The Incidence of Delirium at the Postoperative Intensive Care Unit in Adult Patients [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 232-239 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.93798  

The Incidence of Delirium at the Postoperative Intensive Care Unit in Adult Patients

Emel Ünal Bilge, Menşure Kaya, Gülçin Özalp Şenel, Süheyla Ünver
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Education And Research Hospital, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to determine risk factors and the incidence of delirium in patients who were followed postoperatively in our surgical intensive care unit for 24 hours by using Confusion Assesment method (CAM).
METHODS: After ethics committee approval, 250 patients were allocated to the study. Patients who were operated under general anaesthesia or regional anaesthesia and followed in the surgical intensive care unit were evaluated by Ramsay Sedation Scale on first postoperative day. CAM was applied to the patients who had a from Ramsey Sedation Score of 4 or less.
Patients' age, gender, ASA scores, preoperative risk factors, type of anaesthesia, operative time, intraoperative procedures, pain scores (VAS) and postoperative analgesia methods were recorded.
RESULTS: The incidence of delirium was found to be 18.4%. The average age of patients who developed delirium was greater than others (68,8±12,7 and 57,6 ± 12, p=0,001, respectively). It was observed that a one-unit increase in ASA score resulted in a 3,3-fold increase in the risk of delirium. The incidence of delirium in patients undergoing regional anaesthesia was %34,6 while it was 16,5% in patients receiving general anaesthesia in (p=0,024). The existence of preoperative diabetes mellitus and chronic obstructive pulmonary disease was shown to improve the development of delirium (p<0,05).
Delirium incidence was significantly higher in patients who were given meperidine for postoperative analgesia (p=0,013). VAS scores of patients who developed delirium were found to be significantly higher (p=0,006).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, we found that older age, high ASA score, preoparatif diabetes mellitus and chronic obstructive pulmonary disease are important risk factors for the development of delirium. Regional anaesthesia, high postoperative pain scores and meperidine use were observed to be associated with the development of delirium. In the postoperative period, addition of CAM, a simple measurement technique, to the daily follow-up forms can provide the early recognition of delirium which is often underdiagnosed. We think that identification and prevention of effective risk factors have the primary importance for postoperative delirium.

Keywords: Delirium, postoperative delirium, intensive care, surgery


Erişkin Hastalarda Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde Deliryum İnsidansı

Emel Ünal Bilge, Menşure Kaya, Gülçin Özalp Şenel, Süheyla Ünver
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada postoperatif cerrahi yoğun bakım ünitemizde 24 saat takip edilen hastalarda konfüzyon değerlendirme ölçeğini (KDÖ) kullanarak deliryum insidansını ve risk faktörlerini saptamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, etik kurul onayı sonrası 250 hasta ile yapıldı. Genel anestezi veya rejyonal anestezi altında ameliyat edilen ve postoperatif cerrahi yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalar, postoperatif 1. gün Ramsay Sedasyon Skalası ile değerlendirildi. 4 ve altında puan alan hastalara KDÖ uygulandı.
Hastaların yaş, cinsiyet, ASA skorları, preoperatif risk faktörleri, anestezi şekli, operasyon süresi, intraoperatif işlemler, ağrı skorları (VAS) ve postoperatif analjezi yöntemleri kaydedildi.
BULGULAR: Deliryum insidansı %18, 4 olarak bulundu. Deliryum gelişen hasta grubunda yaş ortalaması daha ileriydi (sırasıyla 68,8±12,7 ve 57,6 ± 12, p=0,001). ASA skorlarındaki bir birimlik artışın deliryum görülme riskini 3.3 kat artırdığı görüldü. Rejyonal anestezi uygulanan hastalarda deliryum insidansı %34,6 iken genel anestezi alan hastalarda %16,5 idi (p=0,024). Preoperatif diyabetes mellitus ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı varlığının deliryum gelişimini arttırdığı görüldü (p<0,05).
Postoperatif analjezi için meperidin kullanılan hastalarda deliryum insidansı anlamlı derecede yüksekti (p=0,013). Deliryum gelişen hastaların VAS değerleri anlamlı oranda yüksek bulundu (p=0,006).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri yaş yüksek ASA skoru, preoperatif DM ve KOAH varlığının deliryum gelişimi için önemli risk faktörleri olduğunu bulduk. Rejyonal anestezi, yüksek ağrı skorları ve meperidin kullanımının deliryum gelişimi ile ilişkili olduğu görüldü. Postoperatif dönemde basit bir ölçme tekniği olan KD֒nün günlük izlem formlarına eklenmesi sıklıkla gözden kaçan deliryumun erken fark edilmesini sağlayabilir. Etkili risk faktörlerinin tanımlanması ve önlenmesinin postoperatif deliryum için primer öneme sahip olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Deliryum, postoperatif deliryum, yoğun bakım, cerrahi


Emel Ünal Bilge, Menşure Kaya, Gülçin Özalp Şenel, Süheyla Ünver. The Incidence of Delirium at the Postoperative Intensive Care Unit in Adult Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 232-239

Corresponding Author: Menşure Kaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar