The Effects of Preincisional Levobupivacaine Infiltration on Extubation Comfort, Postoperative Recovery and Visual Analogue Scale in Appendectomy Patients [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 20-23 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.83702  

The Effects of Preincisional Levobupivacaine Infiltration on Extubation Comfort, Postoperative Recovery and Visual Analogue Scale in Appendectomy Patients

Hacı Yusuf Güneş1, Muhammed Bilal Çeğin2
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, İpekyolu City Hospital, Van, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

OBJECTIVE: The aim of our study was to determine the effect of preincisional 0.25% levobupivacaine infiltration on extubation comfort, postoperative recovery and visual analogue scale (VAS) in appendectomy patients.
METHODS: Forty 15-60-year-old patients at American Society of Anaesthesiologists (ASA) physical status I-II, scheduled for appendectomy were included in the study. After routine monitorisation, anaesthesia induction was performed with propofol, fentanyl and rocuronium; later, maintenance was continued with sevoflurane. Patients were divided into two groups randomly. A total 20 mL of 0.25% (50 mg) levobupivacaine was injected around the incision line as a rectangle in Group 1. Levobupivacaine was not administered in Group 2 patients. Heart rate, peripheral oxygen saturation, additional fentanyl requirement and mean blood pressure were recorded during the operation. All patients were evaluated according to difficulties encountered during extubation
RESULTS: Discharge time, necessity of diclofenac and postoperative VAS values at 0-1 hours were statistically lower in Group 1 patients than the Group 2 patients (p<0.05). Difficulties, like straining, cough, laryngo-bronchospasm, vomiting and nausea during extubation, were 5% and 25% in Group 1 and Group 2, respectively, but these differences were not statistically significant (p=0.077).
CONCLUSION: Infiltration of 0.25% of levobupivacaine as a rectnagle which included the incision line before surgery decreases discharge time, provides analgesia well in the early postoperative period and diminishes the requirement of analgesics in appendectomy patients.

Keywords: Appendectomy, preincisional, pre-emptive, levobupivacaine


Apendektomi Hastalarında Preinsizyonel Levobupivakain İnfiltrasyonunun Ekstübasyon Konforu, Postoperatif Derlenme ve Vizüel Anolog Skala Üzerine Etkileri

Hacı Yusuf Güneş1, Muhammed Bilal Çeğin2
1İpekyolu Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Van

AMAÇ: Çalışmamızda apendektomi planlanan olgularda preinsizyonel %0,25’lik levobupivakain infiltrasyonunun, ekstübasyon konforu, postoperatif derlenme ve vizuel analog skala (VAS) skoru üzerine olan etkileri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Apendektomi planlanan, American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II fiziksel durumunda, 15-60 yaş arası 40 olgu çalışmaya dahil edildi. Rutin monitörizasyonun ardından anestezi indüksiyonu propofol, fentanil ve roküronyum ile yapılarak, idame sevofloran ile sağlandı. Olgular rastgele olarak 2 gruba ayrıldı. Baklava dilimi şeklinde cerrahi insizyon bölgesini içeren, 20 mL %0,25’lik (50 mg) levobupivakain infiltrasyonu yapılanlar Grup 1, levobupivakain infiltrasyonu yapılmayanlar ise Grup 2 olarak tanımlandı. Ameliyat süresince kalp hızı, periferik oksijen satürasyonu, ek fentanil ihtiyacı ve ortalama kan basıncı kaydedildi. Tüm hastalar ekstübasyon süresince karşılaşılan zorluklar, servise gönderilme zamanı, postoperatif 0-1. saatlerdeki ağrı ve diklofenak ihtiyacı açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların servise gönderilme zamanı, diklofenak ihtiyacı, postoperatif 0-1. saatlerde ağrı VAS değerleri Grup 1’de, Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). Ekstübasyon süresince karşılaşılan ıkınma, öksürük, laringo-bronkospazm ve bulantı-kusma benzeri zorluklar Grup 1’de %5, Grup 2 %25 olarak saptandı, ancak bu fark istatistiksel bakımdan önemli bulunmadı (p=0,077).
SONUÇ: Apendektomi hastalarında, cerrahi öncesi baklava dilimi şeklinde insizyon hattını içeren %0,25’lik levobupivakain infiltrasyonunun, hastaların servise gönderilme zamanını kısalttığı ve erken postoperatif dönemde iyi bir analjezi sağlayarak analjezik ihtiyacını azalttığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Apendektomi, preinsizyonel, preemptif, levobupivakain


Hacı Yusuf Güneş, Muhammed Bilal Çeğin. The Effects of Preincisional Levobupivacaine Infiltration on Extubation Comfort, Postoperative Recovery and Visual Analogue Scale in Appendectomy Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 20-23

Corresponding Author: Muhammed Bilal Çeğin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar