by bupivacaine was investigated.
METHODS: Sixty-four pregnant (32 normal and 32 pre-eclamptic) were accepted in this study. Pregnants were divided into four groups as patients given intravenous magnesium sulphate and as control. Spinal anaesthesia was induced with 12.5 mg 0.5% hyperbaric bupivacaine. Intraoperative and postoperative haemodynamic variables, sensorial block periods, onset times of sensorial and motor block, maximum sensorial block levels, the time to reach maximum block level, Bromage scores, consumptions of intraoperative analgesic and ephedrine, the quality of anaesthesia, the duration of spinal anaesthesia and magnesium levels in blood and cerebrospinal fluid were measured and recorded.
RESULTS: The level of magnesium in blood and cerebrospinal fluid was significantly higher in the group given magnesium in pre-eclamptic patients (p<0.01). Onset of sensory block times were significantly longer in intravenous magnesium group than in groups 1, 2 and 3 (p<0.05). Onset of motor block times were significantly longer and the duration of anaesthesia was shorter in groups given magnesium (p<0.05). Although the quality of anaesthesia was similar, supplemental analgesic consumption was significantly higher in pre-eclamptic pregnants given magnesium sulphate than in pre-eclamptic pregnants who were not given magnesium sulphate (p<0.05).
CONCLUSION: Intravenous magnesium sulphate treatment during the spinal anaesthesia produced by bupivacaine extended the onset of sensory and motor block times, shortened the duration of spinal anaesthesia and therefore led to early analgesic requirement.

Keywords: Spinal anaesthesia, magnesium sulphate, bupivacaine, pre-eclampsia


Preeklamptik Gebelerde İntravenöz Magnezyum Sülfat Tedavisinin Bupivakain ile Oluşturulan Spinal Anesteziye Etkisi

Mustafa Atçı1, Hakkı Ünlügenç2, Yasemin Güneş2, Refik Burgut3, Geylan Işık2, Zehra Hatipoğlu2, Mediha Türktan2
1Mardin Park Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Mardin, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstatistik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

AMAÇ: : Çalışmamızda normal ve preeklamptik gebelerde intravenöz magnezyum sülfat tedavisinin bupivakain ile oluşturulan spinal anesteziye etkileri araştırıldı.
YÖNTEMLER: : Çalışmamıza 32 normal sağlıklı, 32 preeklamptik toplam 64 gebe alındı. Olgular; intravenöz magnezyum sülfat tedavisi alan ve almayan olmak üzere toplam 4 gruba ayrıldı. Tüm gruplara 12,5 mg %0,5 hiperbarik bupivakain ile spinal anestezi uygulandı. İntraoperatif ve postoperatif hemodinamik değişkenler, sensoryal blok süreleri, sensoryal ve motor blok başlama süreleri, maksimum sensoryal blok seviyesi ve maksimum blok seviyesine ulaşma süreleri, bromage skorunun gerileme süreleri, intraoperatif analjezik ve efedrin gereksinimleri, anestezi kalitesi ve spinal anestezi süreleri ile kan ve beyin-omurilik sıvısı (BOS) magnezyum düzeyleri ölçülerek kaydedildi.
BULGULAR: Kan ve BOS magnezyum düzeyleri, magnezyum tedavisi alan preeklamptik gebelerde almayan gruplara göre önemli derecede yüksek bulundu (p<0,01). Sensoryal blok başlama zamanı grup intravenözde (IV) grup 1, 2 ve 3’e göre istatistiksel olarak önemli derecede uzun bulundu (p<0,05). Motor blok başlangıç sürelerinin magnezyum tedavisi uygulanan gruplarda önemli derecede uzun, anestezi sürelerinin ise daha kısa olduğu belirlendi (p<0,05). Magnezyum sülfat tedavisi alan preeklamptik gebelerde anestezi kalitesi diğer gruplara benzer ancak ek analjezik ihtiyacı daha fazla olduğu belirlendi (p<0,05).
SONUÇ: İntravenöz magnezyum sülfat tedavisinin bupivakain ile oluşturulan spinal anestezide sensoryal ve motor blok başlangıç sürelerini uzattığı, anestezi süresini kısalttığı ve erken analjezik ihtiyacına neden olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Spinal anestezi, magnezyum sülfat, bupivakain, preeklampsi


Mustafa Atçı, Hakkı Ünlügenç, Yasemin Güneş, Refik Burgut, Geylan Işık, Zehra Hatipoğlu, Mediha Türktan. The Effect of Intravenous Magnesium Sulphate Treatment on the Spinal Anaesthesia Produced by Bupivacaine in Pre-eclamptic Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 13-19

Corresponding Author: Zehra Hatipoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar