Retrospective Evaluation of Dental Treatment under General Anaesthesia [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(5): 332-336 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.82542  

Retrospective Evaluation of Dental Treatment under General Anaesthesia

Ahmet Selim Özkan, Mehmet Ali Erdoğan, Mukadder Şanlı, Osman Kaçmaz, Mahmut Durmuş, Cemil Çolak
Department of Anaesthesiology and Reanimation, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: Most dental procedures can be performed with local anaesthesia, however noncompliant paediatric patients, patients with mental retardation or psychiatric disorders, severe anxiety, severe craniofacial anomalies and orofacial trauma may need general anaesthesia. In these patients accompanying central nervous system diseases and airway problems increase the risk of complications. Anaesthesia records of 467 cases of dental surgery performed under general anaesthesia between 2011-2014 is reported with information from the recent literature.
METHODS: In the study, 467 cases of dental procedures performed under general anaesthesia were taken from the İnönü University of Medicine, Dentistry Disabled Treatment Centre, after approval of the İnönü University Faculty of Medicine Ethics Committee. Demographic data, ASA classification, Mallampati (MP) score, duration of surgery, type of intubation and difficulties, comorbid diseases, premedication application, endocarditis prophylaxis, recovery time, analgesia and reasons for general anaesthesia were recorded as mean±standard deviation (SD) or as a number.
RESULTS: The mean age of the patients was 16.78±12 years and the female/male ratio was 277/190 (59.3%/40.7%). Of the 467 patients, 219 (46.9%) were classified as ASA I, 234 (50.1%) as ASA II and 14 (3%) as ASA III. Furthermore, 182 (38.9%) patients with mental retardation, 33 (7.1%) with cerebral palsy and 28 (6%) with autism were identified. The mean operative time was 114.53±35.4 min, and the average recovery time 40.4±6 was min. Of the endotracheal intubations 277 (59.3%) were oral, 82 (17.6%) were nasal, and 108 (23.1%) were nasal with the help of fibreoptics. Difficult intubation was observed in 20 (4.3%) patients. The MP score was 1 in 397 (85%) patients, 2 in 50 (10.7%) patients, 3 in 18 (3.9%) patients and 4 in 2 (0.4%) patients. General anaesthesia was applied because of cooperation difficulties in 213 (45.6%), mental retardation in 182 (38.9%), autism in 28 (5.9%), schizophrenia in 7 (1.7%) and jaw surgery in 37 (7.9%) patients. Local infiltration was used for analgesia in 141 (30.2%), morphine in 12 (2.6%), tramadol in 3 (0.6%) and paracetamol in 311 (66.6%) patients. Endocarditis prophylaxis was employed in 36 (7.7%) cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: General anaesthesia in dental procedures is becoming increasingly common. Anaesthetic management is important due to the frequency of genetic syndromes and mental retardation. In the anaesthetic management of these patients, strategies for the patient should be identified, the process should be implemented in the operating room and preparations should be made with risk analyses.

Keywords: Dental procedure, general anaesthesia, airway


Genel Anestezi Altında Dental Tedavi Uygulamasının Retrospektif Değerlendirilmesi

Ahmet Selim Özkan, Mehmet Ali Erdoğan, Mukadder Şanlı, Osman Kaçmaz, Mahmut Durmuş, Cemil Çolak
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Dental girişimlerin çoğu lokal anestezi altında uygulanabilse de özellikle çocuk hastalardaki uyumsuzluk, mental retarde ve psikiyatrik hastalardaki kooperasyon güçlüğü, ciddi anksiyete, ileri kraniyofasiyal anomali ve orofasiyal travmalar nedeniyle genel anestezi gerekmektedir. Bu hastalarda olabilecek santral sinir sistemi hastalıkları ve eşlik eden hava yolu problemleri, anestezi sırasında ve sonrasında komplikasyon görülme riskini arttırmaktadır. 2011-2014 yılları arasında genel anestezi altında dental cerrahi uygulanan 467 olgunun anestezi kayıtları güncel literatür bilgisi ışığında bildirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Komite onayı alındıktan sonra İnönü Üniversitesi Engelli Diş Tedavi Merkezi’nde genel anestezi altında dental girişim uygulanan 467 olgu çalışmaya alındı. Demografik veriler, ASA sınıflaması, Mallampati (MP) skoru, girişim süresi, entübasyon şekli ve güçlüğü, komorbid hastalıklar, premedikasyon uygulaması, endokardit profilaksisi, derlenme süresi, analjezi uygulaması ve genel anestezi uygulama nedeni, ortalama±standart sapma (SS) ya da sayı olarak kaydedildi.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 16,78±12 ve kadın/erkek oranı 277/190 (%59,3/%40,7) idi. 219’u (%46,9) ASA I, 234’ü (%50,1) ASA II ve 14’ü (%3) ASA III olarak sınıflandırıldı. Olguların 182’sinde (%38,9) mental retardasyon, 33’ünde (%7,1) serebral palsy ve 28’inde (%6) otizm tespit edildi. Ortalama girişim süresi 114,53±35,4 dakika, ortalama derlenme süresi 40,4±6 dakika olarak hesaplandı. Endotrakeal entübasyonların 277’si (%59,3) oral, 82’si (%17,6) klasik nazal ve 108’si (%23,1) fiberoptik nazal yöntemiyle yapılmıştı. Olguların 20’sinde (%4,3) entübasyon güçlüğü olduğu saptandı. MP Skoru 397’sinde (%85) 1, 50’sinde (%10,7) 2, 18’inde (%3,9) 3 ve 2’inde (%0,4) 4 olarak saptandı. Genel anestezi uygulama nedenleri; 213 (%45,6) kooperasyon güçlüğü, 182 (%38,9) mental retardasyon, 28 (%5,9) otizm, 7 (%1,7) şizofreni ve 37 (%7,9) çene cerrahisi idi. Analjezi için olguların 141’ine (%30,2) lokal infiltrasyon anestezisi uygulanırken 12’sine (%2,6) morfin, 311’ine (%66,6) parasetamol, 3’üne (%0,6) tramadol uygulandı. Endokardit profilaksisi 36 (%7,7) olguya yapılmıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dental tedavilerde genel anestezi uygulaması giderek yaygınlaşmaktadır. Genetik sendromların sıklığı ve mental retardasyon nedeniyle anestezi yönetimi önem arz etmektedir. Bu hastaların anestezi yönetiminde hastaya yönelik stratejiler belirlenmeli, işlemler ameliyathane ortamında uygulanmalı ve risk analizi yapılarak buna yönelik hazırlıklar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Dental girişim, genel anestezi, havayolu


Ahmet Selim Özkan, Mehmet Ali Erdoğan, Mukadder Şanlı, Osman Kaçmaz, Mahmut Durmuş, Cemil Çolak. Retrospective Evaluation of Dental Treatment under General Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(5): 332-336

Corresponding Author: Ahmet Selim Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar