Comparison of Intraabdominal and Trocar Site Local Anaesthetic Infiltration on Postoperative Analgesia After Laparoscopic Cholecystectomy [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(6): 306-311 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.75983  

Comparison of Intraabdominal and Trocar Site Local Anaesthetic Infiltration on Postoperative Analgesia After Laparoscopic Cholecystectomy

Gülsüm Altuntaş1, Ömer Taylan Akkaya1, Derya Özkan1, Mehmet Murat Sayın1, Şener Balas1, Elif Özlü2
1Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Ministry of Health Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Clinic of General Surgery, Ministry of Health Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey

Objective: This study aimed to compare the efficacy of local anaesthetic infiltration to trocar wounds and intraperitoneally on postoperative pain as a part of a multimodal analgesia method after laparoscopic cholecystectomies.
Methods: The study was performed on 90 ASA I-III patients aged between 20 and 70 years who underwent elective laparoscopic cholecystectomy. All patients had the same general anaesthesia drug regimen. Patients were randomized into three groups by a closed envelope method: group I (n=30), trocar site local anaesthetic infiltration (20 mL of 0.5% bupivacaine); group II (n=30), intraperitoneal local anaesthetic instillation (20 mL of 0.5%) and group III (n=30), saline infiltration both trocar sites and intraperitoneally. Postoperative i.v. patient controlled analgesia was initiated for 24 h. In total, 4 mg of i.v. ondansetron was administered to all patients. Visual analogue scale (VAS), nausea and vomiting and shoulder pain were evaluated at 1., 2., 4., 8., 12., 24. hours. An i.v. nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) (50 mg of dexketoprofen) as a rescue analgesic was given if the VAS was ≥5.
Results: There were no statistical significant differences between the clinical and demographic properties among the three groups (p≥0.005). During all periods, VAS in group I was significantly lower than that in groups II and III (p<0.001). Among the groups, although there was no significant difference in nausea and vomiting (p=0.058), there was a significant difference in shoulder pain. Group III (p<0.05) had more frequent shoulder pain than groups I and II. The total morphine consumption was higher in groups II and III (p<0.001 vs p<0.001) than in group I. The requirement for a rescue analgesic was significantly higher in group III (p<0.05).
Conclusion: Trocar site local anaesthetic infiltration is more effective for postoperative analgesia, easier to apply and safer than other analgesia methods. Morphine consumption is lesser and side effects are fewer; therefore, this method can be used as a part of common practice.

Keywords: Multimodal analgesia, bupivacaine, peritrocar, intraperitoneal local anaesthetic


Laparoskopik Kolesistektomilerde İntraperitoneal ve Trokar Yerine Uygulanan Lokal Anesteziklerin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Gülsüm Altuntaş1, Ömer Taylan Akkaya1, Derya Özkan1, Mehmet Murat Sayın1, Şener Balas1, Elif Özlü2
1Sağlık Bakanlığı, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada; laparoskopik kolesistektomi olgularında multimodal analjezi yöntemi olarak trokar yerine, ve intraperitoneal lokal anestezik uygulamasının postoperatif ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntemler: Elektif laparoskopik kolesistektomi cerrahisi geçirmesi planlanan, 20-70 yaş, American Society of Anesthesiologists (ASA) fizyolojik skoru I-III 90 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalara aynı genel anestezi stratejisi uygulandı. Olgular kapalı zarf yöntemi ile randomize olarak üç gruba ayrıldı; Grup I (n=30): Torakar yerlerine lokal anestezik (20 mL %0,5 bupivakain) infiltrasyonu uygulanan hastalar. Grup II (n=30): Trokarlardan geçirilen ayrı bir kataterle intraperitoneal lokal anestezik (20 mL %0,5 bupivakain) uygulanan hastalar. Grup III (n=30): Hem trokar yerlerine hem de intraperitoneal alana salin uygulanan hastalar. Hastalara iv Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) yöntemiyle 24 saat süresince postoperatif analjezi uygulamasına başlandı. Her hastaya ondansetron 4 mg iv uygulandı. Hastaların 1., 2., 4., 8., 12., 24. saat Görsel Analog Skala (Visual Analogue Scale-VAS), bulantı kusma, omuz ağrısı değerlendirildi. VAS 5 ve üzeri olan hastalara ek analjezik olarak non steroidal anti inflamatuar ilaç (NSAİİ) (deksketoprofen 50 mg) iv uygulandı.
Bulgular: Gruplar arasında demografik ve klinik özellikler yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Tüm izlem zamanları içerisinde Grup I’in VAS düzeyi sırasıyla; Grup II ve III’ e göre istatistiksel anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (p<0,001). Gruplar arasında bulantı kusma sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yokken (p=0,058), omuz ağrısı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olup Grup I ve II'ye göre Grup III'te omuz ağrısı daha sık görülmekteydi (p<0,05). Toplam morfin tüketimi Grup I'e göre Grup II ve III'te istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001 ve p<0.001). Ayrıca, Grup II'ye göre Grup III'te toplam morfin tüketimi istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001). Ek analjezik ihtiyacı da Grup I ve II'ye göre Grup III'te daha yüksekti (p<0,05).
Sonuç: Yaptığımız araştırmanın sonucunda, laparoskopik kolesistektomi olgularında trokar insizyon yerine lokal anestezik infiltrasyonunun intraperitoneal uygulamaya göre uygulanması kolay, güvenilir, postoperatif analjezi üzerine etkin, morfin tüketimi ve yan etki sıklığı az olan bir yöntem olması nedeniyle daha yaygın kullanılabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Multimodal analjezi, bupivkain, peritrokar, intraperitoneal lokal anestezik


Gülsüm Altuntaş, Ömer Taylan Akkaya, Derya Özkan, Mehmet Murat Sayın, Şener Balas, Elif Özlü. Comparison of Intraabdominal and Trocar Site Local Anaesthetic Infiltration on Postoperative Analgesia After Laparoscopic Cholecystectomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(6): 306-311

Corresponding Author: Gülsüm Altuntaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar