Comparison of Transversus Abdominis Plane Block and IV Patient-Controlled Analgesia after Lower Abdominal Surgery [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 24-28 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.82788  

Comparison of Transversus Abdominis Plane Block and IV Patient-Controlled Analgesia after Lower Abdominal Surgery

Emre Erbabacan, Pınar Kendigelen, Güniz M. Köksal, Çiğdem Tütüncü, Birsel B. Ekici, Tuğçe Barca Şeker, Güner Kaya, Fatiş Altındaş
Department of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to compare the first 24-hour postoperative analgesic efficiency of ultrasound (USG)-assisted transversus abdominis plane (TAP) block to IV morphine patient-controlled analgesia (PCA) in patients undergoing lower abdominal surgery.
METHODS: Fifty ASA I-III patients were included into this randomised, prospective clinical study. At end of surgery, Group 1 received 1 mg kg-1 0.5% bupivacaine and 1 mg kg-1 1% lidocaine in a 30-mL volume during TAP-block. Group 2 received 1 mg kg-1 tramadol IV 10 minutes before extubation, and PCA was started with 1 mL morphine IV at a concentration of 1 mg kg-1 and a 10-min lock time. Visual analogue scale (VAS), heart rate (HR), respiratory rate, peripheral oxygen saturation (SpO2), additional analgesic need and nausea-vomiting at the postoperative 30th minute and 1, 2, 3, 6, 12, and 24 hours were evaluated. In both groups, when VAS values were >4, patients were given 1 mg kg-1 tramadol IV in first evaluation at the 30th minute or 15 mg kg-1 paracetamol at other evaluations.
RESULTS: No difference was observed between groups in terms of VAS values. No difference was observed in terms of HR in the within-group comparison, but Group 1 HR values were lower compared to Group 2 (p<0.01). No difference was observed in additional analgesic need at any times. Nausea-vomiting score was higher in Group 2 in the between-group comparison at the 30th minute (p<0.04), but no difference was observed after the 1st hour.
CONCLUSION: Transversus abdominis plane block is effective as IV morphine-PCA in postoperative pain therapy in lower abdominal surgery, when given in a 30-mL volume. It may be preferable to IV-PCA, as the analgesic effect starts earlier and decreases the systemic effect of the morphine used in PCA.

Keywords: TAP block, postoperative pain, patient-controlled analgesia


Alt Batın Cerrahisi Sonrası Transversus Abdominis Plan Blok ile IV Hasta Kontrollü Analjezi Uygulamasının Karşılaştırılması

Emre Erbabacan, Pınar Kendigelen, Güniz M. Köksal, Çiğdem Tütüncü, Birsel B. Ekici, Tuğçe Barca Şeker, Güner Kaya, Fatiş Altındaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Alt batın ameliyatı geçiren erişkinlerde ultrason (USG) kılavuzluğunda yapılan Transversus Abdominis Plan (TAP) Blok ile IV morfin hasta kontrollü analjezi (HKA) yönteminin ilk 24 saat postoperatif analjezik etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Randomize, kontrollü, prospektif olarak yapılan çalışmaya ASA I-III 50 olgu dahil edildi. Cerrahi bitiminde Grup 1’e TAP blok sırasında 1 mg kg-1 %0,5 bupivakain ve 1 mg kg-1 %1 lidokain 30 mL volüm içerisinde verildi. Grup 2’ye ekstübasyondan 10 dakika önce 1 mg kg-1 IV tramadol verilerek 1 mg mL-1 konsantrasyonda 1 mL IV, 10 dakika kilit süresi olacak şekilde morfin HKA başlandı. Postoperatif 30. dakika, 1, 2, 3, 6, 12, 24. saatlerde vizüel analog skala (VAS), kalp atım hızı (KAH), solunum sayısı, periferik oksijen satürasyonu (SpO2), ek analjezi ihtiyacı, bulantı-kusma varlığı değerlendirildi. Her iki gruptaki hastalara, 30. dakikada yapılan ilk değerlendirmede VAS>4 ise 1 mg kg-1 tramadol IV, daha sonraki değerlendirmelerde VAS>4 ise 15 mg kg-1 IV parasetamol verildi.
BULGULAR: Gruplar arası karşılaştırmada VAS değerleri açısından anlamlı bir fark izlenmedi. KAH değerleri grup içi karşılaştırmada anlamlı bir fark göstermezken, gruplar arası karşılaştırmada Grup 1 KAH değerleri Grup 2’ye göre anlamlı derecede düşüktü (p<0,01). Ek analjezi ihtiyacı açısından tüm zamanlarda anlamlı fark bulunamadı. Bulantı-kusma skoru 30. dakikada gruplar arası karşılaştırmada Grup 2’de anlamlı derecede yüksek iken (p=0,04), birinci saatten itibaren anlamlı bir fark izlenmedi.
SONUÇ: Alt batın cerrahisinde, TAP blok 30 mL volümde verildiğinde ağrı tedavisinde IV HKA kadar etkindir. HKA için kullanılan morfinin sistemik etkilerinden kaçınılabilmesi ve analjezik etkinin daha erken başlaması nedeniyle IV HKA’ya göre daha tercih edilebilir bir yöntem olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: TAP blok, postoperatif ağrı, hasta kontrollü analjezi


Emre Erbabacan, Pınar Kendigelen, Güniz M. Köksal, Çiğdem Tütüncü, Birsel B. Ekici, Tuğçe Barca Şeker, Güner Kaya, Fatiş Altındaş. Comparison of Transversus Abdominis Plane Block and IV Patient-Controlled Analgesia after Lower Abdominal Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 24-28

Corresponding Author: Güniz M. Köksal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar