Evaluation of the Analgesic Efficacy of Dexketoprofen Added to Paracetamol [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(6): 312-316 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.89106  

Evaluation of the Analgesic Efficacy of Dexketoprofen Added to Paracetamol

Dilek Ceyhan, Ayten Bilir, Mehmet Sacit Güleç
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey

Objective: Multimodal analgesic methods are preferred for the treatment of postoperative pain; as a result, the additive effects of analgesics are provided while probable side effects are avoided. The current study aimed to compare the effects of the combination of dexketoprofen and paracetamol with regard to postoperative pain therapy.
Methods: Ninety-six patients who underwent non-malignant gynaecological laparotomy operations were included in this study. Patients were randomized into 3 groups. Group D received 50 mg intravenous dexketoprofen 15 minutes before the end of the operation and 8 and 16 hours after the operation. Group P received 1 g intravenous paracetamol and Group DP received the combination of 500 mg paracetamol and 25 mg dexketoprofen at the same time intervals. All patients received morphine infusion after operation. Total morphine consumption at 24 hours, visual analog scale, patient satisfaction and side effects were investigated.
Results: Comparison of the visual analog scale scores revealed that the Group DP presented lower scores at 24th hours compared to the other groups; and the difference between Group DP and Group D was statistically significant. Total morphine consumption was not significantly different between the three groups. The minimum number of side effects was observed in the Group DP
Conclusion: Co-administration of paracetamol, dexketoprofen and morphine provided good analgesia and fewer side effects in gynaecological abdominal surgery.

Keywords: Postoperative pain, dexketoprofen, paracetamol, multimodal analgesia


Parasetamole Eklenen Deksketoprofenin Analjezik Etkisinin Değerlendirilmesi

Dilek Ceyhan, Ayten Bilir, Mehmet Sacit Güleç
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Multimodal analjezi postoperatif ağrının tedavisinde tercih edilen bir metodtur, analjezik ilaçların aditif etkisi yan etkilerden kaçınmaya olanak sağlar. Bu çalışmada postoperatif ağrıda deksketoprofen ve parasetamol kombinasyonunun etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntemler: Non-malin jinekolojik laparatomi geçirecek 96 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize 3 gruba ayrıldı. Grup D’ye operasyon bitiminden 15 dakika önce, postoperatif 8. ve 16. saatlerde 50 mg intravenöz deksktoprofen verildi. Grup P’ye 1 gr intravenöz parasetamol, Grup DP’ye 500 mgr parasetamol + 25 mgr deksketoprofen intravenöz olarak aynı zamanlarda verildi. Tüm hastalara postoperatif morfin infüzyonu uygulandı. Postoperatif 24. saatin sonunda total morfin tüketimi, visual analog skala, hasta memnuniyeti ve yan etkiler değerlendirildi.
Bulgular: Grup DP'deki 24.saatteki vizüel analog skala diğer gruplara göre düşük bulundu, ve bu düşüklük Grup D ile karşılaştırıldığında istatiksel yönden anlamlı idi. Her 3 grup arasında morfin tüketimi açısından fark bulunmadı. En az sayıda yan etki Grup DP idi.
Sonuç: Jinekolojik abdominal cerrahide deksketoprofen ve parasetamol birlikteliğinin morfinle kullanımı iyi analjezi ve daha az yan etki sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif ağrı, deksketoprofen, parasetamol, multimodal analjezi


Dilek Ceyhan, Ayten Bilir, Mehmet Sacit Güleç. Evaluation of the Analgesic Efficacy of Dexketoprofen Added to Paracetamol. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(6): 312-316

Corresponding Author: Dilek Ceyhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar