Comparison of Two Different Enteral Nutrition Protocol in Critically Ill Patients [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(5): 265-269 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.92499  

Comparison of Two Different Enteral Nutrition Protocol in Critically Ill Patients

Sibel Büyükçoban1, Mert Akan1, Uğur Koca1, Merih Yıldız Eğlen2, Meltem Çiçeklioğlu3, Ömür Mavioğlu1
1Department of Anaestesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey
2Malatya State Hospital, Anaestesiology and Reanimation, Malatya, Turkey
3Department of Public Health, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey

Objective: In this study, two enteral nutrition protocols with different gastric residual volumes (GRVs) and different monitoring intervals were compared with respect to gastrointestinal intolerance findings in intensive care unit (ICU) patients.
Methods: The study was carried out prospectively in 60 patients in the anaesthesiology and reanimation ICU under mechanical ventilation support, who were scheduled to take enteral feeding. Patients were sequentially divided into two groups: Group 1, GRV threshold of 100 mL, and monitoring interval of 4 hours, and Group 2, GRV threshold of 200 mL, monitoring interval of 8 hours. To test the significant difference between the groups, Student’s t test, chi-square text and Fisher exact test were used.
Results: In Group 1, 3.3% vomiting, 6.6% diarrhoea was observed; in Group 2, 16.6% vomiting, 10% diarrhoea. In terms of total intolerance (vomiting and/or diarrhoea) of the two groups, the incidence was significantly higher in Group 2 (33.3%) than in Group 1 (10%) (p=0.02).
Conclusion: According to the results of the study, a lower gastrointestinal intolerance rate was detected in the GRV threshold 100 mL, monitoring interval for 4 hours protocol (Group 1) than in GRV threshold 200 mL, monitoring interval for 8 hours protocol (Group 2); Group 1 may be preferred renovation.

Keywords: Enteral nutrition, gastric residual volume, intensive care unit, critical Ill patient


Yoğun Bakım Hastalarında İki Farklı Enteral Beslenme Protokolünün Karşılaştırılması

Sibel Büyükçoban1, Mert Akan1, Uğur Koca1, Merih Yıldız Eğlen2, Meltem Çiçeklioğlu3, Ömür Mavioğlu1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, iİzmir
2Malatya Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Malatya
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu araştırmada yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında gastrik residüel volüm (GRV) eşiği ve izlem aralığı farklı olan iki enteral beslenme protokolü gastrointestinal (GİS) intolerans açısından karşılaştırılmıştır.
Yöntemler: Prospektif olarak planlanan çalışma Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde mekanik ventilasyon desteği altındaki enteral beslenme alması planlanan 60 hastada gerçekleştirilmiştir. Ardışık olarak 2 gruba ayrılan hastalardan birinci grubun enteral beslenmesi, GRV eşiği 100 mL, izlem aralığı 4 saat, ikinci grubun ise GRV eşiği 200 mL, izlem aralığı 8 saat olacak şekilde uygulanmıştır. Gruplar arası farkın anlamlılığını test etmek için student-t, Kikare ve Fisher’s exact testleri kullanıldı.
Bulgular: Çalışmamızda Grup 1’deki olguların %3,3’ünün kustuğu, %6,6’sının diyare olduğu, Grup 2’deki olguların ise %16,6’sının kustuğu, %10’unun diyare olduğu görüldü. Toplam intolerans (kusma ve/veya diyare) açısından Grup 2’deki intolerans sıklığının (%33,3) Grup 1’den (%10) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı (p=0,02).
Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre GRV eşik değeri 200 mL, izlem aralığı 8 saat olan (Grup 2) protokole göre daha düşük oranda gastrointestinal intolerans saptanan GRV eşik değeri 100 mL, izlem aralığı 4 saat olan olan protokol tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Enteral beslenme, gastrik residüel volüm, yoğun bakım ünitesi, yoğun bakım hastası


Sibel Büyükçoban, Mert Akan, Uğur Koca, Merih Yıldız Eğlen, Meltem Çiçeklioğlu, Ömür Mavioğlu. Comparison of Two Different Enteral Nutrition Protocol in Critically Ill Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(5): 265-269

Corresponding Author: Sibel Büyükçoban, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar